Město Polička

Poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb. ve věci postupu při porušování zák.č.201/2012 Sb.

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Vaše žádost čj.:  

Ze dne:                25. 9. 2014

                                                                                                          Luboš Kopecký

                                                                                                          Rohozná 418

                                                                                                          569 72

Naše Sp.zn:         MP/18859/2014                                               

Naše čj.:               MP/18859/2014    

 

Vyřizuje:              Jiří Coufal

Telefon:               461723851

Datum:                9. 10. 2014

 

Žádost o poskytnutí informací

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25. 9. 2014, ve věci postupu při porušování zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, doručené našemu úřadu dne 26. 9. 2014, Vám sdělujeme následující:

  • Město Polička nevydalo, ani nemůže vydat vyhlášku upravující spalování materiálu v otevřeném ohništi pro území Městysu Svojanov. Takovou vyhlášku může vydat pouze zastupitelstvo příslušné obce, tedy Městysu Svojanov.

  • Při zjištění nezákonného spalování v otevřeném ohništi se můžete obrátit na MěÚ Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, tel: 461723888, 731441415. Pokud na tomto telefonním čísle nikoho nezastihnete, zejména po pracovní době, můžete se obrátit na Policii ČR. Pokud hrozí akutní nebezpečí ohrožení majetku či zdraví, můžete se obrátit na Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje.

  • Dotčený subjekt, např. majitel sousedního pozemku, nemá povinnost zajišťovat důkazy. Opatřovat lze pouze takové důkazy, které nejsou získány v rozporu s právními předpisy. Ochranu osobnosti upravuje Oddíl 6, Hlava II občanského zákoníku např. takto:

    Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením (§ 84).

  • Jaké důkazy budou při případném přestupkovém řízení relevantní, nelze dopředu určit. Ke způsobu opatřování důkazů viz předchozí bod.

 

                                                                                  „otisk úředního razítka“

Ing. Marta Mastná

vedoucí odboru ÚPR a ŽP