OZV města Poličky o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 7. prosince 2023 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

2) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.[1]

3) Správcem poplatku je městský úřad.[2]

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“); poplatek ze psů platí poplatník městu příslušnému podle svého místa přihlášení nebo sídla.[3]

2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[4]

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.[5]

2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

Čl. 4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí v Kč:

 

za 1. psa

za 2. a každého dalšího psa

držitel je přihlášen v bytovém domě v Poličce

800

1200

držitel je přihlášen v rodinném domě v Poličce

400

600

držitel je přihlášen na ohlašovně MěÚ Polička

400

600

držitel je přihlášen v Bořinách nebo v části města Lezník, Modřec, Střítež

200

300

držitel je osoba starší 65 let a je přihlášen v Poličce

200

300

držitel je osoba starší 65 let a je přihlášen v Bořinách nebo v části města Lezník, Modřec, Střítež

150

225

2) V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší, než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.[7]

Čl. 5
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[8].

2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) držitel, který má osvědčení k výkonu canisterapie,

b) držitel, který si převzal psa z útulku nebo od odchytové služby. Nárok na osvobození platí po dobu jednoho roku od převzetí psa.

3) Úleva ve výši 50 % ze základní sazby se poskytuje:

a) držiteli, který je členem kynologického svazu; úleva bude poskytována pouze do dosažení věku 65 let,

b) držiteli, který je poživatelem invalidního důchodu, jenž je jeho jediným zdrojem příjmu; úleva bude poskytována pouze do dosažení věku 65 let,

c) držiteli, který je poživatelem sirotčího důchodu.

4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[9]

Čl. 7
Přechodné a zrušovací ustanovení

1) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku ze psů, ze dne 12. prosince 2019.

Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

            ........................................                                                  ........................................

                  Jaroslav Martinů, v.r.                                                                  Pavel Štefka, v.r.

                        starosta                                                                                  místostarosta

 

[1] § 2 odst. 5 zákona o místních poplatcích

[2] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 1 a 4 zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

[6] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[9] §14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

Informace

Číslo vyhlášky: 2/2023
Účinnost od: 1. 1. 2024