Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 7. 12. 2023

ZM schvaluje program zasedání.

ZM volí za členy návrhové komise RNDr. Evu Skalníkovovu, Mgr. Elišku Hrubou a Mgr. Martina Klepárníka.

ZM pověřuje ověřením zápisu ze zasedání Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a p. Jiřího Trávníčka.

a/ ZM ukládá starostovi města předložit na příští zasedání ZM přehled investičních akcí v tomto členění:

investiční akce dokončené v roce 2023

investiční akce v mimorozpočtové rezervě

přesunuté investiční akce do roku 2024

naplánované investiční akce na rok 2024

b/ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2023 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu rok 2024,
dle důvodové zprávy, takto:

a/ Čerpání běžných výdajů měsíčně ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2023. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky se opakujících a smluvních plateb, u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy. Měsíční výdaje pro zřízené příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b/ Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo schválenými investičními záměry. Na přípravu akcí plánovaných pro rok 2024 lze čerpat výdaje do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce, na opravy a rekonstrukce bytů do výše 2.500 tis. Kč a na výkupy pozemků do výše schválených prodejů zastupitelstvem.

c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem lze uplatnit bez omezení.

d/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace lze uplatnit do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky o místním poplatku ze psů dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky o místním poplatku z pobytu dle důvodové zprávy

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje  prodej části pozemkové parcely č. 5454/183 o výměře 9 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

a/ ZM schvaluje prodej podílu ve výši 181/14760 na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička, na které stojí stavba bytového domu č.p. 926-931 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce vlastníkům bytové jednotky v domě,  dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojení s převodem nemovitosti.

b/ ZM schvaluje prodej podílu ve výši 181/14760 na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička, na které stojí stavba bytového domu č.p. 926-931 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce vlastníkům bytové jednotky v domě, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojení s převodem nemovitosti.

c/ ZM schvaluje prodej podílu ve výši 177/13132 na stavební parcele č. 3055 v k.ú. Polička, na které stojí stavba bytového domu č.p. 934-937 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce vlastníkům bytové jednotky v domě, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojení s převodem nemovitosti.

d/ ZM schvaluje prodej podílu ve výši 199/29520 na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička, na které stojí stavba bytového domu č.p. 926-931 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce vlastníkovi bytové jednotky v domě, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojení s převodem nemovitosti. 

e/ ZM ruší usnesení č. 9/a ze dne 7. 9. 2023 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje změnu výše doplatku v usnesení ZM č. 8. ze dne 8.9.2022 na částku 48.645 Kč, který uhradí město Polička za směnu pozemků ve vlastnictví České republiky, k nimž má právo hospodařit podnik Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, za pozemky ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Polička -  p.č. 1737/1 o výměře 691 m2, p.č. 1737/2 o výměře 1434 m2, p.č. 4030/1 o výměře 2372 m2, p.č. 4030/2 o výměře 268 m2, p.č. 4101/1 o výměře 7375 m2, p.č. 4232/1 o výměře 2020 m2, p.č. 4232/2 o výměře 205 m2, p.č. 6178/11 o výměře 40 m2   a pozemku p.č. 915/1 o výměře 11338 m2 za pozemky města Poličky v k.ú. Borová u Poličky - p.č. 1186  o výměře 7736 m2 a v k.ú. Oldřiš u Poličky - p.č. 2317 o výměře 536 m2, p.č. 2318 o výměře 21130 m2, p.č. 2336/2 o výměře 47 m2. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen v ceně 35 Kč/m2, dle důvodové zprávy. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí všechny strany směny společně.

a/ ZM schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Poličky č. 12.II./a ze dne 19. 10. 2023 takto:  

ZM schvaluje výkup pozemků v k.ú. Polička část p.č. 739/1 o výměře 852 m2, část p.č. 743/2 o výměře 1355 m2, p.č. 6038/6 o výměře 18 m2, p.č.741/1 o výměře 2172 m2, p.č. 741/7 o výměře 55 m2, p.č. 741/11 o výměře 9886 m2, p.č. 743/1 o výměře 3513 m2, p.č. 743/3 o výměře 474 m2, p.č. 743/4 o výměře 11469 m2, p.č. 6056/66 o výměře 214 m2, p.č. 6057/32 o výměře 98 m2, p.č. 6060/8 o výměře 435 m2, p.č. 6063/60 o výměře 63 m2 id. ½ a id. ½ dle důvodové zprávy. Kupní cena celkem činí 2.692.665 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

b/ ZM schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Poličky č. 12.II.b/ ze dne 19.10.2023 takto:

