Město Polička

obrázek

Turistika

Turistika

Naučná stezka Polička

Naučná stezka je dlouhá zhruba 10 km a po její trase je rozmístěno 15 tabulí. Značená cesta je okružní, začíná vPoličce pod Tylovým domem a je možné ji procházet oběma směry. Pro většinu návštěvníků je příjemné, že si mohou trasu rozdělit na kratší úseky.

Na každé tabuli na stanovištích lze najít několik společných prvků, které pomáhají vorientaci, umocňují aposilují vnímání celého obsahu.

 • Na mapce vpravo nahoře se snadno můžete najít pomocí červeného bodu s číslem stanoviště
 • Uprostřed dolní části je vždy citát, vztahující se ke stanovišti
 • Tam, kde je otazník, najdete úkoly splnitelné na místě či k zamyšlení
 • mapky naučné stezky si vyzvedněte v poličském informačním centru

https://www.a21policka.org/stezka/

Putování po městských lesích Polička

Lesní prostředí se v posledních letech stává stále častějimístem relaxace, turistického vyžití a často i sebevzdělávání. Les již není chápán pouze jako „továrna na dřevo“, ale podporovány jsou i jeho ostatní, tzv. mimoprodukční funkce.

Město Polička se může pyšnit opravdu rozsáhlým lesním majetkem, který svou rozlohou sahá ze Žďárských vrchů až k samotným zemským hranicím s Moravou.
Členitý terén, rozmanitá druhová skladba porostů, udržovaná síť lesních cest, zajímavé kulturní a přírodní památky - to vše lze ve zdejších porostech najít.

Cílem projektu „Posílení rekreační funkce lesů a usměrnění turismu v lesích města Poličky“ bylo ukázat návštěvníkům lesa přírodně i kulturně hodnotná místa, seznámit je s problematikou vlastního lesnického hospodaření a s funkcí lesa v krajině, účelně usměrnit jejich pohyb a vést je i k ochraně přírodního bohatství.

V rámci projektu bylo zřízeno celkem 10 stanovišť, které byly rozděleny do dvou velkých turistických okruhů – Turistický okruh „Poličsko“ a Turistický okruh „Svojanovsko“.

Turistický okruh „Poličsko“

spadá do katastrů obcí Borová, Pustá Rybná, Oldřiš a Telecí. Zahrnuje celkem 5 stanovišť názorně vyznačených na jednotlivých informačních tabulích.

Stanoviště č. 1: Vítáme Vás v našich lesích

Lokalizace: odbočení vlevo před železničním přejezdem ze silnice I. třídy č. 34 Borová – Hlinsko, směr Žižkov. Informační tabule je umístěna před rozsáhlým komplexem lesních porostů, oblast spadá do III. zóny CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o nejrozsáhlejší komplex lesních porostů ve správě města Poličky. Tabule podává informace o CHKO a městském majetku, doplňkem je letecký snímek oblasti, barevné fotografie a turistická mapka s vyznačenými stanovišti.

Stanoviště č. 2: Žižkov

Lokalizace: pokračování po lesní odvozní cestě ze stanoviště č.1. Jedná se o turisticky zajímavou křižovatku lesních cest (směry Borová, Pustá Kamenice, Pustá Rybná). Lokalita je nejvýše položenou oblastí celých městských lesů Polička. Informační tabule nabízí poučné informace o vlastním lesnickém hospodaření (lesní školkařství, přirozené obnovy lesních porostů, imisní škody apod.), náplní jsou barevné fotografie a turistická mapka. K odpočinku slouží i lavička.

Stanoviště č. 3: Lesnický úsek Telecí

Lokalizace: z obce Telecí odbočka na cyklotrasu 4101 – lesní cesta směr Maděra. Stanoviště spadá do II. zóny CHKO Žďárské vrch, leží v křižovatce lesních odvozních cest ve směrech Telecí, Březiny a Spělkov. Návštěvník lesa je seznámen s problematikou lesnického hospodaření v zájmovém území, zvýšená pozornost je věnována pěstování melioračních dřevin (buk lesní, jedle bělokorá). Zajímavostí je mapka původní dřevinné skladby porostů z roku 1804.

