Veřejné zakázky, výběrová řízení a smlouvy

Aktuální veřejné zakázky

Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce – II.etapa

24. 2. 2023
Předmětem veřejné zakázky je stavba návazností (II.etapa) na zrealizovanou cyklostezku z Poličky do Masokombinátu (I.etapa). Stavba je umístěna na silnici I/34 a je rozdělena na dvě části: část Polička: • přechod pro chodce včetně osvětlení • úprava zastávky BUS • vjezdová brána – dělící ostrůvek část Masokombinát: • místo pro přecházení včetně osvětlení • úprava zastávek BUS Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce – II.etapa“, zodpovědný projektant Ing. Jan Březina, Pavlovova 1249/43, 568 02 Svitavy, IČO: 02420414 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT – 1201979 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 24.2.2023, č.j.: MP/05206/2023, • společné stavební povolení (část Polička) ze dne 10.5.2021, č.j.: MP/11521/2021/SÚ/Pu – vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Polička (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • společné stavební povolení (část Masokombinát) ze dne 14.12.2020, č.j.: MP/31234/2020/SÚ/Pu – vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Polička (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • prodloužení společného stavebního povolení (část Masokombinát) ze dne 19.8.2022, č.j.:MP/20510/2022/SÚ/Pu – vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Polička (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů (součástí projektové dokumentace – příloha č.5 zadávací dokumentace).
  Více...

INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH – I. ETAPA

17. 2. 2023
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování nové technické a dopravní infrastruktury pro napojení 21 parcel s RD v lokalitě JIH Polička, Tato infrastruktura zahrnuje výstavbu komunikací, chodníků, kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení a připojovacích objektů - energetické pilíře. Provedení stavby je uvažováno na dvě stavební etapy. V průběhu I. stavební etapy bude realizována technická infrastruktura pro napojení budoucích RD a nezbytná dopravní infrastruktura pro zajištění příjezdu a obsluhy parcel pro výstavby RD. Komunikace budou realizovány bez obrubníků, vrstev krytu asfaltobetonu a dlažby. II. stavební etapa bude realizována až po výstavbě většího počtu rodinných domů (RD). V rámci etapy budou realizovány „finální“ vrstvy krytu zpevněných ploch a vegetační úpravy. Členění stavby na objekty: → SO 00 – Připojovací objekty – energetické pilíře → SO 01 – Komunikace → SO 02 – Vodovod → SO 03 – Kanalizace → SO 04 – Plynovod → SO 05 – Veřejné osvětlení → SO 06 – Kácení a terenní úpravy → OVN – Ostatní a vedlejší náklady Zadavatelem (investorem) stavebních objektů SO 00, SO 01, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a OVN je Město Polička. Zadavatelem (investorem) stavebního objektu SO 02 je Svazek obcí Vodovody Poličsko. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracovala projekční kancelář BETA-PROJEKT, s.r.o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, IČO: 64257614; generální projektant Ing. Zdeněk Pavlík – vodohospodářské stavby – ČKAIT 07000356 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace.
  Více...

Podélné parkovací stání u silnice I/34, ul. Vrchlického v Poličce

17. 2. 2023
Předmětem zakázky je vybudování podélného stání u silnice I/34 na ul. Vrchlického v Poličce. Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v srpnu 2022 L. Klodnerem, Rohozná (viz. příloha zadávací dokumentace).
  Více...

Oprava části chodníků na ul. Wolkerova v Poličce

9. 8. 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího chodníku umístěného podél místní komunikace ulice Wolkerova od čísla popisného 683 po číslo popisné 770 v Poličce. Do stavebních prací je zahrnuto i rozšíření stávajícího chodníku a komunikace vedle domu č.p. 770 na ulici Wolkerova.
  Více...

Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce – 4. etapa

1. 8. 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED a s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení a provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. Dále jsou předmětem stavební práce týkající se výměny a doplnění 35 ks stožárů.
  Více...

Parkoviště u bytových domů na ul. V. Hálka a B. Němcové v Poličce

15. 7. 2022
Předmětem zakázky je vybudování parkoviště vedle domu č.p. 1158 na ulici V. Hálka v Poličce a parkoviště za bytovým domem č.p. 676 na ulici B. Němcové v Poličce vedle řadových garáží pro osobní automobily, dle projektové dokumentace zhotovené v květnu 2022 L. Klodnerem, Rohozná (viz příloha zadávací dokumentace).
  Více...

