Město Polička

Rada města

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. srpna 2020

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2019372/VB/1a, Polička - T.E.S.-kvn-rozvaděč vn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy. RM…

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. července 2020

RM schvaluje obsah soutěžního zadání a vyhlášení architektonické soutěže o návrh na akci "Městské bydlení Polička". RM bere na vědomí obsah petice občanů ulice Pálená a Šaffova k situaci ohledně provozu Baru Andílek s tím, že starosta města bude iniciovat spolupráci s PČR při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v daném…

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. června 2020

RM schvaluje smlouvu o dílo na úpravu půdních prostor a zateplení v budově č.p. 42 v Poličce - Stříteži s firmou Jan Radiměřský, se sídlem Střítež - Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje smlouvu o poskytování služby IP CONNECT PŘÍPOJKA a smlouvu o poskytování služby IOL ETHERNET s firmou O2 Czech Republic a. s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy. RM schvaluje zahraniční služební…

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. června 2020

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava lesní odvozní cesty Žižkovská, lesnický úsek 2 Borová" s LTM Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy. RM schvaluje na návrh ředitele TD zrušení festivalu „Polička*555“ v termínu 21. 8. - 23. 8. 2020 v aktuálním rozměru. RM doporučuje sledovat vývoj omezujících opatření…

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. května 2020

RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy. RM projednala a doporučuje ZM zařazení správního obvodu obce do území působnosti MAS Poličsko z. s., se sídlem Bystré, na programové období 2021- 2027, dle důvodové zprávy. RM schvaluje vzor příkazní…

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. května 2020

a/ RM schvaluje návrh zadání pro zpracování studie řešení úprav provozního a dispozičního řešení bazénu vč. rámcového návrhu přístavby v rámci dokončení rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování studie úprav provozního a dispozičního řešení…

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. dubna 2020

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 406, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávajícím nájemcem a to na 2 roky, s účinností od 1. 5. 2020, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 501, o velikosti 2+1 s…

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. dubna 2020

RM schvaluje mandátní smlouvu na zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce“ se společností APOLO CZ s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje smlouvu o dílo na opravu části střechy na budově č. p. 42 v Poličce Stříteži s firmou Jan Radiměřský, se sídlem Střítež, Polička, dle důvodové…

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. března 2020

RM schvaluje dodatek č. 7 k směrnici Rady města Poličky o poskytování paušálních náhrad cestovného zaměstnancům zařazeným na odboru lesního hospodářství dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodatek č. 6 k organizační směrnici oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy. RM schvaluje zprávu o činnosti příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička za rok 2019.   RM…

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. března 2020

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení“ takto: vybraným dodavatelem je firma E-STAF s.r.o., se sídlem Praha 9, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy…

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. března 2020

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 56982684-19, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 8. 4. 2020, dle důvodové zprávy. a/ RM bere na vědomí rezignaci RNDr. Marty Najbertové v Komisi pro prevenci kriminality Rady města Poličky dle důvodové zprávy. b/ RM jmenuje Mgr. Eriku Jiroušovou členkou Komise pro prevenci kriminality Rady města Poličky…

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. února 2020

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 1, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v přízemí domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 3. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 57,50 za 1m² podlahové plochy bytu. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 3, o velikosti…

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. června 2019

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 dle důvodové zprávy. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč do veřejné sbírky pořádané městem Kyjov za účelem pomoci rodině místostarosty obce Dražůvek formou daru. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, dne 30. 5. 2019, čj. JMK/77707/2019.   RM jmenuje členy…

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. 5. 2019

RM bere na vědomí zprávu o činnosti turistického informačního centra Polička za rok 2018. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 205, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 6. 2019. Výše měsíčního…

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. května 2019

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 40827374-41, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností ode dne 22. 5. 2019, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 18897985-13, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 20. 6. 2019, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje…

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. dubna 2019

a/ RM schvaluje způsob provedení zadávacího řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce „Stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova v Poličce“ dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje zpracovatele projektové dokumentace akce „Stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova v Poličce“ společnost OPTIMA spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy. c/…

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. dubna 2019

RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se společností PRIMA spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové, na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách…

