Město Polička

Závěrečný účet 2015

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč    
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Text 2015 k 31.12.2015 31.12.2015 k UR 31.12.2014
1 Běžné příjmy 184 276,7 192 916,5 194 287,6 100,7 183 739,7
2      v tom: daňové příjmy 125 962,0 130 660,5 131 687,2 100,8 123 894,6
3      nedaňové příjmy 58 314,7 62 356,3 62 600,4 100,4 59 845,1
4 Běžné dotace (neinvestiční transfery) 20 156,9 30 090,9 30 017,7 99,8 28 628,5
5 Kapitálové příjmy 29 487,1 35 307,0 35 094,1 99,4 17 118,9
6 Kapitálové dotace (investiční transfery) 12 797,9 12 797,9 12 797,5 100,0 13 080,6
7 Financování - čerpání fondů 19,3 129,3 129,3   9,0
8 Financování ze zdrojů minulých let 25 209,0 -13 954,5 -21 259,4   -9 667,2
9 Celkem 271 946,9 257 287,1 251 066,8   232 909,5
10 Běžné výdaje 156 119,4 152 983,6 148 438,0 97,0 139 811,5
11 Běžné výdaje kryté dotacemi 19 152,9 29 260,9 29 186,8 99,7 28 628,5
12 Kapitálové výdaje 87 372,0 59 788,1 58 187,5 97,3 48 880,0
13 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 6 700,0 12 651,9 12 651,9 100,0 13 080,6
14 Financování - splátky jistin úvěrů 2 602,6 2 602,6 2 602,6 100,0 2 508,9
15 Celkem 271 946,9 257 287,1 251 066,8   232 909,5
             
             
  Mimorozpočtová rezerva  9 270,2 48 433,7     28 185,6

 

 

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2015 k 31.12.2015 31.12.2015 k UR 31.12.2014
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 20 783,2 21 972,4 22 171,5 100,9 20 798,4
2 Požární ochrana a krizové řízení 0,0 100,3 105,9 105,6 32,2
3 Lesní hospodářství 29 591,5 30 942,2 30 741,1 99,4 31 796,1
4 Školství 1 573,0 3 321,1 3 322,1 100,0 1 468,1
5 Kultura a sport 3 476,0 6 858,0 6 920,5 100,9 4 873,1
6 Doprava 1 750,0 2 620,0 3 141,2 119,9 3 492,8
7 Místní správa 17 287,9 18 754,9 18 737,4 99,9 19 251,1
8 Městská policie  1 100,0 1 100,0 1 315,4 119,6 1 157,5
9 Sociální věci 1 538,0 3 262,7 3 263,7 100,0 3 403,1
10 Veřejné práce 0,0 990,8 956,0 96,5 0,0
11 Místní hospodářství 6 109,0 6 138,0 6 024,3 98,1 6 319,2
12 Komunální služby  245,0 281,0 410,9 146,2 2 145,5
13 Pokladní správa 120 980,0 126 666,0 127 195,3 100,4 117 631,1
14      daňové příjmy 119 722,0 123 782,0 124 249,0 100,4 115 553,1
15      nedaňové příjmy 607,0 2 233,0 2 316,6 103,7 1 442,3
16      transfery  651,0 651,0 629,7 96,7 635,7
17 Běžné příjmy celkem 204 433,6 223 007,4 224 305,3 100,6 212 368,2
18            
19 Financování          
20 čerpání zůstatku sociálního fondu 19,3 19,3 19,3   9,0
21 čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A 0,0 110,0 110,0   0,0

 

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Druh příjmu 2015 k 31.12.2015 31.12.2015 k UR 31.12.2014
1 Kapitálové dotace (investiční transfery) 6 846,0 12 797,9 12 797,5 100,0 13 080,6
2      na životní prostředí 0,0 0,0 0,0 0,0 536,9
3      na osadní výbory 0,0 0,0 0,0 0,0 237,6
4      na školství 4 800,0 6 223,4 6 223,4 100,0 7 943,1
5      na Revitalizaci hradu Svojanov 146,0 146,0 145,6 99,7 0,0
6      na "Realizaci úspor energie -
     MěÚ Polička, Nádražní 304"
1 900,0 2 278,5 2 278,5 100,0 0,0
7     na projekt Podpora standardizace orgánu
    sociálně-právní ochrany dětí
0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
8      na Realizaci úspor energií
     ul.Vrchlického čp. 185
0,0 0,0 0,0 0,0 1 156,9
9      na I. etapu infrastruktury lokality
     Bezručova - kanalizace
0,0 4 150,0 4 150,0 100,0 0,0
10      na realizaci úspor energií
     DPS "Penzion" z OPŽP
0,0 0,0 0,0 0,0 2 211,1
11      na chodník nábřeží Svobody
     od SFDI
0,0 0,0 0,0 0,0 759,0
12      na chodník ul.Vrchlického od SFDI 0,0 0,0 0,0 0,0 186,0
13 Ostatní příjmy 0,0 0,0 0,0 0,0 476,0
14 Místní hospodářství  33 456,0 33 324,0 33 125,0 99,4 14 357,3
15 Pokladní správa 1 983,0 1 983,0 1 969,1 99,3 2 285,6
16 Kapitálové příjmy celkem 42 285,0 48 104,9 47 891,6 99,6 30 199,5

