Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Korouhev a vyhotovení úplného znění ÚP

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/27796/2017/14                                                                   Polička, 31. 1. 2018
Č. j.:          MP/02711/2018/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:  Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a jako pořizovatel, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamuje
 
vydání Změny č. 1 Územního plánu Korouhev
 
a současně oznamuje, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistil vyhotovení
 
Územního plánu Korouhev
zahrnujícího úplné znění po vydání jeho Změny č. 1
 
Změnu č. 1 Územního plánu Korouhev vydalo Zastupitelstvo obce Korouhev jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 8. 1. 2018
 
opatřením obecné povahy č. 1/2018, které nabylo účinnosti dne 26. 1. 2018.
 
Opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Korouhev (dále jen Změna č. 1 ÚP Korouhev) obsahuje pouze textovou část. Grafická část není součástí Změny č. 1 ÚP Korouhev.
Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Korouhev obsahuje rovněž pouze textovou část. Součástí odůvodnění Změny č. 1 ÚP Korouhev není grafická část.
Úplné znění ÚP Korouhev po vydání Změny č. 1 obsahuje pouze textovou část.
Do dokumentace Změny č. 1 ÚP Korouhev včetně odůvodnění a do dokumentace vyhotovení úplného znění ÚP Korouhev po vydání Změny č. 1 je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Korouhev, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování Změny č. 1 ÚP Korouhev.
Dokumentace Změny č. 1 ÚP Korouhev a dokumentace úplného znění ÚP Korouhev po vydání Změny č. 1 jsou dále poskytnuty Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje – oddělení územního plánování.
Dokumentace Změny č. 1 a úplného znění ÚP Korouhev po vydání Změny č. 1 a údaje o nich a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část) jsou rovněž v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele na adrese www.policka.org (Městský úřad/Územní plánování) a na adrese www.obeckorouhev.cz.
 
 
Ing. Antonín Mihulka
odbor územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF (viz přílohy):
Dokumentace Změny č. 1 ÚP Korouhev:
   I.  Textová část výroku a jeho odůvodnění včetně přílohy
   II. Grafická část - není součástí změny ÚP
 
Dokumentace ÚP Korouhev v úplném znění po vydání Změny č. 1 zde

Pořizovatel Změny č. 1 ÚP Korouhev:  Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant Změny č. 1 ÚP Korouhev:  REGIO, projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové