Chci realizovat studnu pro osobní potřebu (zásobování domácnosti). Je třeba nějaké povolení?

Pro stavbu studny a odběr podzemní vody je třeba stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod.

K žádosti o stavební povolení se přikládá:

 1. Dokumentace pro povolení stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb (včetně dokladové části obsahující vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě dotčených záměrem, vyjádření, závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů a další podklady vyžadované stavebním zákonem nebo jinými právními předpisy). 
 2. V případě výrobku, který plní funkci stavby, doklad podle jiného právního předpisu31 prokazující shodu vlastností výrobku plnícího funkci stavby s požadavky podle § 153 stavebního zákona nebo dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklady, ze kterých je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.  
 3. Seznam známých účastníků řízení. 
 4. Souhlasy všech účastníků řízení se stavebním záměrem, pokud stavebník žádá o vydání povolení ve zrychleném řízení. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace a musí obsahovat identifikační údaje a podpis účastníků řízení. 
 5. Souhlas vlastníka podle § 187 stavebního zákona. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace a musí obsahovat identifikační údaje a podpis.  
 6. Čestné prohlášení o vlastnickém právu ke stavbě, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí. 
 7. Plná moc v případě zastupování stavebníka, pokud již nebyla předložena k zastupování pro více žádostí nebo již nebyla vložena do Portálu stavebníka.

K žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) se přikládá:

 1. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí - hydrogeologický posudek.
 2. Širší situace vztahů místa odběru podzemních vod.
 3. Kopie katastrální mapy, jehož se povolení k odběru podzemních vod týká.
 4. Doklad o vlastnickém právu k pozemku, jehož se povolení k odběru podzemních vod týká.
 5. Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska a souhlasy, pokud to po žadateli požadují jiné právní předpisy.
 6.  Plná moc v případě zastupování žadatele.

 

Kontaktní úředníci

Ing. Klein Radek
vodní a odpadové hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723853
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M43
Telecký Tomáš
referent (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723852
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M44