ZM schvaluje výkup pozemků v k.ú. Polička část p.č. 768 o výměře 3999 m2, p.č. 774 o výměře 313 m2, p.č. 6038/4 o výměře 52 m2, p.č. 784 o výměře 610 m2, p.č. 762 o výměře 614 m2, p.č. 763/1 o výměře 10764 m2, p.č. 763/4 o výměře 22488 m2, p.č. 742/1 o výměře 6216 m2, p.č. 763/2 o výměře 25344 m2, p.č. 763/3 o výměře 3717 m2, p.č. 763/5 o výměře 3147 m2, p.č. 6056/62 o výměře 294 m2, p.č. 6057/28 o výměře 212 m2, p.č. 6060/1 o výměře 134 m2, p.č. 6060/4 o výměře 1822 m2, p.č. 6063/57 o výměře 127 m2, dle důvodové zprávy. Kupní cena celkem činí 6.871.715 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

c/ ZM ruší v usnesení Zastupitelstva města Poličky č. 12.V.b/ ze dne 19. 10. 2023 výkup části pozemku p.č. 726 o výměře 4883 m2 a části pozemku p.č. 690/4 o výměře 1800 m2, vše v k.ú. Polička a mění kupní cenu celkem na částku 64.000 Kč.

ZM schvaluje výkup pozemku parcela č. 1247/1 o výměře 381 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 300 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

1. ZM ruší usnesení č. 8 článek II. písm. f) ze dne 19. 10. 2023 dle důvodové zprávy.

2.  ZM schvaluje prodej bytových jednotek v domě č.p. 1010, 1011, 1012, 1013, část obce Horní Předměstí, Polička, které jsou součástí stavební parcely p.č.st. 3400 v obci a k.ú. Polička, včetně podílu na společných částech nemovité věci, dle důvodové zprávy, takto:

a/ byt č. 1011/6 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 535/21039, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 693.248 Kč.

b/ byt č. 1012/6 v č.p.  1012 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 641/21039, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 975.198 Kč.

ZM ruší  usnesení č. 11 písm. b/ ze dne 15. 6. 2023 dle důvodové zprávy.

a/ ZM schvaluje Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje programy podpory komisí a výborů dle důvodové zprávy.

c/ ZM schvaluje Dotační programy města Poličky na rok 2024 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje poskytnutí dotací z Programu podpory sportu - odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů
v roce 2023 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 8. 12. 2022 usnesením č. 7, dle důvodové zprávy, a to pro:

- ATLETIKA Polička, spolek, ve výši 24.470 Kč

- HC Spartak Polička z.s., ve výši  125.771 Kč

- Plavecký oddíl Orka Polička, z.s., ve výši  9.025 Kč

- SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši  32.674 Kč

- Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši 68.771 Kč

- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., ve výši 17.692 Kč

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši  160.623 Kč

- Michal Kuda Pomezí ve výši 10.844 Kč

- Mgr. Stanislav Nožka ve výši 10.130 Kč

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 144/2023 na realizaci stavby „INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH - I. ETAPA – vodovod“, uzavřené dne 5. 9. 2023 se Svazkem obcí Vodovody Poličsko, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr realizace a financování investiční akce „Stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. Starohradská v Poličce“ dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr realizace a financování investiční akce „Komunikace ze sídliště Hegerova do průmyslové zóny v Poličce“ dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr realizace a financování investiční akce „Rekonstrukce zimního stadionu v Poličce“ se závazkem financování v roce 2024 do výše 40 mil. Kč.

ZM bere na vědomí rezignaci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky Mgr. Květoslavy Brixiové ke dni 31. 8. 2023 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024

ZM schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace POST BELLUM, z. ú., Praha 2, na realizaci projektu „Příběhy našich sousedů v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

Polička 7. prosince 2023

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.