Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 20. 4. 2023

ZM schvaluje navržený program s následujícími změnami:  

- projednání bodu 9.5. „Projednání Petice občanů vyjadřující nesouhlas se záměrem prodeje projektu Městské bydlení Polička v areálu bývalého Dětského domova v Poličce“ přednostně před bod 8;

- vyřazení bodu č. 8.7. „Schválení plánu společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Modřec“ z programu“.

ZM volí za členy návrhové komise Bc. Světlanu Češkovou, Mgr. Jana Matouše a MUDr. Jiřího Tomana.

ZM pověřuje provedením zápisu MUDr. Martina Plška, ověřením Mgr. Elišku Hrubou a Mgr. Davida Šafáře.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje způsob zhodnocování dočasně volných finančních prostředků formou založení spořicího účtu u Moneta Money Bank, a.s. do výše max. 30 mil. Kč a založení dvou termínovaných vkladů u ČS a.s. na dobu 1 a 3 měsíců ve výši 30 mil. Kč na jeden vklad dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2024 - 2026.

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026 příspěvkových organizací:

- Mateřská škola Rozmarýnek Polička

- Mateřská škola Polička, Palackého nám.

- Mateřská škola Čtyřlístek Polička

- Mateřská škola Luční Polička

- Masarykova základní škola Polička

- Základní škola Na Lukách Polička

- Školní jídelna Polička, Rumunská

- Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

- Středisko volného času Mozaika Polička

- Městská knihovna Polička

- Městské muzeum a galerie Polička

- Hrad Svojanov

- Tylův dům

- Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička

ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 8. 12. 2022 usnesením č. 7, a to pro:

- Gymnázium Polička ve výši 14.000 Kč na motivační soustředění pro nadané žáky a studenty v přírodovědných předmětech

- Gymnázium Polička ve výši 6.000 Kč na oblastní kolo pěvecké soutěže Skřivánek 2023

- Gymnázium Polička ve výši 8.000 Kč na organizační zajištění besed k tématu vzdělávání

- Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce ve výši 29.000 Kč na matematický seminář Mates

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. ve výši 29.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy

- Svatojosefská jednota Polička z.s., ve výši 26.000 Kč na nákup zvukové aparatury a promítacího plátna; volnočasové aktivity dětí; úhradu provozních nákladů

- Gymnázium Polička ve výši 27.000 Kč na organizační zajištění happeningu Pamatuj!

- Mužský pěvecký sbor B. Martinů města Poličky, z.s. ve výši 35.000 Kč na koncertní vystoupení, semináře s hlasovými lektory

- Oblastní charita Polička ve výši 20.000 Kč na benefiční koncert

Oblastní charita Polička ve výši 7.500 Kč na Týdny pro duševní zdraví - osvětové a destigmatizační aktivity ve prospěch duševního zdraví

- Pontopolis z.s., Polička ve výši 35.000 Kč na festival Jeden svět

- Spolek NÁŠ MARTINŮ, Polička ve výši 60.000 Kč na pořádání koncertů klasické hudby a pořádání kulturních akcí

- Gymnázium Polička ve výši 8.000 Kč na preventivní programy: Jak se učit a zvládat stres; Holky z Venuše, kluci z Marsu

- Gymnázium Polička ve výši 20.000 Kč na preventivní protidrogový program Psychohrátky

- I. FBC Polička, z.s., ve výši 78.100 Kč na činnost mládeže florbalového klubu

- ATLETIKA Polička, spolek, ve výši 8.000 Kč na Běh kolem poličských hradeb

- ATLETIKA Polička, spolek, ve výši 60.000 Kč na sportovní činnost mládeže

- HC Spartak Polička z.s. ve výši 160.000 Kč na činnost mládeže hokejového klubu

- HC Spartak Polička z.s. ve výši 36.000 Kč na předsezonní soustředění

- Oblastní charita Polička  ve výši 2.000 Kč na Běh Jarmila Běhoděje 2023

- SK Kometa Polička, z.s. ve výši 120.000 Kč na sportovní činnost mládeže v hokejbalu