 

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2015 k 31.12.2015 31.12.2015 k UR 31.12.2014
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 7 564,0 8 418,7 8 010,3 95,1 8 315,9
2 Požární ochrana a krizové řízení 1 055,0 1 155,3 879,1 76,1 1 093,1
3 Osadní výbory 1 631,0 1 296,0 1 158,6 89,4 1 524,4
4 Lesní hospodářství 15 076,0 15 076,0 14 986,0 99,4 13 866,2
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 230,0 1 230,0 1 219,3 99,1 1 094,3
6 Školství 15 159,0 17 071,5 16 938,7 99,2 15 663,3
7      MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) 661,0 706,0 706,0 100,0 708,0
8      MŠ Hegerova Polička (příspěvek) 510,0 437,0 437,0 100,0 366,0
9      MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 761,0 772,0 772,0 100,0 536,0
10      MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 956,0 974,0 974,0 100,0 1 255,0
11      MŠ Luční Polička (příspěvek) 1 892,0 1 958,0 1 958,0 100,0 1 898,0
12      Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 3 722,0 5 482,4 5 482,4 100,0 3 973,0
13      ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) 3 977,0 4 181,1 4 181,1 100,0 3 917,0
14      Středisko volného času
     Mozaika Polička (příspěvek)
586,0 637,0 637,0 100,0 736,0
15      ZUŠ BM Polička (příspěvek) 433,0 470,0 470,0 100,0 612,0
16      Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) 1 066,0 1 032,0 1 032,0 100,0 1 066,0
17      ostatní  595,0 422,0 289,2 68,5 596,3
18 Kultura a sport 32 360,0 34 430,0 34 275,2 99,6 29 223,4
19      Městská knihovna Polička (příspěvek) 2 972,0 3 097,0 3 097,0 100,0 2 922,0
20      Tylův dům (příspěvek)  5 401,0 5 615,0 5 615,0 100,0 5 621,5
21       v tom: na činnost 4 650,0 4 819,0 4 819,0 100,0 4 616,5
22                  na festivaly 751,0 796,0 796,0 100,0 1 005,0
23      Divadelní spolek Tyl (dotace) 850,0 850,0 850,0 100,0 850,0
24      Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 4 661,0 4 777,0 4 777,0 100,0 4 799,0
25      Hrad Svojanov  3 059,0 3 524,0 3 522,0 99,9 1 850,7
26      T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace) 6 908,0 6 901,0 6 901,0 100,0 7 144,3
27      regenerace památek 2 500,0 2 774,0 2 766,3 99,7 2 485,2
28      Jitřenka a Ročenka 895,0 873,0 865,2 99,1 845,7
29      Mariánský (morový) sloup  1 340,0 1 320,0 1 319,8 100,0 847,2
30      ostatní 3 774,0 4 699,0 4 561,9 97,1 1 857,8
31 Doprava 672,0 602,0 538,3 89,4 497,6
32      městská doprava 290,0 290,0 290,0 100,0 290,0
33 Místní správa 42 115,5 42 714,4 42 013,3 98,4 41 578,7
34      místní zastupitelské orgány 2 703,0 2 737,0 2 574,9 94,1 2 554,6
35      činnost místní správy 39 412,5 39 977,4 39 438,4 98,7 39 024,1
36 Městská policie 1 897,0 1 878,1 1 782,6 94,9 1 744,6
37 Sociální věci 6 107,0 7 713,6 6 713,3 87,0 6 910,2
38      DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 3 513,0 4 844,5 4 844,5 100,0 4 137,0
39      ostatní výdaje  2 594,0 2 869,1 1 868,8 65,1 2 773,2
40 Veřejné práce 0,0 1 849,4 1 720,5 93,0 0,0
41 Místní hospodářství  3 732,0 4 077,0 3 330,9 81,7 2 890,1
42 Komunální služby 16 404,0 16 563,0 16 278,7 98,3 20 569,0
43      údržba města, komunikací, zeleně,
     veřejné osvětlení
12 750,0 12 462,0 12 346,9 99,1 12 384,6
44      opravy komunikací a ostatní služby 3 654,0 4 101,0 3 931,8 95,9 8 184,4
45 Pokladní správa 30 269,8 28 169,5 27 780,0 98,6 23 469,2
46      dotace neziskovým organizacím 5 670,0 5 810,1 5 759,9 99,1 5 880,8
47      úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 24 599,8 22 359,4 22 020,1 98,5 17 588,4
48 Běžné výdaje celkem 175 272,3 182 244,5 177 624,8 97,5 168 440,0

