Město Polička

Územně analytické podklady a technická infrastruktura v území správního obvodu ORP Polička

Územně analytické podklady (ÚAP) zpracované pro správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Polička v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, byly poprvé pořízeny koncem roku 2008. V souladu s požadavky stavebního zákona byly následně pořízeny 1. - 4. úplná aktualizace ÚAP správního obvodu ORP Polička (2010, 2012, 2014, 2016).

Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Polička - 5. úplná aktualizace 2020

Dne 17. 12. 2020 byla předána Krajskému úřadu Pardubického kraje 5. úplná aktualizace 2020 ÚAP správního obvodu ORP Polička zpracovaná dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Pořizovatel: Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Zpracovatel: EKOTOXA s.r.o, Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole

Dokumentace je zveřejněna ve formátu PDF (viz přílohy). V novějších verzích prohlížečů lze volit viditelnost některých vrstev výkresů.

Textová část:

Část A. Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území

Část B. Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Polička

Část C. Karty obcí pro SO ORP Polička

Část D. Doklad o projednání 5. úplné aktualizace ÚAP

Grafická část (klad listů je znázorněn v legendě):

1. Výkres hodnot území (List A, B, C, Legenda)

2. Výkres limitů území (List A, B, C, Legenda)

3. Výkres záměrů na provedení změn v území (List A, B, C, Legenda)

4. Výkres problémů


Zveřejnění informací o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

zde


 4. úplná aktualizace ÚAP z roku 2016 je zveřejněna 

zde