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. dubna 2019

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 201, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 4. 2019 dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.247 Kč/měsíc. RM schvaluje doplnění náhradníků komise pro otevírání…

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. března 2019

RM potvrzuje Mgr. Lenku Novotnou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Masarykova základní škola Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje změnu platového výměru paní Jany Žďárové, ředitelky Školní jídelny Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje zprávu o činnosti příspěvkové organizace DPS „Penzion“…

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. března 2019

RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000222146 se společností GridServices, s.r.o., se sídlem Brno, v rámci akce „Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce“, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje zadání projektové dokumentace stavebních…

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. února 2019

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Pořízení nového vyvážecího vleku a štípacího stroje - 1. část veřejné zakázky (vyvážecí vlek)“ takto: vybraným dodavatelem je firma AGROCENTRUM ZS, s.r.o., se sídlem Měřín, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku…

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. února 2019

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Pořízení nového vyvážecího vleku a štípacího stroje“, ve složení dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření pověřovacího aktu k zajištění služby obecného hospodářského zájmu v rámci projektu…

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. února 2019

RM bere na vědomí zprávu Pardubického inspektorátu České školní inspekce o výsledku šetření stížnosti v Masarykově základní škole Polička, která byla vyhodnocená jako nedůvodná, dle důvodové zprávy.   RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022 příspěvkových organizací: Mateřská škola…

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. ledna 2019

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností PRIMA spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje platový výměr ředitele…

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. ledna 2019

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 112, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 2. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 978 Kč. b/ RM schvaluje…

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. ledna 2019

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 4121302041 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Poličkou a paní Markétou Tauerovou, Polička na zajištění…

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. prosince 2018

RM schvaluje darovací smlouvu ve výši 100 tis. Kč v souvislosti s následky požáru domu dle důvodové zprávy. RM souhlasí s vyhlášením veřejné sbírky na pomoc rodině postižené požárem dne 28. 12. 2018 dle důvodové zprávy.   Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený…

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. prosince 2018

RM schvaluje prodloužení pracovního úvazku o 0,5 pracovníka v kuchyňském provozu v příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, s účinností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle důvodové zprávy.   RM schvaluje navýšení počtu pracovníků v sociálních službách v příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička“, o 1,0 pracovní úvazek…

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. 12. 2018

RM pověřuje MUDr. Jiřího Tomana k zastupování města Poličky na jednáních členské schůze SO AZASS s účinností od 3. 12. 2018 RM schvaluje přílohu č. 7 smlouvy o dílo s TISKÁRNOU POLIČKA s.r.o., Brno ze dne 25. 11. 2013, dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2018 mezi městem Poličkou a společností T.E.S.…

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. 11. 2018

a/ RM pověřuje starostu města pana Jaroslava Martinů k zastupování města Poličky ve valné hromadě svazku obcí Kraj Smetany a Martinů a Česká inspirace dle důvodové zprávy. b/ RM pověřuje místostarostu města pana Pavla Štefku k zastupování města Poličky ve valné hromadě svazku obcí Královská věnná města, Mikroregion Poličsko, Českomoravské pomezí, MAS Poličsko z. s. a ve Sdružení historických…

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 10. 2018

RM schvaluje text "Výzvy k předložení nabídek pro zajištění služby - šéfredaktor Novin občanů města Poličky a okolí - Jitřenka“, dle důvodové zprávy. RM jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek této zakázky ve složení: Jaroslav Martinů, Mgr. Jan Teplý, Ing. Ivo Janeček, Mgr. Jana Galgociová, Ing. Naděžda Šauerová. RM schvaluje…

Usnesení přitajá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. 10. 2018

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 113, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní č. p. 970, 572 01 Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 11. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 978 Kč. b/ RM schvaluje uzavření smlouvy…

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. října 2018

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 dle důvodové zprávy. RM schvaluje doplnění předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 6/2018 v kapitole 14 - Školství.  Navýšení v běžných výdajích o 90,0 tis. Kč na opravu plynové přípojky v ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Tylova domu Polička…

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. září 2018

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o podpoře a spolupráci s Edukativní společností, Z. S., Praha 2, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 7, kterým se mění veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Litomyšl a Poličkou ze dne 25. 10. 2002 ve znění dodatků dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 107, o velikosti…