 

 

 

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2015 k 31.12.2015 31.12.2015 k UR 31.12.2014
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 8 000,0 8 402,0 8 394,7 99,9 6 768,7
2 Požární ochrana a krizové řízení 234,0 234,0 205,0 87,6 384,4
3 Osadní výbory 968,0 225,0 222,8 99,0 437,7
4 Lesní hospodářství 2 005,0 2 105,0 1 515,3 72,0 1 227,6
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0 0,0 0,0 0,0 110,1
6 Školství 17 013,0 10 339,0 10 306,7 99,7 23 883,8
7      venkovní sportoviště
     (ul. Rumunská a E.Beneše)
7 000,0 100,0 68,2 68,2 160,5
8      úprava kanalizační přípojky
     u Masarykovy ZŠ
400,0 485,0 484,5 99,9 0,0
9      Realizace úspor energie
     - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička
9 500,0 9 435,3 9 435,3 100,0 179,1
10      MŠ Čtyřlístek Polička
     (příspěvek na rekonstrukci přístřešku)
113,0 113,0 113,0 100,0 0,0
11      Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek) 0,0 205,7 205,7 100,0 0,0
12      "Realizace úspor energií
     Masarykovy základní školy Polička" 
0,0 0,0 0,0 0,0 18 894,0
13      "Realizace úspor energií
     MŠ Polička, Hegerova" 
0,0 0,0 0,0 0,0 3 737,0
14      SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken) 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0
15      MŠ Polička, Palackého
     (příspěvek na kuchyňskou linku)
0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
16      plynofikace mateřských škol 0,0 0,0 0,0 0,0 743,2
17 Kultura a sport 255,0 293,0 293,1 100,0 16,0
18 Doprava 0,0 70,0 69,7 99,6 103,1
19 Místní správa 3 950,0 4 103,0 4 009,7 97,7 658,6
20 Městská policie 0,0 128,0 125,3 97,9 0,0
21 Místní hospodářství  8 988,0 9 048,0 8 716,6 96,3 12 715,4
22 Komunální služby 52 309,0 36 920,0 36 407,5 98,6 14 939,2
23      PD a rekonstrukce ul. Masarykova, ul. Nová 8 100,0 8 240,0 8 231,8 99,9 2 742,8
24      PD a rekonstrukce ul. Riegrova,
     U Masných krámů, Hradební
6 000,0 150,0 116,7 77,8 74,3
25      lokalita Bezručova 30 000,0 22 300,0 22 275,9 99,9 947,1
26      parkoviště 1 400,0 1 460,0 1 369,3 93,8 1 551,2
27      chodníky 850,0 781,0 771,3 98,8 1 718,7
28      průmyslová zóna 1 750,0 1 435,0 1 426,6 99,4 15,0
29      veřejné osvětlení 300,0 430,0 413,8 96,2 0,0
30      cyklostezky 0,0 191,0 189,7 99,3 0,0
31      ostatní  3 909,0 1 933,0 1 612,4 83,4 7 890,1
32 Pokladní správa
(dotace neziskovým organizacím)
350,0 573,0 573,0 100,0 716,0
33 Kapitálové výdaje celkem 94 072,0 72 440,0 70 839,4 97,8 61 960,6
34 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)          
35 SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci 459,0 459,0 459,0 100,0 459,0
36 Hypotéka na Sídliště Hegerova A 185,6 185,6 185,6 100,0 178,2
37 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 358,5 358,5 358,5 100,0 345,6
38 Hypotéka na M.Bureše I. 1 186,7 1 186,7 1 186,7 100,0 1 131,1
39 Hypotéka na M.Bureše II. 412,8 412,8 412,8 100,0 395,0
40 Celkem 2 602,6 2 602,6 2 602,6 100,0 2 508,9