K čemu slouží územně analytické podklady?

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou podkladem pro tvorbu územních plánů a jejich změn, regulačních plánů, územních studií, vedení technické mapy a pro rozhodování v území.

Pořizují se pro celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička, jsou průběžně aktualizovány na základě nových údajů o území a průzkumů území. Každé 4 roky se pořídí jejich úplná aktualizace, ta je předávána také krajskému úřadu. 

Rozsah shromažďovaných údajů – sledované jevy a jejich atributy - nám udává vyhláška č. 500/2006 Sb. a datový model Pardubického kraje.

Poskytovatel údaje o území - orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury – má povinnost poskytnout pořizovateli ÚAP (tj. ÚÚP)  údaje o stavu a záměrech v území bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění a to grafickou část ve vektorové formě.

Správnost poskytnutého údaje o území se potvrzuje v pasportu údaje o území, jehož obsah je stanoven v příloze
č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Poslední úplná aktualizace je zveřejněna zde. Průběžně aktualizované územně analytické podklady jsou zveřejněny
v mapovém aplikačním serveru na webových stránkách města Poličky v záložce Vrstvy/Údaje o území (ÚAP).

Náhled dat je volně dostupný, v digitálním vektorovém tvaru data veřejnosti neposkytujeme.

 

Kontaktní úředníci

Ing. Vopařilová Martina
Správa GIS a ÚAP (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 468001714
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41A