Město Polička

Vyhotovení právního stavu Územního plánu Široký Důl

Územní plán Široký Důl v právním stavu po vydání Změny č. 1 (viz přílohy):
 
I/0 Textová část ÚP Široký Důl
I/1 Výkres základního členění území
I/2 Hlavní výkres
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II/1 Koordinační výkres
II/4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
 

Pořizovatel právního stavu ÚP Široký Důl:  Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, Polička
Projektant právního stavu ÚP Široký Důl:   Ateliér A.VE, M. Majerové 3, Brno