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. září 2018

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Husova 437, 566 01  Vysoké Mýto, IČO 25953818, na akci „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce“, dle důvodové zprávy.     Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna…

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. září 2018

RM projednala a doporučuje ZM schválit „Koncepci dostupného bydlení města Poličky“ dle důvodové zprávy.   RM schvaluje dodatek č. 3 k Organizační směrnici Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy.   a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička,…

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. srpna 2018

  RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, na akci „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce“, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Aktualizace generelu…

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. srpna 2018

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Oblastní charitou Červený Kostelec, Červený Kostelec, na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Svazek obcí Mikroregion Poličsko, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření memoranda o spolupráci při…

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. července 2018

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování konzultačních služeb ve věci projektu „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ s firmou ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.   a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 224, o velikosti 2+kk s příslušenstvím,…

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. června 2018

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Intenzifikace ČOV Polička“ uzavřené dne 1. 9. 2017 se Společností pro ČOV Polička, se sídlem Pardubice - Rosice, tvořenou společníky KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice – Rosice  a STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., se sídlem Milenov, dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo s SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem…

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. června 2018

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Miroslavem Hledíkem, se sídlem Radiměř, na dodávku kuchyňských linek do nájemních bytů v bytovém domě v lok. Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování generelu veřejného osvětlení v Poličce s Ing. Tomášem Sousedíkem, se sídlem  Praha 10,  dle důvodové zprávy   RM…

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. května 2018

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2018. RM projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 dle důvodové zprávy. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na „Dopravní značení ke hradu Svojanov“ č. OKSCR/18/222272 s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení…

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. května 2018

RM bere na vědomí zprávu o činnosti turistického informačního centra Polička za rok 2017 dle důvodové zprávy.   RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, na realizaci úpravy zabezpečovacího zařízení přejezdu na silnici I/34 v souvislosti s budoucí cyklostezkou k masokombinátu, dle důvodové zprávy.   RM…

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. dubna 2018

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2018 dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit záměr „Obnova bývalé konírny pro galerijní účely - č.p. 46, areál hradu Svojanov“, dle důvodové zprávy. RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Realizace…

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. dubna 2018

  RM souhlasí s udělením záštity starosty města Nadaci Bohuslava Martinů nad 24. ročníkem hudebního festivalu a 22. ročníkem soutěže mladých interpretů v rámci Dnů Bohuslava Martinů 2018, konaných ve dnech 18. listopadu až 1. prosince 2018 v Praze.   RM schvaluje smlouvu o dílo č. 18041 s firmou DRYMAT.CZ s.r.o., Chrudim, na instalaci technologie pasivní bezdrátové elektroosmózy a provedení…

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. března 2018

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 215, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Polička, se stávající nájemnicí, na dva roky, s účinností od 1. 4. 2018, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 304, o velikosti 1+kk s příslušenstvím,…

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. března 2018

RM schvaluje likvidaci 4 ks nefunkčních jízdní kol (nálezy z roku 2014) a převedení 4 ks jízdních kol pro potřeby organizační složky „Veřejné práce“.   RM schvaluje smlouvu o dílo č. 780802-25876-5-17111 s firmou Skanska a.s., se Praha 8, na opravu části komunikace v Poličce – Modřeci, dle důvodové zprávy.   RM souhlasí s dokumentem „Místní akční…

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. února 2018

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2018. RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky na období  2019 - 2021 dle důvodové zprávy. RM pověřuje vedením městské kroniky Ing. Ivo Janečka, Pomezí, dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí změnu smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání…

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. ledna 2018

RM schvaluje způsob řešení realizace STA a datových kabelových rozvodů v bytových domech v I. etapě lok. Bezručova v Poličce dle důvodové zprávy.   RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2018 dle důvodové zprávy.   RM schvaluje kupní smlouvu na prodej požárního dopravního automobilu FORD TRANSIT SDH Střítež,…

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. 1. 2018

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - II. etapa; Oprava části chodníků na ul. Hegerova v Poličce; Oprava části chodníků na ul. V. Hálka v Poličce; Oprava části chodníků na ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s obcí…

Usnesení přijatá na 28. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. prosince 2017

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“ (1. část veřejné zakázky) s dodavatelem Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., Pardubice.       Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený…

Usnesení přijatá na 29. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. prosince 2017

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 13. 06. 2006 se společností ELEKTROWIN, a.s., se sídlem Praha 4, za účelem zajištění zpětného odběru elektrozařízení, dle důvodové zprávy   RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností BERNDORF BADERBAU s.r.o., se sídlem Bystřice, na akci „Rekonstrukce…

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. 12. 2017

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. OSV/17/20253 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se z.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.                   Usnesení RM  Polička zveřejňovaná…

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. prosince 2017

RM schvaluje uzavření dodatku č. 829/2017/2 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 na akci „Cyklostezka Polička - Modřec“ - ISPROFOND 5538510059 a „Cyklostezka Polička - Bořiny“- ISPROFOND 5538510060, se Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti…

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. listopadu 2017

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8/2017 dle důvodové zprávy.   RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2018 takto: a/ Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2017 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky…

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. listopadu 2017

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 81757362-28, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 26. 11. 2017.   RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 22974095-12, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 20. 11. 2017.   RM schvaluje výplatu zálohy na roční…

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. října 2017

RM schvaluje architektonické řešení rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce dle důvodové zprávy.   RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, Polička, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“…

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. října 2017

RM schvaluje vyřazení nepotřebné a nefunkční informační a komunikační techniky (inventární číslo: 22/50-5853, 22/50-5854, 22/50-6008,  22/50-5984) z dlouhodobého majetku města Poličky dle důvodové zprávy.   RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou  EKOTERM CZ s. r.o., s, Letovice, na zakázku „Oprava povrchu cesty v areálu předhradí hradu Svojanov“, dle důvodové zprávy.   RM…

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. října 2017

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy číslo 578576/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, uzavřené dne 27. 02. 2007 se společností ASEKOL, a.s., Praha, za účelem zajištění zpětného odběru elektrozařízení, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné…

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. září 2017

RM schvaluje uzavření III. dodatku smlouvy o dílo na akci „Zpracování Územní studie Polička - lokalita Hegerova“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., dle důvodové zprávy.   RM schvaluje užití loga města pro film „Kdy cesta může být cíl 2", Alexandr Němec, AV studio FONA Chrudim.   a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava části komunikace na ul. Starohradská…

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. srpna 2017

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“ (1. část veřejné zakázky) takto: vybraným dodavatelem je firma Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem Pardubice, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení…

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. srpna 2017

RM projednala a doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy s Oblastní charitou Červený Kostelec, Červený Kostelec, ve výši 15.000 Kč na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České, dle důvodové zprávy.   RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí roku 2017 dle důvodové zprávy.   a/…

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. července 2017

a/ RM schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Intenzifikace ČOV Polička“ Společnost pro ČOV Polička, se sídlem Pardubice - Rosice, tvořená společníky KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice - Rosice,  a STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., se sídlem Milenov a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek. b/…

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. července 2017

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 dle důvodové zprávy.   Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici…

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. července 2017

a/ RM schvaluje společný postup města Poličky a Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko, Polička, při zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce“, dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi městem Polička a Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko, Polička, na akci "Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova…

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. července 2017

a/ RM rozhodla odmítnout podanou námitku stěžovatele firmy HOLÍK stav s.r.o., Březina, dle důvodové zprávy. b/ RM rozhodla odmítnout podanou námitku stěžovatele firmy IWET, a.s., Český Těšín, dle důvodové zprávy.   Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní…

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. června 2017

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce – V. etapa“, společnost BERNDORF BADERBAU s.r.o., Bystřice, dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje vyřazení účastníků zadávacího řízení akce „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce – V. etapa“, společnost HOLÍK stav, s.r.o., Březina, a společnost IWET, a.s., Český…

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. července 2017

RM schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici Rady města Poličky - Oběh účetních dokladů s účinností od 4. 7. 2017, dle důvodové zprávy.   a/ RM schvaluje zhotovitele akce „PD III. etapa infrastruktury lokality Bezručova v Poličce“, Ing. Aleše Hlavatého, Pardubice, dle důvodové zprávy.   b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Alešem Hlavatým, Pardubice, na akci „PD III. etapa…

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. června 2017

  RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne 4. 3. 2015 s firmou SONET BUILDING s. r.o., Hlinsko v Čechách, na akci „Dílčí oprava obvodového pláště Tylova domu“, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou  GEOGARD, s. r.o. Chrudim 3, na akci „Hrad Svojanov - dokončení sanace hradeb - východní část s pilíři - úsek…

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. května 2017

RM schvaluje pojistnou smlouvu - sdružené pojištění vozidla, s Českou pojišťovnou a.s., Praha 1, s platností ode dne 20. 6. 2017, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření II. dodatku smlouvy o dílo na akci „Zpracování Územní studie Polička - lokalita Hegerova“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy. a/ RM schvaluje zhotovitele akce „PD…

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. května 2017

RM schvaluje užití městského znaku na novém logotypu společnosti Masokombinát Polička a.s (od 1. 7. 2017 MASO UZENINY POLIČKA a.s.), dle důvodové zprávy.                                                      RM bere na…

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. května 2017

RM schvaluje zadávací dokumentaci na realizaci akce „Rekonstrukce a zatraktivnění krytého plaveckého bazénu v Poličce – V. etapa“, dle důvodové zprávy.   Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje,…

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. dubna 2017

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy, sdružené pojištění vozidla č. 56982684-19, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, dle důvodové zprávy.   a/ RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2016 dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje obecné informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2016, zveřejňované…

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. dubna 2017

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akci „PD rekonstrukce domu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce pro účely sociálního bydlení“, ve složení dle důvodové zprávy a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava chodníku a nové parkoviště na ul. Střítežská v Poličce“, společnost Swietelsky stavební…

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. března 2017

RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 17_SOBS01_4121265649 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, dle důvodové zprávy RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, Střítež, Polička, na akci „Projektová dokumentace: Cyklostezka k…

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. února 2017

RM schvaluje aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb pro město Poličku na období 2017 – 2020 dle důvodové zprávy.   RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 322, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička s panem Chudým Ivanem, bytem Sídliště…

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. února 2017

  RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky  komise na akci „Městské hradby v Poličce, úseky SO 16-18 obnova hradebních ochozů a střech věží, SO 22 - obnova zdiva za domy č.p. 40-42.“ ve složení dle důvodové zprávy.   RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2017.   RM projednala…

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. ledna 2017

RM schvaluje technické řešení akce „Chodník na ul. Hegerova v Poličce“ dle důvodové zprávy.   RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2017.   RM pověřuje místostarostu města Bc. Antonína Kadlece k zastupování města Poličky ve valné hromadě svazku Královská věnná města, Českomoravské pomezí,…

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. ledna 2017

RM bere na vědomí zadání Územní studie Polička - lokalita Hegerova předložené pořizovatelem dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností APOLO CZ s.r.o., Polička, na zhotovení PD rekonstrukce a zatraktivnění krytého plaveckého bazénu v Poličce - V. etapa, dle důvodové zprávy RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě…

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. prosince 2016

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností  EKOTERM CZ s.r.o., Letovice, na akci „Stavební úpravy parkoviště na ul. Družstevní v Poličce“, dle důvodové zprávy.   a/ RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví na obnovu kulturní památky hrad Svojanov ve výši 800…

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. listopadu 2016

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 17/2016 dle důvodové zprávy. RM projednala a doporučuje ZM schválit přijetí investičního úvěru číslo 0454818149/LCD od České spořitelny, a.s., Praha, do výše 40,0 mil. Kč, se splatností do 30. 11. 2036, na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami - 1. etapa lokality Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy. RM…

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. listopadu 2016

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, se sídlem Polička, na akci „Projektová dokumentace Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“, dle důvodové zprávy.   a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 226, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970,…

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. října 2016

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3. čtvrtletí roku 2016. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/16/20563 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a pověřuje starostu města Poličky k podpisu tohoto dodatku, dle důvodové zprávy. RM jmenuje…

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. října 2016

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě o výkonu komunálních služeb se společností T.E.S. s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení PD akce "Stavební úpravy objektu čp. 491, ul. 9. května v Poličce za vzniku šesti bytových jednotek" s Ing. arch. Karlem Bidlem, Zlín, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření…

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. října 2016

    RM schvaluje pojistnou smlouvu - sdružené pojištění vozidla, s Českou pojišťovnou a.s., Praha 1, s platností od 20. 11. 2016, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních podpor na hospodaření v lesích s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Lávka přes…

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. září 2016

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 107, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy. b/ RM schvaluje uzavření…

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. září 2016

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise na akci „Projektová dokumentace Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Jiří Mach, náhradníci komise Ing. Marta Mastná, Mgr. Aleš Mlynář. a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Stavební…

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. srpna 2016

  RM schvaluje zapracování investičních záměrů škol a školských zařízení zřízených městem Polička do strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání dle důvodové zprávy.   RM bere na vědomí uzavření obou oddělení odloučeného pracoviště Mateřské školy Luční Polička v budově Základní…

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. srpna 2016

RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 2. 5. 2016, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p.č. 1005/9 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Pomezí, za účelem umístění zahradní železnice, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a následné uzavření vlastní…

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. července 2016

RM schvaluje smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod s firmou VHOS, a.s., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.   a/ RM schvaluje zhotovitele akcí „Chodník na ul. Družstevní v Poličce, Oprava chodníků na ul. Bezručova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Dvořákova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - I. etapa, Zřízení 2 ks příčných…

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. června 2016

RM schvaluje dodatek č. 13 k Organizační směrnici č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy. RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání „Dne otevřených sklepů“ v areálu Měšťanského pivovaru v Poličce, takto: - v sobotu 25. 6. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší,…

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. června 2016

RM schvaluje uzavření smlouvy č. OŽPZ/16/21486 o poskytnutí dotace městu Polička Pardubickým krajem, na projekt „Podzimní putování za zvířátky“ realizovaný Střediskem volného času Mozaika Polička, se sídlem nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Swietelsky stavební s.r.o., Pelhřimov,…

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. května 2016

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 211, o velikosti 1 + kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 6. 2016. Výše nájemného bude činit 1.108 Kč. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního…

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. května 2016

RM schvaluje smlouvu o dílo s DS DELTA s.r.o.,  Lubná, na opěrnou stěnu v Poličce Stříteži, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje kupní smlouvu s Poličskými strojírnami a.s., Polička, na zakoupení požární stříkačky, dle důvodové zprávy.    RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany…

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. dubna 2016

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 18.4.2016 a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 215, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 5. 2016. Výše měsíčního nájemného…

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. dubna 2016

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce dle ust. § 2193 až § 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s firmou MILACRON Czech Republic spol. s r.o., Polička, dle důvodové zprávy.   a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Komplexní realizace skluzavky na koupališti v Poličce“ firmě BAZENSERVIS, s.r.o. Týniště…

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. března 2016

RM schvaluje užití městského znaku pro prapor Okresního sdružení hasičů Svitavy, dle důvodové zprávy. RM schvaluje zprávu o činnosti za rok 2015 příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje poskytnutí sponzorského daru ve formě smrkové kulatiny v hodnotě 15.000 Kč včetně DPH pro Spolek archaických nadšenců, Sebranice u Litomyšle, dle důvodové…

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. března 2016

RM schvaluje uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu uzavřené dne 21. 2. 2002 s firmou LIKO SVITAVY a. s., Svitavy, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 102015 na akci „Městské hradby v Poličce, úseky SO 01-04 a SO 11-15, Obnova hradebních ochozů a střech věží“ s firmou…

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. února 2016

RM jmenuje Bc. Terezu Sejkorovou členkou komise pro zahraničí a cestovní ruch. a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební v Poličce“ firmě Dlažba Vysoké Mýto, Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební…

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. ledna 2016

  RM schvaluje připomínku k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Polička s požadavkem na vypuštění úpravy výškového regulativu pro realizaci bytových domů ve vymezené zastavitelné ploše Z166 při zachování stávající výškové regulace dle platného právního stavu Územního plánu Polička.   RM bere na vědomí…