Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 2/2022, o odchylném vymezení doby nočního klidu

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 21. dubna 2022 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, v platném znění, a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I
Úvodní ustanovení

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon1.

Čl. II
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se dle zákona rozumí doba od 22. do 6. hodiny1.

Čl. III
Stanovení výjimečných případů

1) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 2. do 6. hodiny, pro

     a) noc z 30. dubna na 1. května;

     b) noc z 31. prosince na 1. ledna.

2) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 2. do 6. hodiny pro konání následujících tradičních veřejnosti přístupných akcí

     a) „Festival Polička 555“ - dva dny v srpnu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na části města Dolní Předměstí, Horní Předměstí a Město;

     b) „Den otevřených sklepů“ v areálu Měšťanského pivovaru a.s. Polička – dva dny v červnu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na části města Dolní Předměstí, Horní Předměstí a Město;

     c) večerní putování Poličkou „Čas pro neobyčejné zážitky“ - dva dny v červnu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na části města Dolní Předměstí, Horní Předměstí a Město;

     d) festival s mezinárodní účastí „Coulour Meeting“ - dva dny v červenci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na části města Dolní Předměstí, Horní Předměstí a Město;

     e) tradiční taneční zábavy na zahradě SDH Polička - dva dny v květnu a dva dny v srpnu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na části města Dolní předměstí, Horní předměstí a Město;

     f) doprovodné akce k mezinárodním závodům ve skateslalomu - dva dny v srpnu   z pátku na sobotu a ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na části města   Dolní Předměstí, Horní Předměstí a Město;

     g) oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů - jeden den v červnu, dva dny v červenci a jeden den v srpnu; tato výjimka se vztahuje na části města Lezník, Modřec a Střítež;

     h) fotbalové turnaje včetně doprovodných hudebních produkcí „Fotbalové dny Polička“ - dva dny v červenci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na části města Dolní Předměstí, Horní Předměstí a Město;

     i) venkovní hudební produkce Divadelního spolku TYL POLIČKA - jeden den v červenci ze soboty na neděli a jeden den v srpnu ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na části města Dolní Předměstí, Horní Předměstí a Město;

     j) tradiční taneční zábavy Svatojosefské jednoty Polička z.s. na „Zahradě u mlýna“ - jeden den v červenci a jeden den v srpnu ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na části města Dolní předměstí, Horní předměstí a Město;

     k) půlnoční bohoslužba z 24. na 25. prosince, tato výjimka se vztahuje na část města Město.

Informace o termínu konání akcí uvedených v odst. 2 bude městským úřadem zveřejněna minimálně 5 dnů před počátkem konání na úřední desce městského úřadu.

Čl. IV
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 4/2018, o odchylném vymezení doby nočního klidu, ze dne 13. prosince 2018, ve znění Obecně závazné vyhlášky města Poličky     č. 4/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Poličky č. 4/2018.

Čl. V
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

……………………………..                                                                     ………………………
 Jaroslav Martinů                                                                                           Pavel Štefka 
      starosta                                                                                                   místostarosta

 

[1] § 5 odst.7 zákona  č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích

Informace

Číslo vyhlášky: 2/2022
Účinnost od: 10. 5. 2022