Stanoviště č. 4: Kudy teče Svratka

Lokalizace: pokračování vlevo po lesní odvozní cestě ze stanoviště č.3 k údolí řeky Svratky. Přírodně hodnotná lokalita v údolí řeky Svratky. Tabule podává informace o řece Svratce, zajímavých přírodních památkách a památných stromech v okolí. Stanoviště je vybaveno lavičkou a směrovými šipkami.

Stanoviště č. 5: Retenční nádrž Královec

Lokalizace: značená odbočka doprava ze silnice I. třídy č. 34 Polička – Borová, směr Královec. Tabule seznamuje návštěvníky s okolním lesním majetkem města Poličky a podává informace o samotné retenční nádrži. Pro odpočinek slouží lavička s výhledem na vodní plochu.


Turistický okruh „Svojanovsko“

přivádí návštěvníky do přírodního parku Údolí Křetínky. Okruh zahrnuje celkem 5 stanovišť, jejichž poloha je opět názorně vyznačena na informačních tabulích.

Stanoviště č. 6 Introdukované dřeviny v lesním hospodářství

Lokalizace: značená odbočka vlevo (Městské lesy Polička, lesnický úsek Svojanov) v lesním porostu ze silnice III. třídy Rohozná – Radiměř. Lesnicky hodnotná lokalita s přirozenými obnovami smrkových porostů. Tabule je instalována u mohutného exempláře douglasky tisolisté. Návštěvník je podrobně seznámen s možnostmi výsadeb introdukovaných dřevin v lesním hospodářství, tabule je obohacena barevnými fotografiemi.

Stanoviště č. 7 Listnaté dřeviny v lesním ekosystému

Lokalizace: z obce Rohozná odbočka na cyklotrasu 4104 – lesní cesta na hrad Svojanov. Informační tabule je osazena u skupiny vzrostlých stromů buku lesního. Jde o poslední pozůstatky původního jedlobukového lesa v dané lokalitě. Návštěvník získá informace o listnatých dřevinách a jejich významu v lesním ekosystému, o způsobech obnovy a výchovy lesních porostů v běžném lesnickém provozu. Textová část je doplněna vhodnými barevnými fotografiemi.

Stanoviště č. 8 Městské lesy Polička a přírodní park Údolí Křetínky

Lokalizace: značená odbočka „Boží muka“ z hradu Svojanov. V místě instalace tabule je křižovatka turistických tras (Starý Svojanov, Rohozná, hrad Svojanov, Dolní Lhota). Textová část tabule je věnována informacím o PP Údolí Křetínky, seznamuje i s okolními významnými krajinnými prvky a s obecnými informacemi o lesním majetku města Poličky. Zajímavostí je i letecký snímek přírodního parku.

Stanoviště č. 9 Hospodaření v lesích zvláštního určení

Lokalizace: značená odbočka „Přírodní lokalita Kaviny“ ze silnice II. třídy č. 365 Svojanov – Dolní Lhota. Ekologicky hodnotná a silně exponovaná lokalita v PP Údolí Křetínky. Tabule je osazena v údolí Kavinského potoka při turistické stezce k obci Kněževes. Zájemcům jsou podávány informace o praktickém hospodaření
v lesích zvláštního určení, pozornost je věnována i místním přírodním památkám (přírodní památka Kaviny, přírodní památka V Jezdinách).

Stanoviště č. 10 Hradisko Kněževes

Lokalizace: značená odbočka ze stanoviště č.9 Turisté jsou přivedeni na místo hradiska Kněževes, jehož historie je úzce spjatá s hradem Svojanovem. Ze stanoviště je možné pokračovat i na další okolní zříceniny hradů (Louka, Zubštejn, Pyšolec, Aueršperk ). Poloha zřícenin je vyznačena na mapce.

