Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 10/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 10/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 12. prosince 2019 usnesením č. 11 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení


(1) Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je městský úřad.

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek se vybírá za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen "vybraná místa"), do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou
(2) Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst (dále jen „poplatník“).

Čl. 3
Vybraná místa

Vybraná místa podléhající poplatku, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou, se vymezují takto:

ulice Fortna (od křižovatky s ul. Parkány), Komenského, Kostelní, Masarykova, Nová, Otakarova, Pálená, Riegrova, Růžová, Šaffova od čp 233, Štěpničná, Tylova, Tyršova od čp. 1, U Masných krámů, Václavská, náměstí Bohuslava Martinů a Palackého náměstí.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost vůči správci poplatku při podání žádosti o povolení k vjezdu.
(2) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména počet a označení vozidel, na které je povolení k vjezdu vydáváno, dobu, na kterou je povolení vydáváno,
včetně údaje dokládajícího případný nárok na osvobození od poplatkové povinnosti.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.
(6) Při vydání povolení k jednorázovému vjezdu (na jeden den nebo jeho část) se splnění ohlašovací povinnosti nevyžaduje.
(7) Splnění ohlašovací povinnosti podle tohoto článku se nevyžaduje od osob osvobozených podle čl. 7 odst. 2 této vyhlášky.

Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku za vozidlo a každý započatý den činí 20 Kč.

Čl. 6
Splatnost poplatku

Poplatek podle čl. 2 a čl. 5 je splatný současně s vydáním povolení.

Čl. 7
Osvobození

(1) Poplatek neplatí fyzické osoby přihlášené nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, a dále osoby, které ve
vybraném místě užívají nemovitost k podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) osoby, které jsou držiteli parkovacích karet,
b) prodejci při trzích ve vybraných místech, konaných dle platného tržního řádu,
c) osoby ubytované ve vybraných místech u poskytovatele úplatného pobytu,
d) osoby vjíždějící do vybraných míst za účelem zajištění sňatků a smutečních
obřadů.
(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

Čl. 8
Zvláštní ustanovení

Zaplacení poplatku dle této vyhlášky nenahrazuje parkovací kartu dle platného nařízení města Poličky, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Čl. 9
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, ze dne 16. 12. 2014.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

 Tato vyhláška již není platná!

Informace

Číslo vyhlášky: 10/2019
Účinnost od: 1. 1. 2020
Účinnost do: 31. 12. 2023