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“

14. 7. 2022
Předmětem zakázky je provedení parku dle projektové dokumentace zpracované firmou AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí v únoru roku 2022 (Příloha č. 6 zadávací dokumentace). Stavba obsahuje: - SO 01 Terénní úpravy a komunikace (komunikace pro pěší) - SO 02 Zahradní úpravy - SO 03 Herní, cvičební prvky a mobiliář – včetně veřejného osvětlení Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr (příloha č. 7 zadávací dokumentace) a v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace).
  Více...

Stavební úpravy další části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce – I. a III. etapa

30. 6. 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy chodníků na hřbitově u sv. Michaela v Poličce. Hřbitov sv. Michaela je umístěný na rohu silnice I/34 ulice Vrchlického a silnice II/353 ulice Heydukova v Poličce. Přístup na hřbitov je přes schodiště z ulice Vrchlického a ze severní strany hřbitova ulice E. Beranové. Navrhované chodníky budou doplňovat stávající chodníky, které již jsou na hřbitově vybudovány. Chodníky jsou navrženy v místě stávajících nezpevněných cest umístěných mezi hroby. Odvodnění chodníku je řešeno podélným a příčným sklonem do přilehlé zeleně.
  Více...

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“

28. 6. 2022
Předmětem zakázky je provedení parku dle projektové dokumentace zpracované firmou AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí v únoru roku 2022 (Příloha č. 6 zadávací dokumentace). Stavba obsahuje: - SO 01 Terénní úpravy a komunikace (komunikace pro pěší) - SO 02 Zahradní úpravy - SO 03 Herní, cvičební prvky a mobiliář – včetně veřejného osvětlení Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr (příloha č. 7 zadávací dokumentace) a v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace).
  Více...

Grafické zpracování a tisk Novin občanů města Poličky a okolí – měsíčníku Jitřenka

23. 6. 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk lokálního periodika – Novin občanů města Poličky a okolí – měsíčníku Jitřenka. Požadovaný rozsah prací a služeb: - Grafické zpracování jednotlivých čísel (ukázky tvoří přílohu této výzvy) - Sazba - Prvotní korektury - Tisk Závazné podmínky kvality tisku: - Formát Š. 220 mm x V. 285 mm, vazba V1, 24 stran - Měsíční náklad 4 750 ks. - Tisk na papír ofset 80 g - Nadpisové písmo Vida 32 Pro (4 řezy) a odstavcové Andulka Sans (4 řezy), obojí od grafika Františka Štorma, IČOP 457 55 868, Špálova 206, 162 00 Praha. Další podmínky zakázky: - Grafické zpracování a sazba budou provedeny do dvou pracovních dní od předání obsahu periodika šéfredaktorkou. - Korektura obsahu bude provedena zadavatelem během jednoho pracovního dne. - Tisk bude proveden tak, aby předání k distribuci proběhlo nejpozději dva pracovní dny před koncem měsíce. - Termíny předání obsahu periodika šéfredaktorkou zhotoviteli, termíny korektur a předání k distribuci budou pro každý kalendářní rok stanoveny přílohou ke smlouvě. - Rozšíření obsahu nad 24 stran bude řešeno samostatnou objednávkou zadavatele.
  Více...

