Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Trpín

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/02848/2018/15                                                                  Polička, 17. 4. 2018
Č. j.:          MP/09210/2018/OÚPRaŽP/EiJ
Opr. úřední osoba:  Ing. Jan Eisner
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Územního plánu Trpín, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
 
vydání Územního plánu Trpín
 
Územní plán Trpín vydalo Zastupitelstvo obce Trpín jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 26. 3. 2018
 
opatřením obecné povahy č. 1/2018, které nabylo účinnosti dne 13. 4. 2018.
 
Opatření obecné povahy Územní plán Trpín (ÚP Trpín) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části ÚP jsou výkres základního členění území, hlavní výkres, výkres koncepce veřejné infrastruktury a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Odůvodnění ÚP Trpín obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část odůvodnění ÚP tvoří koordinační výkres, výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Do dokumentace opatření obecné povahy ÚP Trpín včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Trpín, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování ÚP. Dokumentace ÚP Trpín je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Bystré a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje – oddělení územního plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění a údaje o vydaném ÚP Trpín a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část), jsou rovněž zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup rovněž na adrese www.trpin.cz.
 
 
Ing. Jan Eisner
referent odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF (viz přílohy):
I:A.  Textová část ÚP Trpín
I:B.  Grafická část ÚP Trpín:
        I.B.1. Výkres základního členění území
        I.B.2. Hlavní výkres
        I.B.3. Výkres koncepce veřejné infrastruktury
        I.B.4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II:A. Textová část odůvodnění ÚP Trpín
II:B. Grafická část odůvodnění ÚP Trpín:
        II:B.1. Koordinační výkres
        II:B.2. Výkres širších vztahů
        II.B.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Pořizovatel ÚP Trpín:   Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant ÚP Trpín:    Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.