Město Polička

Závěrečný účet města 2012

 

  v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Text 2012 31.12.2012 k 31.12.2012 k UR k 31.12.2011
1. Běžné příjmy 140 872,0 148 508,9 151 124,6 101,8 152 695,9
2. Běžné dotace 27 495,5 30 041,3 29 827,1 99,3 96 234,4
3. Kapitálové příjmy 9 847,0 9 954,8 9 832,9 98,8 9 661,5
4. Kapitálové dotace 47 582,3 40 338,9 40 290,3 99,9 44 501,6
5. Financování - čerpání fondů 9,4 9,4 9,4   1 401,3
6. Financování - čerpání půjčky SFŽP 2 884,9 2 504,9 2 504,9   1 705,4
7. Financování ze zdrojů minulých let 15 698,1 9 075,6 1 997,5   -10 046,4
8. Celkem 244 389,2 240 433,8 235 586,7   296 153,7
9. Běžné výdaje 123 302,0 124 655,7 120 246,3 96,5 130 405,5
10. Běžné výdaje kryté dotacemi 26 866,9 30 023,6 29 790,1 99,2 94 785,4
11. Kapitálové výdaje 39 014,0 39 056,0 38 899,9 99,6 20 575,1
12. Kapitálové výdaje kryté dotacemi 47 582,3 39 455,8 39 407,7 99,9 44 370,6
13. Financování - splátky jistin úvěrů 7 624,0 7 242,7 7 242,7 100,0 6 017,1
14. Celkem 244 389,2 240 433,8 235 586,7   296 153,7
             
    tis.Kč tis.Kč     tis.Kč
  Mimorozpočtová rezerva  8 701,9 15 324,4     20 272,5

 

 
Příjmy běžného rozpočtu
v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2012 31.12.2012 k 31.12.2012 k UR k 31.12.2011
1. Životní prostředí a vodní hospodářství 17 108,0 18 286,7 18 659,1 102,0 16 892,4
2. Požární ochrana a krizové řízení 0,0 3,8 3,8 100,0 5,1
3. Lesní hospodářství 20 660,0 24 905,6 24 843,8 99,8 27 752,7
4. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
5. Školství 6 888,8 6 459,4 6 263,9 97,0 8 202,8
6. Kultura a sport 7 433,3 8 632,4 8 665,5 100,4 12 786,6
7. Doprava 2 961,0 3 331,0 3 623,2 108,8 2 845,8
8. Místní správa 16 323,4 17 300,0 17 377,2 100,4 18 889,6
9. Městská policie  1 050,0 1 202,0 1 290,5 107,4 1 163,9
10. Sociální věci 474,0 373,0 368,5 98,8 59 133,6
11. DPS "Penzion" Polička 174,0 174,0 174,0 100,0 1 030,0
12. dotace na koordinátora veřejné služby 0,0 165,0 159,4 96,6 0,0
13. ostatní příjmy 300,0 34,0 35,1 103,2 3,6
14. dotace na sociální dávky 0,0 0,0 0,0 0,0 58 100,0
15. Místní hospodářství 5 471,0 5 865,0 5 689,1 97,0 5 789,9
16. parkovací automaty 700,0 700,0 703,2 100,5 660,4
17. pronájmy nebytových a bytových prostor 4 711,0 4 890,0 4 758,5 97,3 4 920,1
18. pronájmy ploch pro reklamní účely 0,0 200,0 150,4 75,2 136,3
19.          provoz veřejných WC 60,0 75,0 77,0 102,7 73,1
20. Komunální služby  302,0 505,0 579,2 114,7 3 261,7
21. Pokladní správa 89 696,0 91 686,3 93 587,9 102,1 92 204,8
22. daňové příjmy 88 110,0 89 748,3 91 550,5 102,0 90 531,3
23.          nedaňové příjmy 955,0 1 307,0 1 407,2 107,7 1 047,3
24.          dotace  631,0 631,0 630,2 99,9 626,2
25. Běžné příjmy celkem 168 367,5 178 550,2 180 951,7 101,3 248 930,3
26.            
27. Financování          
28. čerpání zůstatku sociálního fondu 9,4 9,4 9,4   8,0
29. čerpání zůstatku fondů oprav 0,0 0,0 0,0   1 393,3

 

 