Přírodní zajímavosti

 • Buchtův kopec - zalesněný rulový vrch nedaleko Krásného, pěkné výhledy, výjimečně jsou vidět i Jeseníky, na svahu je plicní léčebna, na vrcholu je jedna ze tří leteckých kontrolních věží v ČR
 • Čtyři palice - skupina skal nedaleko Březin, 730 m. n. m., dominanta Žďárských vrchů, skalní útvary ve tvaru hlav – Paličatá, Děvín, Tvrz .., krásný výhled, cvičné horolezecké stěny
 • Devět skal - nejvyšší vrchol Žďárských vrchů (836 m n. m.) s pásmem vrcholových skal u Milovského rybníka, chráněný přírodní výtvor s omezenou horolezeckou činností, z vrcholu rozhled na údolí Svratky
 • Drašarova lípa- památný strom u chalupy “U Teplých” za Pustou Rybnou, místo pobytu J. V. Michla – Drašara – hlavního hrdiny románu T. Novákové “Drašar”
 • Dráteníčky - nebo také Dráteník, Dráteníkova či Juránkova skála, skála s nepravými jeskyněmi, chráněný přírodní výtvor s povolenou cvičnou horolezeckou činností nedaleko Milovského rybníka
 • Kaviny - státní přírodní rezervace u Svojanova, divoké lesní údolí, “Bílá voda” – ve svorech uložený travertinový pruh přetékaný vodou
 • Liboháj - lesopark na okraji města Poličky s památníkem mistra Jana Husa, vrchol Šibeniční vrch (614 m. n. m.) byl údajně místem středověkých poprav
 • Lisovská skála - vrch s vrcholovou skálou a balvanitými sutěmi na svazích, chráněný přírodní výtvor nedaleko Milovského rybníka
 • Lubenské kopce - přírodní rezervace poblíž obce Lubná – starý bukojedlový les s lesní květenou, nedaleko za Lubnou Vopařilova jedle
 • Lucký vrch - u Telecího, 739 m. n. m., rozhled na Poličsko s jedním z nejhezčích výhledů na jih a jihozápad do údolí řeky Svratky, jedno z míst děje románu T. Novákové “Jiří Šmatlán”
 • Lukásova lípa - v Telecím, tzv. Zpívající lípa, v jejímž vykotlaném kmeni si prý starý, hluchý písmák opisoval a prozpěvoval žalmy, lípa je stará přes 700 let, obvod kmene 11,6 m, výška 26 m, je jednou z nejstarších lipv ČR
 • Maksičky – Žákovina- chráněné naleziště u Lačnova, oblast výskytu vzácných rostlin
 • Malinská skála - z větší části zalesněný vrch s vrcholovou skupinou skal, chráněný přírodní výtvor u Milovského rybníka
 • Milovské perníčky - skalnatý vrch u Milovského rybníka, na vrcholu prohlubně neznámého původu zvané perničky nebo pernice, místo krásného výhledu, cvičná horolezecká stěna
 • Prosíčka - vrch u Jimramova 742 m. n. m., s vrcholovými skalisky a nádherným rozhledem k Jimramovu, Vírské přehradě, údolí Fryšávky i ke Sněžnému
 • Rybenské perníčky - zalesněný vrch se dvěma hlavními sklaními věžemi zvaný také Malé Perničky nedaleko obce Pustá Rybná
 • Toulovcovy maštale (Budislavské skály, Toulovcovy a Městské maštale) - pískovcové skalní útvary ležící mezi Budislaví, Jarošovem, Vranicemi a Prosečí. Skalní bludiště s romantickými pískovcovými útvary jako např. Kuchyně, Sklep, Zvon, Myší díra, Kolumbovo vejce, Panský stůl, Velryba aj
 • Vopařilova jedle (Kadidlova jedle)- pravděpodobně nejvyšší jedle v ČR stará 350let
 • Vysoký les - chráněné území sněženek nedaleko Sebranic
 • Zkamenělý zámek - skalní vrch 765 m n. m. nedaleko Svratky, skály připomínají hradní zříceninu, v 6.-8. století zde bylo slovanské hradiště, zachovány části příkopů a valů

Tipy na výlet:

Přes Korouhev na Baldu - Celodenní pěší výlet

Náročnost trasy: středně obtížná, trasa vede po značených stezkách a po silnici 3. třídy
Délka trasy: 24 km
Výchozí bod: Polička
Zajímavosti na trase: Šibeniční vrch, Korouhev - kostel ze 13. stol., zvonice, kostnice, Balda – původní lázně
Občerstvení: Jedlová

