Město Polička

Schválený rozpočet 2015

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Text 2015
1 Běžné příjmy 184 276,7
2 Běžné dotace 20 156,9
3 Kapitálové příjmy 35 439,0
4 Kapitálové dotace 6 846,0
5 Financování - čerpání fondů 19,3
6 Financování ze zdrojů minulých let 25 209,0
7 Celkem 271 946,9
8 Běžné výdaje 156 119,4
9 Běžné výdaje kryté dotacemi 19 152,9
10 Kapitálové výdaje 87 372,0
11 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 6 700,0
12 Financování - splátky jistin úvěrů 2 602,6
13 Celkem 271 946,9
     
     
  Mimorozpočtová rezerva  9 270,2

Příjmy běžného rozpočtu 

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2015
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 20 783,2
2 Lesní hospodářství 29 591,5
3 Školství 1 573,0
4 Kultura a sport 3 476,0
5 Doprava 1 750,0
6 Místní správa 17 287,9
7 Městská policie  1 100,0
8 Sociální věci 1 538,0
9 Místní hospodářství 6 109,0
10 Komunální služby  245,0
11 Pokladní správa 120 980,0
12 daňové příjmy 119 722,0
13          nedaňové příjmy 607,0
14          dotace  651,0
15 Běžné příjmy celkem 204 433,6
16    
17 Financování  
18 čerpání zůstatku sociálního fondu 19,3

Příjmy kapitálového rozpočtu

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2015
1 Kapitálové dotace 6 846,0
2                na školství 4 800,0
3 na Revitalizaci hradu Svojanov 146,0
4 na "Realizaci úspor energie - MěÚ Polička, Nádražní 304" 1 900,0
5 Místní hospodářství  33 456,0
6 Pokladní správa 1 983,0
7 Kapitálové příjmy celkem 42 285,0

 Výdaje běžného rozpočtu

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2015
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 7 564,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 1 055,0
3 Osadní výbory 1 631,0
4 Lesní hospodářství 15 076,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 230,0
6 Školství 15 159,0
7 MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) 661,0
8 MŠ Hegerova Polička (příspěvek, pojistná událost r.2014) 510,0
9 MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 761,0
10          MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 956,0
11          MŠ Luční Polička (příspěvek) 1 892,0
12          Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 3 722,0
13 ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) 3 977,0
14 Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 586,0
15          ZUŠ BM Polička (příspěvek) 433,0
16 Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) 1 066,0
17 ostatní výdaje na školství 595,0
18 Kultura a sport 32 360,0
19 Městská knihovna Polička (příspěvek) 2 972,0
20          Tylův dům (příspěvek)  5 401,0
21           v tom: na činnost 4 650,0
22   na festivaly 751,0
23          Divadelní spolek Tyl (příspěvek) 850,0
24 Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 4 661,0
25          Hrad Svojanov (příspěvek) 1 439,0
26 Hrad Svojanov (opravy objektů hradu) 1 620,0
27 T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek) 6 908,0
28          regenerace památek 2 500,0
29          Jitřenka a Ročenka 895,0
30 Mariánský (morový) sloup  1 340,0
31          ostatní 3 774,0
32 Doprava 672,0
33 městská doprava 290,0
34 Místní správa 42 115,5
35           místní zastupitelské orgány 2 703,0
36  činnost místní správy 39 412,5
37 Městská policie 1 897,0
38 Sociální věci 6 107,0
39           DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 3 513,0
40           ostatní výdaje na sociální věci 2 594,0
41 Místní hospodářství  3 732,0
42 Komunální služby 16 404,0
43 údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 12 750,0
44          opravy komunikací a ostatní služby 3 654,0
45 Pokladní správa 30 269,8
46 příspěvky neziskovým organizacím 5 670,0
47 úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 24 599,8
48 Běžné výdaje celkem 175 272,3

Výdaje kapitálového rozpočtu

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2015
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 8 000,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 234,0
3 Osadní výbory 968,0
4 Lesní hospodářství 2 005,0
5 Školství 17 013,0
6 venkovní sportoviště (ul.Rumunská a E.Beneše) 7 000,0
7 úprava kanalizační přípojky u Masarykovy ZŠ 400,0
8 Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička 9 500,0
9 MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek na rekonstrukci přístřešku) 113,0
10 Kultura a sport 255,0
11 Místní správa 3 950,0
12 Místní hospodářství  8 988,0
13 Komunální služby 52 309,0
14 PD a rekonstrukce ul.Masarykova, ul.Nová 8 100,0
15 PD a rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební 6 000,0
16 I. etapa technické a dopravní infrastruktury
lokality pro bydlení Bezručova v Poličce
30 000,0
17 parkoviště 1 400,0
18 chodníky 850,0
19 průmyslová zóna 1 750,0
20 veřejné osvětlení 300,0
21          ostatní  3 909,0
22 Pokladní správa (příspěvky neziskovým organizacím) 350,0
23 Kapitálové výdaje celkem 94 072,0
24    
25 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)  
26 SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci 459,0
27 Hypotéka na Sídliště Hegerova A 185,6
28 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 358,5
29 Hypotéka na M.Bureše I. 1 186,7
30 Hypotéka na M.Bureše II. 412,8
31 Celkem 2 602,6