Symboly města

Znak

Znak města

Od šedesátých let 14. stol. užívalo město na pečetích půlený děpoltický znak s dvěma erbovními zvířaty Přemyslovců: stříbrným dvouocasým lvem Vladislava II. a černou svatováclavskou orlicí. Dvě zkřížené dřevorubecké sekery-bradatice měly asi připomenout, že za účelem kolonizace zde byla vymýcena příslušná část pralesa. Přestože byl znak užíván již dlouho předtím, oficiálně jej městu přidělil teprve Vladislav II. Jagellonský v r. 1478. Barokní úprava pak ještě doplnila štít o zlatou korunku, jaká kdysi zdobívala hlavy českých královem.

Logo

Logo města

„Všichni významní čeští badatelé zabývající se původem místních názvů se ztotožňují s názorem, že slovo polička je zdrobnělinou slova police s významem rovina nebo rovinka.“

Město Polička díky své historii a bohatému kulturnímu dědictví není postihnutelné jedním symbolem, který by byl dostatečně signifikantní a univerzální. Proto jsme se vydali maximálně jednoduchou až puristickou cestou, která ale umožňuje velice široké možnosti použití.

Logo vzniklo v roce 2014 spolu s grafickým manuálem města.

Prapor

Prapor města

Existence městských korouhví se předpokládá u královských měst již v předhusitské době a v době husitských válek je jejich existence považována za jistou. Velmi dobře jsme informováni o podobě korouhve královského města Ústí nad Labem díky dvěma listinám z r. 1457 a 1476. Existence korouhve města Poličky není ničím doložena, nepochybně však byla užívána. Na žádost města udělil v roce 1997 Parlament České republiky Poličce prapor s tímto popisem: list praporu (o poměru stran 2:3) tvoří v žerďové části dva svislé pruhy: červený a žlutý (každý široký čtvrtinu délky listu) a ve vlající části dva vodorovné pruhy: bílý a červený. V červeném žerďovém pruhu je bílý dvouocasý lev se žlutou korunou, ve žlutém pruhu půl černé orlice se žlutou korunou. Pod figurami dvě zkřížené sekery.

Městský prapor má právně závaznou podobu. Vlajka, která odpovídá přesně praporu není připevněna na žerď, nýbrž je na stožár vytahována lankem. Tak zvaná korouhev nevisí na žerdi, ale za užší stranu na ráhnu, může mít libovolnou délku a nemusí přesně odpovídat podobě praporu. Oficiální městský prapor byl vyroben a poprvé vyvěšen při příležitosti oslav založení města 2. září 2005. Dříve užívané prapory neměly podobu schválenou parlamentem.

Zjednodušeně lze prapor města Poličky popsat tak, že v žerďové části je městský znak (tj. český lev a polovice „císařského“ orla - původně se jednalo o orlici svatováclavskou, dole zkřížené sekery) a ve vlající části české zemské barvy (tj. bílá a červená).

Slavnostní fanfára

Slavnostní fanfára města Poličky je jedním z dárků k oslavám 750. výročí založení města, které jsme si připomněli v roce 2015. Pro složení této slavnostní znělky oslovilo město Polička hudebního skladatele a zároveň velkého znalce a obdivovatele díla Bohuslava Martinů pana Aleše Březinu. Ten působí ve funkci ředitele Institutu Bohuslava Martinů v Praze. Město Polička si pro svoji fanfáru nemohlo vybrat lepší osobnost a velmi si vážíme toho, že pan Březina pro nás znělku složil.

Fanfára zazněla ve své slavnostní premiéře v sobotu 22. srpna 2015 v 10:00 hod. na poličském náměstí v rámci zahájení programu festivalu Polička 555, který byl zároveň vrcholem oslav výročí města. Fanfára by se měla v budoucnu používat při slavnostních a oficiálních událostech města.

„Jako hlavní hudební téma jsem použil tóny b-c-g-f, vyjadřující číselně rok 1265, tedy rok založení města, mám takové interní odkazy rád,“ komentuje skladatel. Slavnostní fanfáru nahrál soubor 7 hudebníků a oficiální verzi muzikanti natočili v hudebním studiu A Českého rozhlasu v Karlíně. Nástroje, které v hudební znělce zní, jsou 1 trubka, 2 křídlovky, 1 pozoun, 1 basový pozoun a 2 klarinety (in Es). Mezi hudebníky, kteří slavnostní fanfáru zahráli, byl i poličský rodák Svatopluk Zaal, který přizval další kolegy z Pražské komorní filharmonie. Hudební režie a produkce se ujal skladatel fanfáry Aleš Březina.

Fanfára ke stažení zde (WAV).

Info

Podle §34 zákona 128/2000 Sb. mohou jiné subjekty užívat znak a logo obce jen se souhlasem rady města. O rozhodnutí rady bude žadatel neprodleně informován.

Žádost o užití znaku/loga města