OZV 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování

Město Polička

 

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2015,

 

kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města

 

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 24. 2. 2015 usnesením č. 18 usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Sběr a shromažďování rostlinných zbytků

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města lze celoročně:

a)      předávat ve sběrném dvoře na ulici Hegerova,

b)      předávat v komunitní kompostárně v areálu po pravé straně silnice směr Polička – Jedlová na pozemcích p. č. 4833/2 a 4835/1 v k. ú. Polička.

 

Čl. 2

Způsob využití zeleného kompostu

Město využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně ve městě. S nevyužitým kompostem lze nakládat jen v souladu s platnými právními předpisy.  

 

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015.

 

 

                                             ……………………………                         ……………………………

                                                   Marie Kučerová                                        Jaroslav Martinů

                                                    místostarostka                                                starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 2. 2015

Sejmuto z úřední desky dne: 16. 3. 2015

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Přílohy

Informace

Číslo vyhlášky: 1/2015
Účinnost od: 1. 4. 2015