Město Polička

Oznámení o pořízení územní studie Borová - B, lokalita Nad vodojemem

Městský úřad Polička

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Palackého nám. 160, 572 01 Polička

 

 

Spis. zn.:   MP/25954/2017                                                                        Polička, 8. 10. 2018

Č. j.:          MP/24173/2018/OÚPRaŽP/VeM

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá

 

OZNÁMENÍ

 

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování příslušný k pořízení územně plánovacích podkladů podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 stavebního zákona, že pořídil

 

Územní studii BOROVÁ – B,

lokalita NAD VODOJEMEM

 

jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území dle ustanovení § 30 stavebního zákona.

Pořízení územní studie bylo uloženo Územním plánem (ÚP) Borová účinným od 23. 6. 2016, který vymezil plochy a koridory, v nichž je prověření jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.

Územní studie Borová – B, lokalita Nad vodojemem řeší využití v ÚP Borová vymezených zastavitelných ploch Z15a,b (plochy smíšené obytné – venkovské – Sv) a Z42a,b (plochy bydlení v rodinných domech - Br) a nezastavitelných ploch Zz4,5 (plochy zeleně sídelních zahrad). Územní studie vymezuje pozemky pro umístění staveb pro bydlení v rodinných domech včetně vymezení uliční čáry a stavební čáry a pozemky pro veřejná prostranství a izolační zeleň. V rámci pozemků veřejných prostranství je řešen návrh veřejné dopravní a technické infrastruktury. Územní studie zpřesňuje regulativy stanovené v ÚP Borová pro danou lokalitu a stanovuje podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, včetně staveb veřejné infrastruktury, dle navrženého charakteru zástavby.

Územní studie obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkres urbanistického řešení (včetně schéma pořadí změn v území – etapizace), výkres řešení dopravy, výkres řešení technické infrastruktury, koordinační výkres a výkres širších vztahů.

 

OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, jako pořizovatel územní studie, prověřil navržené řešení, schválil možnost využití územní studie jako podkladu pro rozhodování v území a v souladu s ustanovením § 162 odst. 5 stavebního zákona podal krajskému úřadu návrh na vložení dat o této územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

 

Do dokumentace Územní studie Borová – B, lokalita Nad vodojemem je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, stavebním úřadu Městského úřadu Polička a na Obci Borová. Dokumentace je rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.

 

 

                     otisk úředního razítka

                                                                                          ………………………………………………

                                                                                                       Ing. Marta Mastná

                                                                                          vedoucí odboru územního plánování,

                                                                                                rozvoje a životního prostředí

                                                                                                   Městského úřadu Polička

 

Obdrží:

Dotčené orgány dle rozdělovníku