Slavnostní osvětlení městských hradeb v Poličce – I.etapa

2. 6. 2022
Předmětem zakázky je realizace nového slavnostního osvětlení městských hradeb v Poličce a hlavního mostu v parku. Projekt je rozdělen do tří etap: I. etapa – Jižní část hradeb + slavnostní osvětlení hlavního mostu (předmětem této zakázky) II. etapa – Severní a východní část hradeb (není předmětem této zakázky) III. etapa – Západní část hradeb (není předmětem této zakázky) I.etapa: Jižní část městských hradeb v Poličce Jižní část osvětlovací soustavy bude umístěna v parku pod valem v místě bývalého parkánu a bude se skládat z 15 světlometů, které budou upevněny na nových ocelových stožárcích cca 0,5 m nad terénem. Stožárky budou zabudovány do betonové základové patky. Orientační délky kabeláže: cca 490 m Příkony slavnostního osvětlení: 1260 W Slavnostní osvětlení hlavního mostu v parku Slavnostní osvětlení hlavního mostu v parku je navrženo zabudováním 24 ks lineárních světelných LED modulů o délce 1450 mm s napájecím napětím 24V DC osazených do vodorovných ocelových profilů mostu po obou jeho stranách ve výšce 870 mm nad komunikací, moduly budou připojeny přes napájecí zdroje 230V AC/24V DC (předřadníky) osazené na konstrukci pod mostovkou po obou stranách, napájení zdrojů osvětlení mostu bude zemním kabelem CYKY – J 5x4 mm2 ze stávajícího rozváděče RVO v městském parku. Napojení rozvodů slavnostního osvětlení na elektrickou energii bude provedeno ze stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení a stávajících sloupů veřejného osvětlení. Projekt slavnostního osvětlení předpokládá inteligentní řídící systém, pro jehož realizaci je nezbytné instalovat datovou sběrnici DALI. Sběrnice DALI je napájena ze zdroje, který je umístěn v rozvaděči. Řídící systém se skládá z modulů a z ovládací řídící jednotky. Moduly spolu komunikují pomocí DALI sběrnice a umožňují indikaci provozních stavů. Všechna navrhovaná svítidla jsou uvažovaná se světelnými zdroji LED.
  Více...

Stavební úpravy části komunikace a chodníků na ul. Smetanova a P. Jilemnického v Poličce

7. 4. 2022
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy části komunikace a chodníků na ul. Smetanova a P.Jilemnického v Poličce, a to v úseku od zpomalovacího prahu u vlakového nádraží po křižovatku s ulicí Střítežská. Stavební úpravy zahrnují následující: • výměnu asfaltového povrchu místní komunikace na ul. Smetanova a P. Jilemnického • výměnu povrchů asfaltových chodníků a chodníků s poškozenou dlažbou a nerovným povrchem • přípojku pro nové 2 uliční vpusti • opravu odvodnění, čištění vpustí a přípojek • výměnu poškozených DZ, obnova VDZ • opravu opěrné zídky mezi chodníkem a parkovištěm u autobusového nádraží Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projektantem Ing. Janem Březinou, Pavlovova 1249/43, 568 02 Svitavy, IČO: 02420414, aut. technik pro dopravní stavby, ČKAIT 1201979 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů, správců sítí a komunikace, která jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č.6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 7.4.2022, č.j.: MP/08583/2022.
  Více...

Oprava kanalizace bezvýkopovou metodou v ulicích Smetanova a Jilemnického v Poličce

30. 3. 2022
Předmětem zakázky je oprava kanalizační stoky v Poličce, ul. Smetanova, Jilemnického, bezvýkopovou inverzní metodou (technologie vytvrzování horkou vodou), resp. její alternativou viz níže. Inverzní metoda patří mezi tzv. bezvýkopové inverzní rukávcové metody (CIPP technologie). Jedná se o plstěnou vložku, která se skládá z jedné nebo více vrstev netkané textilie ze syntetických vláken a na základě vypočítané tloušťky je přesně vyrobena pro dané rozměry potrubí (obvod, DN, délka). Takto připravená vystýlka je nasycena vhodně formulovanou polyesterovou pryskyřicí. Montáž inverzní vystýlky probíhá přes inverzní zařízení (inverzní věž, inverzní buben) a následná polymerace nastává vyhříváním celého objemu vody v předmětném úseku. Vyhřívání je prováděno pomocí speciálního mobilního technologického zařízení (mobilní kotelny). Vystýlka bude provedena v souladu s normou ČSN EN ISO 11296-4. Jedná se o kanalizační stoky DN 400 – 46,5 m (Š475A – Š474), DN 600/900 – 204 m (Š474 – Š472B), DN 700/1050 – 98 m (Š472B – Š471). Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • situace s vyznačením jednotlivých úseků kanalizace z GIS (příloha č.5 zadávací dokumentace), • vyjádření správců sítí a komunikace (příloha č.6 zadávací dokumentace), • stručný technologický postup bezvýkopové inverzní metody (příloha č.9 zadávací dokumentace), • kamerový záznam prohlídky kanalizace (příloha č.10 zadávací dokumentace, • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 7 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace). • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 30.3.2022, č.j.: MP/07686/2022.
  Více...

Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička

11. 3. 2022
1) Předmětem zakázky je obnova zeleně na 12-ti lokalitách v rámci zastavěného území města Polička. Zakázka řeší pouze stromové patro sídelní zeleně. Zakázka je rozdělena dle typu obnovy na dvě části. Část A řeší sídelní zeleně jak po stránce pěstebních zásahů na stávajících stromech, tak také novými výsadbami alejových stromů. Jedná se o sedm těchto lokalit: 50 - sídliště E. Beneše - Jiráskova 53 - B. Němcové - Mánesova 65 - bytovky Hegerova II - sever 71 - sídliště Hegerova - sever 101 - sídliště Švermova - Dukelská – Luční 106 - Betlém 132 - Královská alej Druhá část zakázky B řeší pouze pěstební zásahy na stávajících stromech. Jedná se o pět lokalit: 45 - bytovky Pivovarská - Zákrejsova 80(3)- Městský naučný park 88 - u policie 92 - Plochy před školou - nábřeží Svobody 134 - U Liboháje 2 Celková plocha zeleně je 123 150 m2. Součástí zakázky je také následná rozvojová péče o vysazenou zeleň po dobu 3 let od předání díla. 2) Rozsah prací je vymezen projektovou dokumentací „Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička“, zpracovatel SAFE TREES, s.r.o., Hlinky 162/92, 603 00 Brno, IČO: 26935287 (příloha 4), která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je rovněž slepý položkový rozpočet díla (příloha 5).
  Více...

Parkoviště u bytových domů čp. 597-598 a 599 na ul. Jiráskova v Poličce

28. 2. 2022
Předmětem zakázky je vybudování parkoviště u bytových domů čp. 597-598 a 599 na ul. Jiráskova v Poličce, dle projektové dokumentace zhotovené v září 2020 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 01-03-20 (viz příloha zadávací dokuemntace).
  Více...

Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní v Poličce

18. 2. 2022
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikací v ulici Eimova a Nádražní v Poličce. Do rekonstrukce těchto ulic je zahrnuta i rekonstrukce kanalizace a veřejného osvětlení a výměna vodovodu (v ulici Eimova). Navrhovaná stavba je rozdělena do těchto stavebních objektů: • SO 101 – komunikace ulice Nádražní • SO 102 – komunikace ulice Eimova • SO 301 – Výměna vodovodu v ulici Eimova • SO 302 – Úprava stávající kanalizace • SO 401 – Veřejné osvětlení • SO 901 – DIO • SO 902 – VRN Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 101, SO 102, SO 901, SO 902) zpracovaná generálním projektantem Ing. Hynkem Seinerem, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, IČO: 74569104, projekční kancelář autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství, ČKAIT 0601928 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 301, SO 302) zpracovaná Ing. Pavlem Romáškem, Suchovršice 149, 542 32 Úpice, IČO: 75909839, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT- 0009778 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 401) zpracovaná Ing. Petrem Kozou, Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, IČO:65234057 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace), • stavební povolení (SO 101, SO 102, SO 401) ze dne 10.4.2019, č.j.: MP/09818/2019/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • prodloužení platnosti stavebního povolení (č.j.: MP/09818/2019/SÚ/Pu) ze dne 2.8.2021, č.j.: MP/19200/2021/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • územní souhlas (SO 401) ze dne 2.8.2021, č.j.: MP/19188/2021/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 18.2.2022, č.j.: MP/04452/2022. Zadavatelem stavebních objektů SO 101, SO 102, SO 302, SO 401, SO 901 a SO 902 je Město Polička. Zadavatelem stavebního objektu SO 301 je Svazek obcí Vodovody Poličsko. Zhotovitel musí umožnit v rámci realizace akce případnou výměnu inženýrských sítí, které spravují jiní investoři.
  Více...

Stavební úpravy další části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce - II. etapa

11. 2. 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy chodníků na hřbitově u sv. Michaela v Poličce. Hřbitov sv. Michaela je umístěný na rohu silnice I/34 ulice Vrchlického a silnice II/353 ulice Hejdukova v Poličce. Přístup na hřbitov je přes schodiště z ulice Vrchlického a ze severní strany hřbitova ulice E. Beranové. Navrhované chodníky budou doplňovat stávající chodníky, které již jsou na hřbitově vybudovány. Chodníky jsou navrženy v místě stávajících nezpevněných cest umístěných mezi hroby. Odvodnění chodníku je řešeno podélným a příčným sklonem do přilehlé zeleně.
  Více...

