Město Polička

Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Sádek

Městský úřad Polička

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
 
Spis. zn.:
MP/09463/2018
 
V Poličce, dne 29.08.2018
 
 
Č.j.:
MP/21148/2018/OÚPRaŽP/EiJ
 
 
 
 
 
 
Opr. úřední osoba:
Ing. Jan Eisner
 
 
 
O Z N Á M E N Í
 
 
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a současně jako pořizovatel, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona schválení
 
 
zprávy o uplatňování
územního plánu Sádek
 
 
Zpráva o uplatňování Územního plánu (ÚP) Sádek za období 06/2014 – 06/2018, zpracovaná a projednaná podle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, byla schválena Zastupitelstvem obce Sádek v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona na zasedání zastupitelstva obce dne 20.6.2018.
 
Schválená Zpráva o uplatňování ÚP Sádek za období 06/2014 – 06/2018 je v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele www.policka.org (Městský úřad/Územní plánování).
 
 
 
    Ing. Jan Eisner
referent odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
 
Příloha: Zpráva o uplatňování Územního plánu  Sádek