Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. 2. 2022

RM jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Polička s účinností od 1. 3. 2022 do funkce vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Polička Mgr. Pavlínu Novotnou dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na akci „Stavební úpravy další části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce - II. etapa“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 22_SOBS01_4121915966 se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice č.p. 2  na Palackého náměstí v Poličce - zajištění služeb technického dozoru investora“ takto: vybraným dodavatelem je  Ing. Jiří Kovář, se sídlem Litomyšl a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice č.p. 2  na Palackého náměstí v Poličce - zajištění služeb technického dozoru investora“  s vybraným dodavatelem Ing. Jiří Kovář, se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele poptávkového řízení k veřejné zakázce "Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice č.p. 2  na Palackého náměstí v Poličce -  zajištění služeb autorského dozoru“ takto: vybraným dodavatelem je INRECO s.r.o., se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku "Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice č.p. 2  na Palackého náměstí v Poličce -  zajištění služeb autorského dozoru“ s vybraným dodavatelem INRECO s.r.o., se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce objektu č.p. 68, Polička - Lezník, I. etapa - nová střešní konstrukce“ takto: vybraným dodavatelem je WN service s.r.o., se sídlem Sezemice, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu č.p. 68, Polička - Lezník, I. etapa - nová střešní konstrukce“ s vybraným dodavatelem WN service s.r.o., se sídlem Sezemice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o vzájemné spolupráci č. 2022-01 a dohody o vzájemné spolupráci č. 2022-02 uzavřené mezi Základní školou Na Lukách Polička a Spolkem přátel Základní školy Na Lukách Polička, dle důvodové zprávy.

RM ruší usnesení č. 37 a) ze dne 7. 2. 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužné částky ve výši 21.100 Kč. Částka bude hrazena v pravidelných splátkách ve výši 3000 Kč měsíčně počínaje měsícem únor 2022 až do úplného splacení dlužné částky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička s nájemcem  na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 3. 2022 do 30. 9. 2022. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 0+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy dle důvodové zprávy.                          

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 198/5 o výměře 20 m2 a části pozemku p.č. 693/2 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zápisy z komisí Rady města Poličky - komise zdravotně sociální, komise pro občanské záležitosti, komise sportovní a komise stavební a ŽP, které se konaly v období listopad 2021 až únor 2022.

RM schvaluje vyloučit účastníka COR INTERIORS s.r.o., se sídlem Praha, ze zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice č.p. 2 na Palackého náměstí v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro základnu výjezdové jednotky SDH Polička se společností VHOS a.s., se sídlem Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy, jejímž předmětem je správa stromů na mimolesních pozemcích ve vlastnictví města Poličky, mezi městem Poličkou jako příkazcem a společností SAFE TREES s r.o., se sídlem Brno, jako příkazníkem, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení