Město Polička

Schválený rozpočet 2016

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Text 2016
1 Běžné příjmy 185 273,0
2      v tom: daňové příjmy 126 545,0
3                nedaňové příjmy 58 728,0
4 Běžné dotace 20 044,9
5 Kapitálové příjmy 12 948,0
6 Kapitálové dotace 619,0
7 Financování - čerpání fondů 7,2
8 Financování ze zdrojů minulých let 44 925,3
9 Celkem 263 817,4
10 Běžné výdaje 158 205,7
11 Běžné výdaje kryté dotacemi 20 044,9
12 Kapitálové výdaje 82 248,0
13 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 619,0
14 Financování - splátky jistin úvěrů 2 699,8
15 Celkem 263 817,4
     
     
  Mimorozpočtová rezerva  10 494,0

 

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2016
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 20 961,0
2 Lesní hospodářství 30 215,1
3 Školství 1 271,0
4 Kultura a sport 2 474,0
5 Doprava 2 620,0
6 Místní správa 17 717,8
7 Městská policie  1 150,0
8 Sociální věci 666,0
9 Veřejné práce 1 205,0
10 Místní hospodářství 6 157,0
11 Komunální služby  245,0
12 Pokladní správa 120 636,0
13 daňové příjmy 119 835,0
14          nedaňové příjmy 150,0
15          dotace  651,0
16 Běžné příjmy celkem 205 317,9
17    
18 Financování  
19 čerpání zůstatku sociálního fondu 7,2

 

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2016
1 Kapitálové dotace 619,0
2       na rekonstrukci chodníku ul. Starohradská 619,0
3 Místní hospodářství  10 965,0
4 Pokladní správa 1 983,0
5 Kapitálové příjmy celkem 13 567,0

 

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2016
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 7 608,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 1 351,0
3 Osadní výbory 2 251,0
4 Lesní hospodářství 15 386,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 248,0
6 Školství 15 962,0
7       MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) 722,0
8       MŠ Hegerova Polička (příspěvek) 410,0
9       MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 561,0
10       MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 1 316,0
11       MŠ Luční Polička (příspěvek) 1 922,0
12       Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 4 022,0
13      ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) 3 977,0
14      Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 586,0
15      ZUŠ BM Polička (příspěvek) 478,0
16      Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) 1 046,0
17      ostatní výdaje 922,0
18 Kultura a sport 30 154,0
19      Městská knihovna Polička (příspěvek) 3 152,0
20      Tylův dům (příspěvek)  5 941,0
21       v tom: na činnost 4 696,0
22                 na festivaly 1 245,0
23       Divadelní spolek Tyl (dotace) 850,0
24       Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 4 637,0
25       Hrad Svojanov (příspěvek) 1 446,0
26       Hrad Svojanov (opravy objektů hradu) 1 200,0
27       T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace) 6 980,0
28       regenerace památek 1 900,0
29       Jitřenka a Ročenka 895,0
30      Mariánský (morový) sloup  1 940,0
31      ostatní 1 213,0
32 Doprava 712,2
33      městská doprava 290,0
34 Místní správa 44 036,3
35        místní zastupitelské orgány 2 877,0
36        činnost místní správy 41 159,3
37 Městská policie 2 026,0
38 Sociální věci 6 052,0
39           DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 3 752,0
40           ostatní výdaje  2 300,0
41 Veřejné práce 1 492,0
42 Místní hospodářství  3 732,0
43 Komunální služby 18 336,0
44      údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 13 070,0
45      opravy komunikací a ostatní služby 5 266,0
46 Pokladní správa 27 904,1
47      dotace neziskovým organizacím 5 472,0
48      úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 22 432,1
49 Běžné výdaje celkem 178 250,6

 

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2016
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 13 400,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 670,0
3 Lesní hospodářství 2 144,0
4 Školství 9 700,0
5      venkovní sportoviště (ul. Rumunská a E.Beneše) 9 700,0
6 Doprava 70,0
7 Místní správa 1 566,0
8 Sociální věci 370,0
9 Místní hospodářství  3 747,0
10 Komunální služby 50 430,0
11      PD a rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební 12 050,0
12      lokalita Bezručova 20 625,0
13      parkoviště 2 520,0
14      chodníky 1 960,0
15      veřejné osvětlení 120,0
16      cyklostezky 2 000,0
17      ostatní  11 155,0
18 Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) 770,0
19 Kapitálové výdaje celkem 82 867,0
20    
21 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)  
22 SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci 459,0
23 Hypotéka na Sídliště Hegerova A 193,2
24 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 371,6
25 Hypotéka na M.Bureše I. 1 244,7
26 Hypotéka na M.Bureše II. 431,3
27 Celkem 2 699,8