Město Polička

Schválený rozpočet 2020

Ř.č. Text Schválený rozpočet 2020
(v tis. Kč)
1 Běžné příjmy 255 259,0
2 v tom: daňové příjmy 183 100,0
3            nedaňové příjmy 72 159,0
4 Běžné dotace (neinvestiční transfery) 25 645,5
5 Kapitálové příjmy 9 248,4
6 Kapitálové dotace (investiční transfery) 20 278,0
7 Financování - čerpání fondů 619,0
8 Financování ze zdrojů minulých let 35 690,2
9 Celkem 346 740,1
10 Běžné výdaje 220 308,1
11 Běžné výdaje kryté dotacemi 25 645,5
12 Kapitálové výdaje 77 309,0
13 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 20 278,0
14 Financování - splátky jistin úvěrů 3 199,5
15 Celkem 346 740,1
     
  Mimorozpočtová rezerva  14 506,9

Příjmy běžného rozpočtu

Ř.č. Druh příjmu Schválený rozpočet2020
(v tis. Kč)
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 26 347,0
2 Lesní hospodářství 16 189,0
3 Školství 10 737,0
4 Kultura a sport 13 835,0
5 Doprava 3 500,0
6 Činnost místní správy 24 004,5
7 Městská policie  1 150,0
8 Sociální věci 592,0
9 Veřejné práce 120,0
10 Místní hospodářství 8 770,0
11 Komunální služby  255,0
12 Pokladní správa 175 405,0
13          daňové příjmy 175 295,0
14          nedaňové příjmy 60,0
15          transfery 50,0
16 Běžné příjmy celkem 280 904,5
17    
18 Financování  
19 čerpání zůstatku sociálního fondu 47,0
20 čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova  A 572,0

Příjmy kapitálového rozpočtu

Ř.č. Druh příjmu Schválený rozpočet 2020
(v tis. Kč)
1 Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery) 20 278,0
2      na park v lokalitě Bezručova 500,0
3      na nákup požárního vozidla 750,0
4      na lesní techniku 850,0
5      na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" 8 307,0
6      na chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody  2 071,0
7      na výměnu svítidel VO 2 000,0
8      na rekonstrukci domu ul.Hegerova 5 800,0
9 Životní prostředí a vodní hospodářství 140,0
10 Místní hospodářství  8 519,4
11 Pokladní správa 589,0
12 Kapitálové příjmy celkem 29 526,4

 Výdaje běžného rozpočtu

Ř.č. Druh výdaje Schválený rozpočet 2020
(v tis. Kč)
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 18 518,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 1 584,0
3 Osadní výbory 3 438,0
4 Lesní hospodářství 22 987,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 411,0
6 Školství 19 909,0
7          MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) 1 569,0
8          MŠ Hegerova Polička (příspěvek) 536,0
9          MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 707,0
10          MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 1 435,0
11          MŠ Luční Polička (příspěvek) 2 000,0
12          Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 4 988,0
13          ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) 4 690,0
14          Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 977,0
15          Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička (příspěvek) 717,0
16          Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) 1 150,0
17          ostatní  1 140,0
18 Kultura a sport 41 091,0
19          Městská knihovna Polička (příspěvek) 6 204,0
20          Tylův dům (příspěvek)  7 716,0
21           v tom: na činnost 6 496,0
22                      na festivaly 1 220,0
23          Divadelní spolek Tyl (dotace) 1 118,0
24          Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 6 294,0
25          Hrad Svojanov  3 354,0
26          T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace) 10 172,0
27          regenerace památek 3 500,0
28          Jitřenka a Ročenka 1 130,0
29          ostatní 1 603,0
30 Doprava 1 031,0
31         městská doprava 500,0
32 Činnost místní správy 54 881,0
33           místní zastupitelské orgány 4 007,0
34           činnost místní správy 50 874,0
35 Městská policie 2 590,0
36 Sociální věci 8 028,5
37           DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 5 781,0
38           ostatní  2 247,5
39 Veřejné práce 1 320,0
40 Místní hospodářství  4 989,0
41 Komunální služby 28 450,0
42          údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 18 380,0
43          opravy komunikací a ostatní služby 10 070,0
44 Pokladní správa 35 726,1
45          dotace neziskovým organizacím 7 750,0
46          úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 27 976,1
47 Běžné výdaje celkem 245 953,6

 Výdaje kapitálového rozpočtu

Ř.č. Druh výdaje Schválený rozpočet 2020
(v tis. Kč)
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 8 348,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 1 948,0
3 Osadní výbory 339,0
4 Lesní hospodářství 3 002,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 150,0
6 Školství 14 350,0
7      příspěvky příspěvkovým organizacím 780,0
8      Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ  2 215,0
9      MŠ Polička, Palackého nám.  233,0
10      Masarykova základní škola Polička 10 108,0
11      ostatní  1 014,0
12 Kultura a sport 9 368,0
13 Doprava 80,0
14 Činnost místní správy 1 500,0
15 Městská policie 200,0
16 Místní hospodářství  7 732,0
17 Komunální služby 50 100,0
18      rekonstrukce ulic 18 500,0
19      parkoviště 7 300,0
20      chodníky 6 300,0
21      městský park 550,0
22      rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení 7 000,0
23      plavecký bazén 500,0
24      ostatní  9 950,0
25 Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) 470,0
26 Kapitálové výdaje celkem 97 587,0
27    
28 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)  
29 SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci 459,0
30 Hypotéka na Sídliště Hegerova A 207,0
31 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 430,5
32 Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova 2 103,0
33 Celkem 3 199,5