- SK8 Slalom Polička, z.s. ve výši 127.350 Kč na sportovní činnost žákovských družstev a juniorů a jejich účast v Českém a Světovém poháru ve skateboardu

- SK8 Slalom Polička, z.s. ve výši 32.000 Kč na tréninkový kemp žákovských družstev a juniorů

- Sportovní kluby Polička, z.s. ve výši 120.000 Kč na činnost mládežnických oddílů

- Sportovní kluby Polička, z.s. (odd. házené), ve výši 71.500 Kč na činnost mládežnických oddílů v házené

- Stanislav Nožka, Mgr., Polička ve výši 21.400 Kč na pořádání soutěží v lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s. ve výši 85.000 Kč na činnost mládeže - cestovné na soutěže, turnajové náklady mládeže, pronájem hracích prostor, nákup šachového a metodického materiálu, náklady na pořádání turnajů

- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s. ve výši 8.000 Kč na několikadenní soustředění mládeže spojené s turnajem

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené) ve výši 172.000 Kč na činnost mládežnických oddílů

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené) ve výši 42.400 Kč na volejbalová soustředění pro jednotlivé mládežnické oddíly

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu) ve výši 22.000 Kč na činnost mládeže stolního tenisu

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu) ve výši 77.000 Kč na činnost mládeže tenisového oddílu

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu) ve výši 9.900 Kč na tenisový kemp pro děti a mládež

- Květná Zahrada, z.ú. ve výši 50.000 Kč na spolufinancování provozu Domu na půl cesty v Květné, včetně mzdových nákladů

- MaTami, centrum pro rodinu z.s. ve výši 82.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

- Oblastní charita Polička  ve výši 48.000 Kč na absolvování kurzu specializované péče pro zdravotní sestry; přístrojové vybavení s příslušenstvím

- Oblastní charita Polička ve výši 22.000 Kč na týdenní pobyt v Blansku pro sociálně handicapované děti z Poličska žijící v různých typech péče

- Rodinné Integrační Centrum z.s. ve výši 2.000 Kč na poskytování služby Osobní asistence pro osoby s poruchami autistického spektra

- Rodinné Integrační Centrum z.s. ve výši 3.000 Kč na poskytování služby Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra

- Rodinné Integrační Centrum z.s. ve výši 5.000 Kč na poskytování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

- Rodinné Integrační Centrum z.s., Pardubice, ve výši 15.000 Kč na poskytování sociální služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce

- Bonanza Vendolí, z.ú. ve výši 10.000 Kč na osobní a materiálové náklady spojené s poskytováním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“

- Jiří Hasil Polička ve výši 5.000 Kč na vybavení fitcentra v Poličce

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 15.000 Kč na organizační zabezpečení Poličské pohárové soutěže v požárním sportu dětí

- Svatojosefská jednota Polička z.s. ve výši 15.000 Kč na materiál (sendvičové izolační desky) na mobilní zabezpečovací, závěsnou oddělovací stěnu

ZM schvaluje doplnění Zásad poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2023, schválených ZM dne 8. 12. 2022 usnesením č. 7, a to o převedení částky 19.500 Kč v programu podpory kultury a převedení částky 27.000 Kč v programu podpory ostatní veřejně prospěšné aktivity z 1. kola do 2. kola poskytování programových dotací.

ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), schvaluje

-      v souladu s ustanovením § 55a stavebního zákona pořízení Změny č. 4 Územního plánu Polička zkráceným postupem

-      obsah změny dle důvodové zprávy

ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), schvaluje v souladu s ustanovením § 44 písm. a) stavebního zákona pořízení Změny č. 5 Územního plánu Polička z vlastního podnětu.

a/ ZM projednalo a bere na vědomí petici občanů doručenou městu Polička dne 11. 4. 2023 vyjadřující „Nesouhlas se záměrem prodeje projektu Městské bydlení Polička (v areálu bývalého dětského domova), pozemků včetně budovy č.p. 505 soukromému investorovi“.

b/ K prodeji areálu dětského domova vč. projektových dokumentací „Městské bydlení Polička“ bude svoláno mimořádné zasedání ZM dne 18. 5. 2023.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 110/2 o výměře 145 m2 a pozemkové parcely č. 110/3 o výměře 5 m2 v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 300 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 86/1 o výměře 309 m2 a pozemkové parcely č. 90/2 o výměře 193 m2 v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 300 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. 