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2012 31.12.2012 k 31.12.2012 k UR k 31.12.2011
1. Kapitálové dotace 47 582,3 40 338,9 40 290,3 99,9 44 501,6
2. na Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička 25 964,4 22 570,1 22 543,9 99,9 15 348,7
3. na životní prostředí 909,1 909,1 909,1 100,0 140,0
4. na lesní hospodářství 1 249,4 0,0 0,0 0,0 0,0
5.                na školství 6 585,6 4 587,6 4 582,0 99,9 6 482,1
6.                na Revitalizaci hradu Svojanov 8 953,4 8 116,1 8 116,1 100,0 5 027,3
7. na server v Městské knihovně 0,0 65,0 65,0 100,0 0,0
8.                na Technologické centrum 3 337,4 3 337,4 3 337,4 100,0 0,0
9. na obnovu části chodníků ul.Nádražní 583,0 277,0 277,2 100,1 0,0
10. na Zimní stadion 0,0 476,6 459,6 96,4 0,0
11. na Centrum Bohuslava Martinů 0,0 0,0 0,0 0,0 540,6
12. na odpočinkovou zónu v areálu předhradí hradu Svojanova 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0
13. na zatemňovací systém pro Městské muzeum a galerii 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0
14. na regeneraci Palackého nám.- I.etapa 0,0 0,0 0,0 0,0 6 448,8
15. na Revitalizaci bytových domů Polička, Hegerova A a B 0,0 0,0 0,0 0,0 3 964,3
16. na obnovu místních chodníků ul.Husova a Čsl.armády 0,0 0,0 0,0 0,0 853,3
17. na rekonstrukci plaveckého bazénu I.etapa 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
18. na Regeneraci panelového sídliště Švermova III.etapa 0,0 0,0 0,0 0,0 416,5
19. Prodej pozemků 600,0 600,0 573,6 95,6 455,8
20. Prodej pozemků Mánesova 1 750,0 1 803,0 1 803,2 100,0 1 641,9
21. Prodej pozemků v průmyslové zóně 0,0 275,0 274,9 100,0 4 044,6
22. Prodej bytů v rámci privatizace 2 240,0 2 403,0 2 403,3 100,0 0,0
23. Splátky bytů dle splátkového kalendáře 300,0 300,0 305,4 101,8 305,4
24. Splátky bytů Sídliště Hegerova A  231,0 231,0 228,6 99,0 228,2
25. Splátky bytů Sídliště Hegerova B  2 288,0 1 904,8 1 858,6 97,6 596,0
26. Splátky bytů revitalizace M.B.I. 948,0 948,0 905,5 95,5 916,6
27. Splátky bytů revitalizace M.B.II. 390,0 390,0 379,8 97,4 364,0
28. Vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička  1 100,0 1 100,0 1 100,0 100,0 1 100,0
29. Prodej ostatního majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
30. Kapitálové příjmy celkem 57 429,3 50 293,7 50 123,2 99,7 54 163,1

 

 

