Město Polička

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - projektová dokumentace

Město Polička obdrželo dne 8. 4. 2024 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“).

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. bylo žadateli bylo na jeho dotazy sděleno, že úhrada za zpracování projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce" nebyla provedena. Projektová dokumentace byla dle jejího zpracovatele zpracována dle uzavřené smlouvy o dílo v souladu s příslušnými normami a právními předpisy. Žadateli byly sděleny podrobnosti k navržené stavební úpravě a sděleno, že ke zrušení zadávacího řízení došlo z rozhodnutí rady města. 

Žadateli byla odpověď na žádost zaslána dne 22. 4. 2024 v listinné podobě.