Město Polička

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 2 ÚP Pomezí

Městský úřad Polička

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Palackého nám. 160, 572 01 Polička

__________________________________________________

Spis. zn.:                      MP/12876/2018                                                     V Poličce, dne 23. 09. 2019
Č.j.:                              MP/26036/2019/OÚPRaŽP/VeM
Opr. úřední osoba:      Ing. Monika Veselá

 

 

OZNÁMENÍ

O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

 

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamuje

VYDÁNÍ

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU POMEZÍ

A současně oznamuje, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistil vyhotovení

ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POMEZÍ

PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2

 Změnu č. 2 územního plánu Pomezí vydalo Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 28. 8. 2019

opatřením obecné povahy č. 1/2019, které nabylo účinnosti 13. 9. 2019.

Opatření obecné povahy Změna č. 2 Územního plánu Pomezí (dále jen Změna č. 2 ÚP Pomezí) obsahuje pouze textovou část.

Odůvodnění Změny č. 2 ÚP Pomezí obsahuje také pouze textovou část.

Do dokumentace Změny č. 2 ÚP Pomezí včetně odůvodnění a do dokumentace Úplného znění územního plánu Pomezí po změně č. 2 je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Pomezí, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování změny ÚP.

Dokumentace Změny č. 2 ÚP Pomezí a dokumentace Úplného znění územního plánu Pomezí po změně č. 2 jsou dále poskytnuty Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje – oddělení územního plánování.

 Dokumentace Změny č. 2 ÚP Pomezí a dokumentace Úplného znění územního plánu Pomezí po změně č. 2 a údaje o nich a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část) jsou rovněž v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele na adrese http://www.policka.org/detail/3566/mestsky-urad/uzemni-planovani/Uzemne-planovaci-dokumentace-obci-ve-spravnim-obvodu-ORP-Policka/.

 

  

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička

 

 

 

 

 

Obdrží:

Dotčené orgány dle rozdělovníku

 

Přílohy