Město Polička

Oznámení o pořízení Územní studie Bystré - lokalita Smetanova

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/20379/2016/05                                                                 Polička, 10. 11. 2016
Č. j.:          MP/26600/2016/OÚPRaŽP/AM
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování příslušný k pořízení územně plánovacích podkladů podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 stavebního zákona, že pořídil
 
Územní studii Bystré – lokalita Smetanova
 
jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území dle ustanovení § 30 stavebního zákona.
Pořízení územní studie bylo uloženo Územním plánem (ÚP) Bystré účinným od 8. 3. 2016, který vymezil plochy a koridory, v nichž je prověření jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.
 
Územní studie Bystré – lokalita Smetanova řeší využití v ÚP Bystré vymezených zastavitelných ploch bydlení v rodinných domech – městských a příměstských (BI) Z1 (část) a Z2, zastavitelných ploch smíšených obytných – městských (SM) Z1 (zbývající část) a Z5, zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silnice a místní komunikace (DS) Z6 a ploch změn v krajině – zeleň ochranná a izolační (ZO) K4, K5a, K5b a K6. Územní studie vymezuje pozemky pro umístění staveb pro bydlení v rodinných domech a staveb smíšených obytných a pozemky pro veřejná prostranství. V rámci pozemků veřejných prostranství je řešen návrh veřejné dopravní a technické infrastruktury. Územní studie zpřesňuje regulativy stanovené v ÚP Bystré pro danou lokalitu a stanovuje podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, včetně staveb veřejné infrastruktury, dle navrženého charakteru zástavby.
Územní studie obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří hlavní výkres (urbanistické řešení), výkres dopravní infrastruktury, výkres technické infrastruktury, koordinační výkres a výkres širších vztahů.
 
OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, jako pořizovatel územní studie, prověřil navržené řešení, schválil možnost využití územní studie jako podkladu pro rozhodování v území a v souladu s ustanovením § 162 odst. 5 stavebního zákona podal krajskému úřadu návrh na vložení dat o této územní studii do evidence územně plánovací činnosti.
 
Do dokumentace Územní studie Bystré – lokalita Smetanova je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, Stavebním úřadu Městského úřadu Bystré a na sekretariátu starosty Města Bystré. Dokumentace je rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na adresách www.policka.org a www.bystre.cz v sekcích Územní plánování.
 
 
Ing. Antonín Mihulka
referent odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF:
Dokumentace Územní studie Bystré - lokalita Smetanova (viz přílohy):
A) Textová část
B) Grafická část:
    B.1 Hlavní výkres - urbanistické řešení
    B.2 Výkres dopravní infrastruktury
    B.3 Výkres technické infrastruktury
    B.4 Koordinační výkres
    B.5 Výkres širších vztahů