ZM schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. ú. Modřec a k.ú. Polička v lokalitě u Přehrady 2 v rozsahu dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodeje podílů na stavební parcele č. 3055 v k.ú. Polička, se stavbou bytového domu č.p. 934 - 937 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce jednotlivým vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 934 - 937, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojení s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 297/7 o výměře 49 m2 a části pozemkové parcely č. 689/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Lezník dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 300 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

a/ ZM schvaluje prodejní cenu za 1 m2 pozemkových parcel pro stavbu rodinných domů v 1. etapě lokality JIH I. ve výši 2.594 Kč bez daně z přidané hodnoty, tj. 3.138 Kč vč. DPH 21 %, dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje na základě smlouvy o budoucí směnné smlouvě ze dne 9. 6. 2022 uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 5069/3 o výměře 2840 m2, pozemku p.č. 5068/3 o výměře 389 m2 a pozemku p.č. 6152/68 o výměře 121 m2 v k.ú. Polička v ceně 1000 Kč/m2, za parcelu pro výstavbu rodinného domu o výměře 1200 m2, která vznikne na části pozemku p.č. 5154/3 o výměře 1163 m2 a části pozemku p.č. 6154/2 o výměře 37 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Cena za 1 m2 parcely pro výstavbu rodinného domu je ve výši prodejní ceny za 1 m2 pozemkových parcel pro stavbu rodinných domů v 1. etapě lokality JIH I. Rozdíl cen dle výsledku uhradí příslušná strana straně druhé.

c/ ZM schvaluje na základě smlouvy o budoucí směnné smlouvě ze dne 1.6.2022 uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 5118/1 o výměře 1215 m2, pozemku p.č. 5117 o výměře 313 m2 a pozemku p.č. 6152/66 o výměře 84 m2, vše v k.ú. Polička za pozemky o celkové výměře 656 m2ve vlastnictví města Poličky, které budou součástí budoucí parcely pro výstavbu rodinného domu na částech pozemků p.č. 5069/3 o výměře 236 m2, p.č. 5069/9 o výměře 394 m2 a p.č.5154/3 o výměře 26 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Doplatek za směnu je 270.000 Kč včetně DPH 21 %.

d/ ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu na části pozemku p.č. 5057/3 o výměře 547 m2 a části pozemku p.č. 5069/7 o výměře 180 m2, vše v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena je ve výši prodejní ceny za 1 m2 pozemkových parcel pro stavbu rodinných domů v 1. etapě lokality JIH I a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

e/ ZM schvaluje záměr prodeje pozemkových parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě JIH I. označených číslem 1-3, 5-10, 13-21, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole Čtyřlístek Polička ve výši 300.000 Kč se splatností do pěti pracovních dnů po obdržení dotace dle důvodové zprávy.

a/ ZM schvaluje umístění mramorového kříže dle návrhu akademického sochaře Petra Váni v areálu Centrálního hřbitova v Poličce p.č. 2891 dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje financování pořízení mramorového kříže dle návrhu akademického sochaře Petra Váni v areálu Centrálního hřbitova v Poličce v průběhu roku 2023 a 2024 až do výše 1.500.000 Kč s tím, že finanční příspěvek dárce bude ve výši 200 tis. Kč.

ZM schvaluje stanovy dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje pravidla pro uskutečňování Poličského participativního rozpočtu dle důvodové zprávy.

Polička 20. dubna 2023

                       

               

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.