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2012 31.12.2012 k 31.12.2012 k UR k 31.12.2011
1. Životní prostředí a vodní hospodářství 7 937,0 8 914,7 8 468,0 95,0 7 774,0
2. Požární ochrana a krizové řízení 1 014,0 1 164,8 1 151,6 98,9 727,6
3. Osadní výbory 1 186,0 1 061,9 778,7 73,3 1 173,1
4. Lesní hospodářství 11 740,0 12 310,0 12 268,0 99,7 12 936,7
5. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 428,0 1 372,1 1 195,4 87,1 1 325,2
6. Školství 16 974,5 17 981,5 17 699,0 98,4 18 328,7
7. MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) 607,0 612,0 612,0 100,0 633,0
8.          MŠ Hegerova Polička (příspěvek) 316,0 354,0 354,0 100,0 311,0
9. MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 504,0 504,0 504,0 100,0 521,0
10.          MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 999,0 1 047,0 1 047,0 100,0 1 002,0
11.          MŠ Luční Polička (příspěvek) 1 628,0 1 997,0 1 997,0 100,0 1 671,0
12.          Školy a školská zařízení - ostatní výdaje 324,0 367,0 337,2 91,9 432,8
13.          Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 4 648,6 4 683,6 4 683,6 100,0 4 089,0
14. ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek, půjčka r.2012) 5 804,9 6 087,9 5 865,9 96,4 7 004,3
15. Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 509,0 509,0 509,0 100,0 522,0
16.          ZUŠ BM Polička (příspěvek) 368,0 413,0 413,0 100,0 353,0
17. Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) 1 196,0 1 106,0 1 106,0 100,0 1 766,0
18.          Skatepark  70,0 50,0 19,8 39,6 23,3
19. Projekt "Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách" 0,0 251,0 250,5 99,8 0,3
20. Kultura a sport 28 929,6 30 158,6 30 060,2 99,7 34 897,1
21. Městská knihovna Polička (příspěvek) 2 700,3 2 720,3 2 718,6 99,9 2 863,1
22.          Tylův dům (příspěvek)  5 223,0 5 340,5 5 340,5 100,0 5 595,0
23.           v tom: příspěvek na činnost 4 348,0 4 355,5 4 355,5 100,0 4 520,0
24.                     Martinů fest 285,0 286,0 286,0 100,0 316,0
25.                     Festival Polička Jazz 285,0 245,0 245,0 100,0 261,0
26.                     Festival Polička 555 285,0 434,0 434,0 100,0 478,0
27.                     Den seniorů 20,0 20,0 20,0 100,0 20,0
28.          Divadelní spolek Tyl (příspěvek) 772,0 805,0 805,0 100,0 672,0
29. Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 4 340,0 4 590,5 4 590,3 100,0 5 239,0
30.          Hrad Svojanov (příspěvek) 1 020,0 1 191,0 1 191,0 100,0 1 054,0
31.          Hrad Svojanov (opravy objektů hradu) 500,0 1 866,0 1 865,7 100,0 1 514,5
32.          T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek) 6 697,0 6 649,0 6 645,2 99,9 6 819,0
33.          Kronika 20,0 20,0 18,2 91,0 18,2
34.          Radnice 460,0 559,0 547,0 97,9 670,3
35.          Regenerace památek 2 000,0 2 250,0 2 186,2 97,2 2 218,0
36.          Jitřenka  610,0 630,0 623,4 99,0 612,3
37.          Ročenka 200,0 188,0 187,7 99,8 221,0
38. Morový sloup  600,0 475,0 472,6 99,5 0,0
39.          Revitalizace hradu Svojanov 3 299,3 2 234,3 2 234,1 100,0 6 880,8
40.          Ostatní 488,0 640,0 634,7 99,2 519,9
41. Doprava 470,0 590,0 547,2 92,7 385,6
42. městská doprava 260,0 380,0 360,9 95,0 260,0
43. Místní správa 37 941,0 38 616,1 38 202,0 98,9 38 159,7
44.  činnost místní správy 35 291,0 35 966,1 35 656,1 99,1 35 607,0
45.           místní zastupitelské orgány 2 480,0 2 480,0 2 386,5 96,2 2 395,8
46.           SPOZ 170,0 170,0 159,4 93,8 156,9
47. Městská policie 2 244,0 1 934,0 1 789,6 92,5 1 819,2
48. Sociální věci 3 871,0 3 716,0 3 653,2 98,3 61 281,0
49.           DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 3 006,0 3 006,0 3 006,0 100,0 3 735,0
50.           AZASS (příspěvek) 180,0 180,0 179,4 99,7 88,8
51.           ostatní sociální výdaje 685,0 530,0 467,8 88,3 104,9
52.  sociální dávky a poplatky 0,0 0,0 0,0 0,0 57 352,3
53. Místní hospodářství  4 314,0 4 609,0 3 833,1 83,2 2 696,7
54. Komunální služby 15 892,0 16 664,0 16 403,4 98,4 22 752,1
55. údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 13 215,0 12 890,0 12 817,9 99,4 13 249,2
56.           opravy komunikací a ostatní služby 2 677,0 3 774,0 3 585,5 95,0 9 502,9
57. Pokladní správa 16 227,8 15 586,6 13 987,0 89,7 20 934,2
58. příspěvky neziskovým organizacím 3 195,0 4 026,2 4 018,6 99,8 3 352,0
59. úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 13 032,8 11 560,4 9 968,4 86,2 17 582,2
60. Běžné výdaje celkem 150 168,9 154 679,3 150 036,4 97,0 225 190,9

 

 