„Víceúčelové hřiště - Park Zahrádky Polička a centrum pro malé děti“

13. 1. 2022
Předmětem zakázky je provedení víceúčelového hřiště (centra pro větší děti a hřiště pro seniory) a centra pro malé děti - části SO03 herní, cvičební prvky a mobiliář dle přiložené projektové dokumentace Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, SO03 herní, cvičební prvky a mobiliář, zpracované firmou AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí v lednu 2019.
  Více...

Rekonstrukce objektu č.p.68, Polička – Lezník, I.etapa - nová střešní konstrukce

11. 1. 2022
Předmětem zakázy je rekonstrukce střechy. Stávající krov vaznicové soustavy s hambalky je vlivem degradace a nedostatečné dimenze prvků bourán. Nová střecha bude řešena jako sedlová s polovalbami nad hlavní částí, zastřešení části nad schodištěm bude řešeno střechou valbovou. Krov nad hlavní částí bude vaznicové soustavy se dvěma vaznicemi (200/240) a pozednicemi (160/140), krokvemi 100/180 a kleštinami (2x80/160) v každém poli. Střešní krytina je z velkoformátových šablon z ocelového pokoveného a lakovaného plechu s matným povrchem v šedé barvě. Barevnost bude odsouhlasena investorem v průběhu realizace stavby. Krytina bude imitovat falcovaný plech, šířka šablon 530 mm, povrch mat s prodlouženou životností a UV stabilitou. Dešťové vody budou odváděny podstřešními žlaby a svody z lakovaného ocelového plechu na terén/napojeny na lapač splavenin a potrubí D125. Ve střeše budou osazeny světlíky 60x60cm, výplň bude z polykarbonátu a opatřena úpravou s pohlcováním UV záření. Na střeše bude instalováno příslušenství – tyčové zachytávače sněhu, záchytné háky, prostupy, větrací prvky, hromosvod atp. Prvky budou určeny pro danou krytinu. Krytí střechy bude provedeno dle pravidel pro provádění střech Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, podle platných norem a předpisů platných v době pokládky, v souladu s technickými podklady výrobce! Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem: „Realizace úspor energie – objekt čp.68, Polička-Lezník“ zpracovaná projekční kanceláří: ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, IČO:28850106, zodpovědný projektant: Ing. Petr Šafář, autorizace v oboru pozemní stavby, ČKAIT-0700330, I. etapa – nová střešní konstrukce je součástí výše uvedené projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • společné povolení stavby ze dne 9.6.2021, č.j. MP/14390/2021/SÚ/K (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice č.p. 2 na Palackého náměstí v Poličce

22. 12. 2021
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice č.p. 2 na Palackého náměstí v Poličce. Radnice je národní kulturní památkou registrovanou pod rejstříkovým číslem ÚS kulturních památek ČR: NKP Radnice, r.č. 327, 21160/6-3256. Součástí navržených úprav JSOU: • Sanace vlhkého obvodového zdiva. • Oprava nebo výměna vnějších omítek na věži, komínech, čelech vikýřů a hlavních fasádách objektu. • Repase a konzervace hodinových ciferníků. • Repase a konzervace okenních výplní. • Konzervace okenních kovaných mříží. • Oprava nebo výměna klempířských prací na fasádě. • Restaurování štukové výzdoby fasád. • Restaurování fasádních prvků z kamene a z umělého kamene. • Restaurování malovaného městského znaku ve frontonu na východním průčelí budovy. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby z listopadu 2021 zpracovaná projekční firmou INRECO s.r.o., Škroupova 441/9, 500 02 Hradec Králové, IČO: 48155586 (generální zpracovatel projektové dokumentace), hlavní projektant: Ing. Petr Rohlíček, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, autorizace č. 0600825 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), Projektanti jednotlivých částí: − architektonické a stavebně technické řešení: Ing. Petr Rohlíček - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, autorizace č. 0600825, INRECO s.r.o., Škroupova 441/9, 500 02 Hradec Králové, IČO: 48155586, − návrh sanace vlhkého zdiva: Ing. Josef Kolář (autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, autorizace č.1201565) – PRINS, Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov. − vnější ochrana před bleskem: Ing. Miroslav Jágr (autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb a elektrotechnická zařízení, autorizace č. 0601354), − restaurátorský záměr na opravu štukové výzdoby fasád: Akad. soch. Vojtěch Adamec, Hyacintová 2819/6, 106 00 Praha 10, licence MK ČR č. 7.361/91, − restaurátorský záměr na opravu prvků z přírodního a umělého kamene: BcA. Zdeněk Šmahel, Vaňkova 1336, 537 01 Chrudim, licence MK ČR č. MK 33919/2017, − restaurátorský záměr na opravu malovaného městského znaku ve frontonu: Mgr. et MgA. Jana Waisserová, Zahořany 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, licence MK ČR č. 6.965/96 a Magdalena Slavíková, Zákrejsova 568, 572 01 Polička, licence MK ČR č. 7.020/96, − soupis prací s výkazem výměr: BACing, s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno. • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 22.12.2021, č.j.: MP/31313/2021, • závazné stanovisko odboru kultury KÚ Pardubického kraje ze dne 1.11.2021, č.j.: KrÚ – 79550/2021 OKSCR OKPP (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • odborné vyjádření NPÚ, Územního odborného pracoviště v Pardubicích k restaurátorským pracím ze dne 18.10.2021, č.j.: NPU-361/83750/2021 (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • odborné vyjádření NPÚ, Územního odborného pracoviště v Pardubicích k obnově obvodového pláště Radnice ze dne 18.10.2021, č.j.: NPU-361/83750/2021/Pan (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 4.11.2021,č.j.: MP/27172/2021/SÚ/K (příloha č. 8 zadávací dokumentace). Součástí předmětu zakázky je zpracování dílčích restaurátorských zpráv za jednotlivé etapy zakázky odpovědnými restaurátory.
  Více...