Z Poličky vyjděte po modré turistické značce ke stadionu a přes lesopark Liboháj vystoupejte k vrcholu Šibeniční vrch – údajně místo středověkých poprav, o kterém se vypráví i v poličských pověstech. Odtud jděte stále po modré přes osadu Jelínek – místo krásného výhledu na Poličku a okolí - až do Korouhve. U kostela odbočte doleva a jděte stále po silnici kolem rybníka Musil (“Peklo”) až do Jedlové. Tady na křižovatce odbočte vpravo a projděte celou obcí. Na jejím konci zabočte vlevo a vydejte se kolem fotbalového hřiště směrem na Stašov. Poté, co minete první rybník, odbočte opět vlevo (směr Pomezí). Po malé silničce dojdete až na Baldu – bývalé lesní lázně. Odtud Vás červená turistická značka zavede až do Poličky.

Žďárskými vrchy přes skály osmistovky - Celodenní pěší výlet

Náročnost trasy: pro zdatnější turisty
Délka trasy: 30 km
Způsob dopravy: vlakem: Polička - Čachnov, Oldříš - Polička
Přírodní zajímavosti: skály - Devět skal, Lisovská skála, Malinská skála, Dráteníčky, Čtyři palice; Milovský rybník, Drašarova lípa
Místa občerstvení: Svratka, Blatiny, Milovy, Březiny, Pustá Rybná, Oldříš
Koupání: Svratka, Milovský rybník,

Z vlakového nádraží v Čachnově se vydáte po žluté značce do Svratky, horského městečka s typickými horáckými chalupami. Ze Svratky pokračujte stále po žluté až k nejvyššímu skalnímu vrchu Žďárských vrchů Devět skal (836 m. n. m.). Z vrcholu je překrásný pohled do okolí a údolí řeky Svratky. Odtud Vás žlutá značka zavede na rozcestí Pod Lisovskou skalou, kde přejdete na značku červenou. Ta Vás povede přes Lisovskou a Malinskou skálu (chráněné přírodní výtvory) na Dráteníčky (skála s nepravými jeskyněmi a s povolenou cvičnou horolezeckou činností). Přes osadu Blatiny se vydejte k Milovskému rybníku. Tady si můžete odpočinout a vykoupat se. Z Milov pokračujte po zelené značce na Čtyři palice, jednu z dominant Žďárských vrchů, vrcholové místo s krásným rozhledem po okolí. Skalní vrcholy mají tvary hlav. Zelenou značku sledujte dále přes obec Březiny (dějiště románu spisovatelky T. Novákové "Drašar") kolem 500 let staré Luňáčkovy lípy a lípy Drašarovy do Pusté Rybné. K poslednímu výstupu na Lucký vrch Vás doprovodí červená značka, po zelené pak z Luckého vrchu sestoupíte do Oldříše k vytouženému vlaku, který Vás dopraví do Poličky.

Na Lucký vrch a k Lukasově lípě - celodenní výlet

Náročnost trasy: vhodné pro rodinu s dětmi, trasa vede po značených lesních a polních cestách
Délka trasy: 20 km
Výchozí bod: Polička, Palackého náměstí
Zajímavosti na trase: přírodní památka Ve Žlebině, Lucký vrch, Lukasova lípa, zvonice v Telecím
Místa občerstvení: Telecí

Známěstí vyjděte po červené turistické značce Šaffovou a následně Starohradskou ulicí ke křižovatce u čerpací stanice. Zde odbočte doleva, podél centrálního hřbitova a řadových domků vás značka vyvede z města. Odtud již půjdete po polní cestě kolem Aiglova lomu až do obce Sádek. Dále vás červená značka zavede kopcovitým terénem k osadě Přibylov s přírodní památkou Ve Žlebině – rašelinné louky s výskytem vzácných a chráněných rostlin. Vystoupejte až na Lucký vrch – místo s dalekým rozhledem a jedním z nejhezčích výhledů do údolí řeky Svratky – a odtud odbočte na žlutou turistickou značku, která vás přivede do Telecího k Lukásově lípě – jedné z nejstarších lip v ČR (přes 700 let stará), v jejím vykotlaném kmeni si údajně starý hluchý písmák opisoval a prozpěvoval žalmy. Od zpívající lípy se vracejte po zelené značce do obce Sádek a přes Kamenec až do Poličky.