Město Polička

Schválený rozpočet 2019

 
Schválený rozpočet
v tis.Kč
Ř.č. Text 2019
1 Běžné příjmy 232 832,0
2      v tom: daňové příjmy 164 020,0
3      nedaňové příjmy 68 812,0
4 Běžné dotace (neinvestiční transfery) 24 683,2
5 Kapitálové příjmy 60 066,0
6 Kapitálové dotace (investiční transfery) 34 383,0
7 Financování - čerpání fondů 303,0
8 Financování ze zdrojů minulých let 12 786,3
9 Celkem 365 053,5
10 Běžné výdaje 192 177,1
11 Běžné výdaje kryté dotacemi 24 683,2
12 Kapitálové výdaje 122 051,0
13 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 22 959,0
14 Financování - splátky jistin úvěrů 3 183,2
15 Celkem 365 053,5
     
     
  Mimorozpočtová rezerva  12 060,4

 

 
Příjmy běžného rozpočtu
v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2019
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 27 164,0
2 Lesní hospodářství 20 459,0
3 Školství 1 907,0
4 Kultura a sport 14 907,0
5 Doprava 2 700,0
6 Činnost místní správy 22 818,2
7 Městská policie  1 150,0
8 Sociální věci 652,0
9 Veřejné práce 533,0
10 Místní hospodářství 8 015,0
11 Komunální služby  255,0
12 Pokladní správa 156 955,0
13      daňové příjmy 156 845,0
14      nedaňové příjmy 60,0
15      transfery 50,0
16 Běžné příjmy celkem 257 515,2
17    
18 Financování  
19 čerpání zůstatku sociálního fondu 7,7
20 čerpání fondu oprav M.Bureše 805 a 806 295,3

 

 
Příjmy kapitálového rozpočtu
v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2019
1 Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery) 34 383,0
2      na Modřecký rybník 2 000,0
3      na park v lokalitě Bezručova 500,0
4      na nákup požárního vozidla 450,0
5      na školství 1 972,0
6      na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" 8 786,0
7      na rekonstrukci domu ul.9.května 7 175,0
8      na rekonstrukci domu ul.Hegerova 6 100,0
9      na bytové domy Bezručova  3 500,0
10      na chodník ul. Hegerova  600,0
11      na úpravy chodníku ul. ČSLA  1 300,0
12      na výměnu svítidel VO 2 000,0
13 Lesní hospodářství 339,0
14 Místní hospodářství  59 137,0
15 Pokladní správa 590,0
16 Kapitálové příjmy celkem 94 449,0

 

 
Výdaje běžného rozpočtu
v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2019
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 10 020,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 1 341,0
3 Osadní výbory 2 354,0
4 Lesní hospodářství 19 300,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 301,0
6 Školství 17 866,0
7      MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) 784,0
8      MŠ Hegerova Polička (příspěvek) 450,0
9      MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 632,0
10      MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 1 222,0
11      MŠ Luční Polička (příspěvek) 1 899,0
12      Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 4 619,0
13      ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) 4 660,0
14      Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 810,0
15      Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička (příspěvek) 681,0
16      Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) 1 128,0
17      ostatní  981,0
18 Kultura a sport 41 848,0
19      Městská knihovna Polička (příspěvek) 7 648,0
20      Tylův dům (příspěvek)  6 831,0
21           v tom: na činnost 5 611,0
22           na festivaly 1 220,0
23      Divadelní spolek Tyl (dotace) 1 020,0
24      Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 5 884,0
25      Hrad Svojanov  3 097,0
26      T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace) 9 422,0
27      regenerace památek 5 700,0
28      Jitřenka a Ročenka 1 125,0
30      ostatní 1 121,0
31 Doprava 861,0
32      městská doprava 350,0
33 Činnost místní správy 54 916,0
34       místní zastupitelské orgány 4 570,0
35       činnost místní správy 50 346,0
36 Městská policie 2 400,0
37 Sociální věci 7 238,0
38        DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 5 146,0
39        ostatní  2 092,0
40 Veřejné práce 1 455,0
41 Místní hospodářství  4 654,3
42 Komunální služby 20 053,0
43      údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 17 110,0
44      opravy komunikací a ostatní služby 2 943,0
45 Pokladní správa 31 253,0
46      dotace neziskovým organizacím 7 260,0
47      úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 23 993,0
48 Běžné výdaje celkem 216 860,3

 

 
Výdaje kapitálového rozpočtu
v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2019
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 34 300,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 1 346,0
3 Osadní výbory 590,0
4 Lesní hospodářství 1 100,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 200,0
6 Školství 7 622,0
7      příspěvky příspěvkovým organizacím 554,0
8      Masarykova základní škola Polička 5 818,0
9      Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička 50,0
10      ostatní  1 200,0
11 Kultura a sport 23 690,0
12 Doprava 70,0
13 Činnost místní správy 590,0
14 Městská policie 200,0
15 Místní hospodářství  13 115,0
16 Komunální služby 61 877,0
17      rekonstrukce ulic 12 900,0
18      lokalita Bezručova 21 200,0
19      parkoviště 4 400,0
20      chodníky 3 827,0
21      městský park 2 100,0
22      rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení 7 000,0
23      plavecký bazén 500,0
24      ostatní  9 950,0
25 Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) 310,0
26 Kapitálové výdaje celkem 145 010,0
27    
28 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)  
29 SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci 459,0
30 Hypotéka na Sídliště Hegerova A 218,4
31 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 415,1
32 Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova 2 090,7
33 Celkem 3 183,2