Město Polička

Podrobný program a návrh na usnesení Zastupitelstva města Poličky 13. 6. 2024

Program zasedání

1. Závěrečný účet města Poličky za rok 2023

2. Rozpočtové opatření č. 2/2024

3. Majetkoprávní záležitosti ZM 13. 6. 2024

    3.1. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 6088/7 v k.ú. Polička  (ÚZS)

    3.2. Souhlas s převodem pozemků mezi EVT Stavby a EVT Development  

4. Různé

   4.1. Koncepce bydlení města Poličky 2024 - 2028

   4.2. Závěrečný účet Česká inspirace, Českomoravské pomezí za rok 2023

   4.3. Záměr financování realizace projektu „Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce“

   4.4. Zpráva o bezpečnosti v městském parku v Poličce

5. Diskuse

 

Návrh na usnesení - viz příloha 

Přílohy