Jak realizovat likvidaci srážkových vod ze stavby a jak je třeba postupovat?

Při likvidaci srážkových vod ze staveb je třeba postupovat dle platné legislativy, zejména v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona a § 140 stavebního zákona.

Podle § 5 odst. 3 vodního zákona je stavebník při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (srážková voda) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.

Podle § 140 stavební zákon (Požadavky na vymezování stavebních pozemků), musí být stavební pozemek vždy vymezen tak, aby na něm bylo vyřešeno hospodaření se srážkovými vodami podle uvedené hierarchie, jejich

  1. akumulací a následným využitím, vsakováním nebo výparem, pokud to hydrogeologické poměry, velikost pozemku a jeho výhledové využití umožňují a pokud nejsou vsakováním ohroženy okolní stavby nebo pozemky,
  2. odváděním do vod povrchových prostřednictvím dešťové kanalizace, pokud jejich vsakování ani akumulace s následným využitím není možná, nebo
  3. regulovaným odváděním do jednotné kanalizace, není-li možné odvádění do vod povrchových.

Při likvidaci srážkových vod ze střech a zpevněných ploch jednotlivých rodinných domků v jednoduchých zařízeních sloužících k ochraně těchto pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových vod se jedná o obecné nakládání s povrchovými vodami (podle § 6 odst. 2 vodního zákona). K takovému nakládání s povrchovými vodami není třeba povolení vodoprávního úřadu.

Kontaktní úředníci

Ing. Klein Radek
vodní a odpadové hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723853
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M43
Telecký Tomáš
referent (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723852
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M44