Město Polička

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 13. června 2024

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Martina Klepárníka, Ph.D., Mgr. Davida Šafáře a MUDr. Martina Plška.

ZM pověřuje ověřením zápisu ze zasedání pana Radima Totuška a pana Miloše Grubhoffera.

ZM schvaluje zařazení projednání zápisů z jednání Kontrolního výboru, Finančního výboru a Výboru pro výchovu a vzdělávání do dnešního programu zasedání.

ZM schvaluje program zasedání.

ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2023 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2023 bez výhrad.

ZM schvaluje účetní závěrku města Polička za rok 2023 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2024 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje bezúplatný převod vlastnického práva k částem pozemku p.č. 6088/7 odděleným dle geometrického plánu č. 2831-190/2020 a označených jako pozemková parcela č. 6088/41 o výměře 22 m2 a pozemková parcela č.. 6088/42 o výměře 10 m2 v k. ú. Polička mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha  jako převodcem a městem Poličkou, jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy.  

ZM schvaluje udělení souhlasu se zcizením pozemkových parcel p. č. 5545/75, p. č. 5545/76 a p. č. 6132/15, vše v k. ú. Polička, stávajícím vlastníkem společností EVT Stavby s.r.o., se sídlem Svitavy, společnosti EVT Development s.r.o., se sídlem Svitavy, když tento souhlas je podmíněn tím, že EVT Development s.r.o. se společně a nerozdílně s EVT Stavby s.r.o. vůči městu Poličce zaváže dodržet veškeré závazky související se stavbou Bytového domu Polička, U Vlečky, k nimž se EVT Stavby s.r.o. zavázala v kupní smlouvě ze dne 29. 1. 2024 a v článku I. Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 18. 11. 2021, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření trojstranné smlouvy mezi městem Poličkou, EVT Stavby s.r.o., se sídlem Svitavy, a EVT Development s.r.o., se sídlem Svitavy, dle předloženého návrhu, která bude upravovat dodržení veškerých závazků, jimiž město podmiňuje udělení souhlasu se zcizením pozemkových parcel p. č. 5545/75, p. č. 5545/76 a p. č. 6132/15, vše v katastrálním území Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje Koncepci bydlení města Poličky 2024 - 2028 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace a Českomoravské pomezí za rok 2023 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr financování projektu „Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce“ v letech 2024 - 2025 dle důvodové zprávy. 

ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnosti v městském parku v Poličce dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí:

- zápis č. 3/2024 z jednání Kontrolního výboru ZM konaného dne 3. 6. 2024

- zápis č. 3/2024 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZM konaného dne 5. 6. 2024

- zápis č 3/2024 z jednání Finančního výboru ZM konaného dne 10. 6. 2024.

 

 

Polička 13. června 2024

               

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.