Stavební úpravy části chodníků u silnice II/360, ul. T. Novákové v Poličce

29. 11. 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího chodníku umístěného podél silnice II/360 v ulici T. Novákové v Poličce. Chodník je vedený po pravé straně silnice II/360 ve směru na Litomyšl. Chodník navazuje na stávající chodník vedený ze směru od centra města. Ke konci řešeného území navazuje na stávající chodník vedený podél místní komunikace ulice Na Vyšehradě. Začátek stavebních úprav je u stávajícího přechodu pro chodce přes silnici II/360 ulice T. Novákové v Poličce před budovou vybavení koupelen. V rámci stavebních úprav je chodník přerušen na pěti místech. Jedná se o sjezdy z účelových komunikací ze silnice II/360 v ulici T. Novákově a o křižovatku místní komunikace ulice Na Vyšehradě se silnicí II/360 v ulici T. Novákové.
  Více...

Zajištění pravidelného úklidu vybraných budov Města Polička

22. 11. 2021
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu u vybraných budov Města Polička: a) budova MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička b) budova MěÚ Polička, Nádražní 304, 572 01 Polička c) budova radnice (obřadní síň), Palackého nám. 2, 572 01 Polička Specifikace úklidových prací je uvedena v příloze č.2 zadávací dokumentace. Celkové plochy dotčené úklidem jsou uvedeny v příloze č.3 zadávací dokumentace.
  Více...

Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2022-2023 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace

17. 9. 2021
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn - maloodběr) na období od 1.1.2022 - 31.12.2023 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Celkové množství dodávky je 3060 MWh.
  Více...

Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV – TDI

31. 8. 2021
Zajištění technického dozoru investora a činnosti koordinátora BOZP na akci Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV, dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracovala firma KONEKO, spol. s r.o. se sídlem Výstavní 2224/8, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČO 00577758, pod č. zak. 3455/DPS-2020. Kompletní zadávací dokumentace na akci Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV je k dispozici na profilu zadavatele, adresa: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-destove-zdrze-cov-policka-a-zvyseni-hydraulicke-kapacity-cov
  Více...

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park Zahrádky, Zahradní úpravy

18. 8. 2021
Předmětem zakázky je založení zeleně (výsadba stromů, keřů, trvalek a revitalizace trávníků), osazení mobiliáře a vybudování mlatových cest v novém parku Zahrádky v Poličce. Park se nachází na pozemcích p.č. 6611/53, 6611/58 a 6611/59 v k.ú. Polička. Součástí zakázky je také následná rozvojová péče o vysazenou zeleň po dobu 3 let od předání díla. Rozsah prací je vymezen projektovou dokumentací „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, park Zahrádky“, zpracovatel Ing. Klára Zápotocká, se sídlem Mírové náměstí 9, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 73784818 (příloha 4), která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je rovněž slepý položkový rozpočet díla (příloha 5).
  Více...

Profil zadavatele

Město Polička
Palackého nám. 160
57201 Polička
Pardubický kraj
Česká republika
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ: 60053842
Výběrová řízení Veřejné zakázky Registr smluv