Město Polička

Schválený rozpočet 2021

Ř.č. Text v tis.Kč
1 Běžné příjmy 228 226,0
2 v tom: daňové příjmy 157 154,0
3            nedaňové příjmy 71 072,0
4 Běžné dotace  28 794,3
5 Kapitálové příjmy 1 157,0
6 Kapitálové dotace  34 227,8
7 Financování - čerpání fondů 180,4
8 Financování ze zdrojů minulých let 50 253,1
9 Celkem 342 838,6
10 Běžné výdaje 209 523,8
11 Běžné výdaje kryté dotacemi 28 794,3
12 Kapitálové výdaje 68 124,0
13 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 33 377,8
14 Financování - splátky jistin úvěrů 3 018,7
15 Celkem 342 838,6
  Mimorozpočtová rezerva  7 001,0

 

Příjmy běžného rozpočtu

Ř.č. Text v tis.Kč
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 29 944,0
2 Lesní hospodářství 28 137,2
3 Školství 7 638,0
4 Kultura a sport 1 445,0
5 Doprava 3 500,0
6 Činnost místní správy 25 661,7
7 Městská policie  1 150,0
8 Sociální věci 852,0
9 Veřejné práce 452,4
10 Místní hospodářství 9 022,0
11 Komunální služby  255,0
12 Pokladní správa 148 963,0
13          daňové příjmy 148 669,0
14          nedaňové příjmy 244,0
15          transfery 50,0
16 Běžné příjmy celkem 257 020,3
17    
18 Financování  
19 čerpání zůstatku sociálního fondu 3,1
20 čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova  A 177,3

 

Příjmy kapitálového rozpočtu

Ř.č. Text v tis.Kč
1 Kapitálové dotace, příspěvky  34 227,8
2      na park v lokalitě Bezručova 150,0
3      na lesní techniku 850,0
4      MŠ Polička, Palackého - RÚE 1 849,0
5      ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku 4 400,0
6      mateřské školy  - na interaktivní zařízení 192,0
7      Masarykova ZŠ Polička 3 691,8
8      na cyklostezku k masokobinátu 10 780,0
9      na výměnu svítidel VO 2 000,0
10      na rekonstrukci domu ul.Hegerova 6 174,0
11      na přechod pro chodce 941,0
12      na rekonstrukci ulic Otakarova, Václavská 3 200,0
13 Lesní hospodářství 180,0
14 Místní hospodářství  600,0
15 Pokladní správa 377,0
16 Kapitálové příjmy celkem 35 384,8

 

Výdaje běžného rozpočtu

Ř.č. Text v tis.Kč
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 23 361,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 2 178,0
3 Osadní výbory 2 636,0
4 Lesní hospodářství 27 421,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 534,0
6 Školství 20 478,0
7          MŠ Rozmarýnek Polička 842,0
8          MŠ Polička, Palackého nám.  686,0
9          MŠ Čtyřlístek Polička  1 380,0
10          MŠ Luční Polička  2 460,0
11          Masarykova ZŠ Polička  6 954,0
12          ZŠ Na Lukách Polička  4 455,0
13          Středisko volného času Mozaika Polička  936,0
14          Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička 681,0
15          Školní jídelna Polička, Rumunská  1 106,0
16          ostatní  978,0
17 Kultura a sport 38 464,0
18          Městská knihovna Polička  4 861,0
19          Tylův dům  7 308,0
20           v tom: na činnost 6 149,0
21                      na festivaly 1 159,0
22          Divadelní spolek Tyl  1 020,0
23           v tom: na činnost 920,0
24                      na festivaly 100,0
25          Městské muzeum a galerie Polička  5 609,0
26          Hrad Svojanov  3 994,0
27          T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby  10 717,0
28          regenerace památek 1 300,0
29          Jitřenka a Ročenka 1 085,0
30          ostatní 2 570,0
31 Doprava 1 020,0
32          městská doprava 500,0
33          ostatní  520,0
34 Činnost místní správy 55 866,7
35           místní zastupitelské orgány 4 118,0
36           činnost místní správy 51 748,7
37 Městská policie 2 569,0
38 Sociální věci 7 949,0
39           DPS "Penzion" Polička 6 115,0
40           ostatní  1 834,0
41 Veřejné práce 1 820,0
42 Místní hospodářství  5 098,3
43 Komunální služby 19 006,0
44          údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 17 886,0
45          opravy komunikací a ostatní služby 1 120,0
46 Pokladní správa 28 917,1
47          dotace neziskovým organizacím 7 153,0
48          úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 21 764,1
49 Běžné výdaje celkem 238 318,1

 

Výdaje kapitálového rozpočtu

Ř.č. Text v tis.Kč
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 18 695,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 50,0
3 Osadní výbory 236,0
4 Lesní hospodářství 3 260,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 20,0
6 Školství 23 153,8
7      MŠ Polička, Palackého nám.  5 662,0
8      MŠ Luční Polička + ŠJ 200,0
9      Masarykova základní škola Polička 4 191,8
10      Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ  12 600,0
11      ostatní  500,0
12 Činnost místní správy 826,0
13 Městská policie 200,0
14 Místní hospodářství  2 730,0
15 Komunální služby 51 860,0
16      rekonstrukce ulic 9 750,0
17      parkoviště 300,0
18      cyklostezka 17 500,0
19      ostatní  14 710,0
20      lokalita Bezručova 6 000,0
21      rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení 3 100,0
22      plavecký bazén 500,0
23 Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) 471,0
24 Kapitálové výdaje celkem 101 501,8
25    
26 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)  
27 Půjčka na kanalizaci 459,0
28 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 446,7
29 Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova 2 113,0
30 Celkem 3 018,7