Město Polička

Opakované veřejné projednání návrhu ÚP Hartmanice

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                    V Poličce, dne 02. 05. 2024

OZNÁMENÍ

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování a pořizovatel podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelného na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, na základě zadání územního plánu a společného jednání zajistil v souladu s § 52 odst. 1 upravení návrhu Územního plánu Hartmanice.

Protože na základě veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, pořizovatel v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona oznamuje

ZAHÁJENÍ OPAKOVANÉHO ŘÍZENÍ O NÁVRHU
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ÚZEMNÍ PLÁN HARTMANICE

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE 
SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ

17. června 2024 v 15.00 hod.

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU HARTMANICE,
HARTMANICE Č. P. 109

Upravený návrh Územního plánu Hartmanice (ÚP Hartmanice) je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadě  Hartmanice v době

od 3. 5. do 24. 6. 2024

V uvedené době je upravený návrh ÚP Hartmanice rovněž k nahlédnutí na webových stránkách Města Poličky.

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání, tj. do 24. 6.2024, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k částem řešení návrhu územního plánu, které byly od veřejného projednání změněny.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání, tj. do 24. 6.2024, mohou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor dle ustanovení § 23a stavebního zákona a zástupce veřejnosti podle ustanovení § 23 stavebního zákona podat u pořizovatele písemně své námitky k částem řešení návrhu územního plánu, které byly od veřejného projednání změněny, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou uplatnit do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 24. 6.2024 stanoviska k částem řešení návrhu územního plánu, které byly od veřejného projednání změněny.

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160 572 01 Polička. IDDS:  w87brph

 

K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

K námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

 

Pozn.:

1) Předmětem podstatné úpravy návrhu je především úprava zastavitelných ploch pro bydlení Z3 a Z9 (vypuštění podmínky zpracování územní studie); zrušení horní hranice rozmezí výměry pozemku pro umístění rodinného domu a rozšíření zastavitelné plochy pro bydlení Z2.

 2) Návrh ÚP Hartmanice k veřejnému projednání je stále k nahlédnutí zde .

 

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička

 

Pozn.: v příloze je k nahlédnutí upravený návrh ÚP Hartmanice k opakovanému veřejnému projednání.