Město Polička

Výroční zpráva za rok 2014

                                       VÝROČNÍ   ZPRÁVA   ZA   ROK   2014

 

            dle § 18  z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

 

      Povinný subjekt :    Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČO 00277177

 

1)  V roce 2014 bylo podáno 5 písemných žádostí o podání informace dle z. č.106/1999 Sb.   o svobodném přístupu k informacím v  platném  znění.

Žádosti byly směřovány na tyto odbory  MěÚ Polička  a týkaly se

  1.  sekretariát starosty

-   investiční plán města na rok 2014

      b)   tajemník,  úsek osadních výborů

              -   dokumentace k rekonstrukci místní komunikace ve Stříteži

      c)   odbor finanční a plánovací

  -   příjmy z nemovitého majetku města

      d)   odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

  -   otevřená ohniště ve vztahu k ochraně ovzduší

  -   komunální odpad, výše místního poplatku, evidence odpadů, recyklace.

Požadované informace byly žadatelům poskytnuty, rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydáno nebylo.

2)Odvolání podáno nebylo.

3) V souvislosti s poskytováním informací nebyl soudem vydán rozsudek.

4)Výhradní licence poskytnuta nebyla.

5)Stížnosti podle § 16a zákona podány nebyly.

 

 

V Poličce dne 25. února 2015

 

                                                                                        Jaroslav Martinů

                                                                                               starosta

 

Úřední deska MěÚ :

Vyvěšeno 25.2.2015