Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 24. 2. 2022

ZM schvaluje k projednání další bod do programu ZM -  podpora Ukrajiny v souvislosti s aktuální situací. 

ZM volí za členy návrhové komise pana Radima Totuška, Mgr. Milana Matouše a paní Marii Kučerovou.

ZM pověřuje provedením zápisu Ing. Štěpána Vlčka, ověřením Mgr. Davida Šafáře a pana Miloše Grubhoffera.

ZM schvaluje zvýšení běžných výdajů o 200,0 tis. Kč v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2022 v kapitole 05 – Požární ochrana a krizové řízení, na str. 12, v řádku č. 18, Krizový fond. V souvislosti s tímto zvýšením se mění celková částka výdajů na straně č. 1 a závazné ukazatele běžných výdajů na str. 4 a 5.

ZM schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2022
příjmy ve výši                                                                                 345.003,9 tis. Kč
výdaje ve výši                                                                                 441.754,2 tis. Kč
schodek ve výši                                                                                96.750,3 tis. Kč,
který je kryt třídou 8 – financování

Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závaznými ukazateli na rok 2022 se stávají:

běžné příjmy včetně dotací ve výši                         308.875,6 tis. Kč

kapitálové příjmy včetně dotací ve výši                    36.128,3 tis. Kč

splátky jistin úvěrů                                                        2.202,4 tis. Kč

mimorozpočtová rezerva ve výši                                15.904,3 tis. Kč

běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4 až 6

 

ZM zmocňuje radu města

k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300,0 tis. Kč,

k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU.

Poznámka:

Financování – třída 8                                                    + 96.750,3 tis. Kč

v tom:

splátky jistin úvěrů a půjček                                          -  2.202,4 tis. Kč

čerpání zůstatků fondů                                                  +      738,7 tis. Kč

čerpání finančních prostředků z minulých let               + 98.214,0 tis. Kč

 

ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 951/11 o výměře 58 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky za část pozemku p.č. 398/9  o výměře 293 m2  v k.ú. Lezník ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 1316 o výměře 852 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky za kupní cenu ve výši 60 Kč/m2, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 1310 o výměře 213 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky za část pozemku p.č. 1316 o výměře 852 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 1284/12 o výměře 106 m2 a části pozemku p.č. 1284/11 o výměře 89 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky za část pozemku p.č. 1302/1 o výměře 780 m2 v k.ú. Kamenec dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu 

a/ pozemku p.č. 5952/11 o výměře 20 m2 a části pozemku p.č. 2762 o výměře 93 m2 v k.ú. Polička a části pozemku p.č. 1284/7 o výměře 16 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky, dle důvodové zprávy,

b/ části pozemku p.č. 1308 o výměře 301 m2, části pozemku p.č. 951/12 o výměře 817 m2, části pozemku p.č. 1309/2 o výměře 196 m2, části pozemku p.č. 996/6 o výměře 416 m2 a části pozemku p.č. 2046/5 o výměře 53 m2, vše v k.ú. Kamenec u Poličky, dle důvodové zprávy,

c/ části pozemku p.č. 951/8 o výměře 85 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky za pozemek p.č. 3507/1 o výměře 4869 m2 a část pozemku p.č. 5951/1 o výměře 29 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 1284/15 o výměře 186 m2 a části pozemku p.č. 1284/16 o výměře 177 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky za část pozemku p.č. 1302/1 o výměře 726 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu částí pozemku p.č. 2839/3 o výměře 26 m2, části pozemku p.č.  2839/1 o výměře 69 m2 a pozemku p.č. 5952/24 o výměře 38 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 2839/2 o výměře 264 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 2794/2 o výměře 76 m2, části pozemku p.č. 5952/22 o výměře 114 m2, části pozemku p.č. 2828 o výměře 272 m2 a části pozemku p.č. 5952/81 o výměře 31 m2, vše v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 1982/1 o výměře 1500 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

ZM ruší usnesení č. 10 ze dne 10. 12. 2020, kterým byl schválen výkup části pozemku p.č. 6277/9 o výměře 2257 m2 v k.ú. Polička od společnosti LV Servis, s.r.o., se sídlem Praha za kupní cenu 450 Kč/m2 + 21 % DPH, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Polička parcelní č. 1607/1 o výměře 2962 m2 ve vlastnictví města Poličky za pozemek parcelní č. 1210/48 o výměře 1728 m2 ve vlastnictví KOH-I-NOOR PONAS s.r.o., se sídlem Polička, bez finančního dorovnání, dle důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.

ZM schvaluje výkup pozemků v k.ú. Polička pro realizaci stavby „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih I., Polička“ dle důvodové zprávy za cenu 700 Kč/m2, a to:

a/ části pozemku p.č. 5057/2 o výměře 7461 m2, pozemku p.č. 5064 o výměře 192 m2 a pozemku p.č. 6152/70 o výměře 142 m2,

b/ části pozemku p.č. 5069/1 o výměře 3081 m2, pozemku p.č. 5068/1 o výměře 260 m2 a pozemku p.č. 6152/69 o výměře 121 m2

c/ části pozemku p.č. 5069/2 o výměře 1877 m2,

d/ podílu id. 1/2 pozemků p.č. 5154/3 o výměře 5479 m2, p.č. 5153/2 o výměře 1093 m2 a p.č. 6152/65 o výměře 160 m2.

ZM schvaluje budoucí směnu pozemků v k.ú. Polička - části pozemku p.č. 5069/3 o výměře 2840 m2, pozemku p.č. 5068/3 o výměře 389 m2 a pozemku p.č. 6152/68 o výměře 121 m2 za cenu 700 Kč/m2, za pozemek – budoucí parcelu pro výstavbu rodinného domu o výměře 1050 m2, která vznikne na části pozemku p.č. 5154/3, z vlastnictví města Poličky. Cena budoucí parcely pro výstavbu rodinného domu bude stanovena na základě podílu nákladů města Poličky vynaložených v projektu „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih I., Polička“ připadajících na tuto parcelu, k této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Rozdíl cen příslušná strana uhradí druhé straně.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 3264/6 o výměře 236 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 350 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1633/4 o výměře 279 m2 v k.ú. Hamry nad Křetínkou, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 70 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. 

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 26/2 o výměře 30 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 100 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 26/2 o výměře 34 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 100 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 6201/1 o výměře 34 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 150 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. 

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 5905/7 o výměře 33 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 300 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. 

ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 002/2022 mezi městem Poličkou a společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.

ZM vyjadřuje plnou podporu ukrajinské svrchovanosti a územní celistvosti v hranicích uznávaných mezinárodním společenstvím.

Polička 24. února 2022

                               

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Přílohy

Usnesení