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2012 31.12.2012 k 31.12.2012 k UR k 31.12.2011
1. Životní prostředí a vodní hospodářství 45 194,4 39 783,5 39 721,7 99,8 22 465,6
2.      v tom: Rozvoj a rekonstrukce kanalizace 42 113,8 36 712,0 36 683,3 99,9 21 714,0
3. Požární ochrana a krizové řízení 171,0 191,0 189,7 99,3 594,9
4. Osadní výbory 140,0 332,6 332,5 100,0 0,0
5. Lesní hospodářství 3 306,6 440,0 440,0 100,0 0,0
6. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 30,0 52,6 52,6 100,0 9,0
7. Školství 12 429,0 11 133,0 11 103,2 99,7 11 763,7
8. Projekt "Realizace úspor energie MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek" 10 984,0 10 258,0 10 231,3 99,7 60,0
9. Projekt "Realizace úspor energie Masarykovy základní školy Polička" 410,0 410,0 408,0 99,5 0,0
10. SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken) 0,0 25,0 25,0 100,0 80,0
11. MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek na pořízení herního prvku) 50,0 50,0 49,0 98,0 0,0
12. Projekt "Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách" 485,0 234,0 233,9 100,0 10 152,0
13. Mateřské školy (stavební úpravy, ostatní) 500,0 156,0 156,0 100,0 0,0
14. Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z MŠMT) 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
15. MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení) 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
16. Masarykova základní škola Polička (výměna oken) 0,0 0,0 0,0 0,0 1 171,7
17. Kultura a sport 8 024,0 9 745,2 9 746,6 100,0 8 593,6
18. Tylův dům (digitalizace kina) 0,0 2 247,2 2 247,2 100,0 0,0
19. Revitalizace hradu Svojanov 7 941,0 7 233,0 7 233,5 100,0 7 506,2
20. hrad Svojanov (obnova hradebního úseku) 0,0 20,0 20,9 104,5 0,0
21.          stavebně historické průzkumy 83,0 83,0 83,0 100,0 0,0
22. Městské muzeum a galerie  0,0 47,0 47,0 100,0 154,6
23. Městská knihovna Polička 0,0 115,0 115,0 100,0 0,0
24. Stavebně historický průzkum hrad Svojanov (předhradí) 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0
25. Hrad Svojanov (odpočinková zóna, příspěvek na vybudování nové bytové jednotky a na osvětlení hradu) 0,0 0,0 0,0 0,0 883,8
26. Doprava 0,0 76,0 75,5 99,3 0,0
27. Místní správa 4 776,3 5 303,3 5 259,6 99,2 673,5
28. Sociální věci 0,0 70,0 70,0 100,0 0,0
29. Místní hospodářství  553,0 500,0 477,0 95,4 243,2
30.  výkupy pozemků 150,0 150,0 147,7 98,5 50,6
31.           ostatní rekonstrukce majetku 403,0 350,0 329,3 94,1 192,6
32. Komunální služby 11 902,0 10 689,6 10 644,2 99,6 20 449,0
33.          Realizace úspor energie DPS "Penzion" 72,0 72,0 72,0 100,0 169,2
34.          Rekonstrukce ul.Tyršova 4 100,0 1 827,0 1 827,0 100,0 0,0
35.          ostatní  920,0 545,0 504,3 92,5 23,2
36. dětská hřiště 300,0 984,0 981,7 99,8 0,0
37. cyklostezky 250,0 36,0 36,0 100,0 0,0
38.          Plavecký bazén 500,0 542,0 541,4 99,9 7 312,0
39. parkoviště na sídlišti B.Němcové 300,0 262,0 261,1 99,7 0,0
40. Zimní stadion  0,0 982,6 981,4 99,9 0,0
41. nový územní plán, analytické podklady 50,0 29,0 29,3 101,0 192,0
42.          lokalita Mánesova 5 410,0 5 410,0 5 410,0 100,0 0,0
43. Regenerace Palackého nám.v Poličce II.etapa 0,0 0,0 0,0 0,0 3 431,6
44. Rekonstrukce ul.Komenského v Poličce 0,0 0,0 0,0 0,0 1 397,7
45. Revitalizace bytových domů Polička, Hegerova A a B 0,0 0,0 0,0 0,0 4 992,2
46. Obnova místních chodníků ul.Čsl.armády 0,0 0,0 0,0 0,0 403,5
47. Rozšíření Smuteční obřadní síně 0,0 0,0 0,0 0,0 1 505,6
48. Rekonstrukce cesty na hřbitově sv.Michaela 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0
49. Regenerace panelového sídliště Švermova III.etapa 0,0 0,0 0,0 0,0 595,0
50. Rozšíření veřejného osvětlení na ul.Hegerova 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
51. Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím 70,0 195,0 195,0 100,0 153,2
52. Kapitálové výdaje celkem 86 596,3 78 511,8 78 307,6 99,7 64 945,7
53.            
54. Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)          
55. SFŽP splátky za půjčku ČOV 616,0 616,0 616,0 100,0 616,0
56. Hypotéka na Sídliště Hegerova A 164,1 164,1 164,1 100,0 182,6
57. Hypotéka na Sídliště Hegerova B 2 128,5 1 747,2 1 747,2 100,0 413,4
58. Hypotéka na M.Bureše I. 1 026,8 1 026,8 1 026,8 100,0 979,6
59. Hypotéka na M.Bureše II. 361,5 361,5 361,5 100,0 346,2
60. Hypotéka na Tylův dům 3 327,1 3 327,1 3 327,1 100,0 3 479,3
61. Celkem 7 624,0 7 242,7 7 242,7 100,0 6 017,1

Přílohy: