Město Polička

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Květná

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                               V Poličce, dne 4. 10. 2021

 

OZNÁMENÍ

O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamuje

VYDÁNÍ

ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KVĚTNÁ

A současně oznamuje, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistil vyhotovení

ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVĚTNÁ

PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

Změnu č. 1 územního plánu Květná vydalo Zastupitelstvo obce Květná jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 25. 8. 2021

opatřením obecné povahy č. 1/2021, které nabylo účinnosti dne 10. 9. 2021.

Opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Květná (dále jen Změna č. 1 ÚP Květná) obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkres základního členění území, hlavní výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

Odůvodnění změny obsahuje také textovou a grafickou část. Grafickou část odůvodnění tvoří koordinační výkres a výkres předpokládaných záborů ZPF.

Do dokumentace Změny č. 1 ÚP Květná včetně odůvodnění a do dokumentace Úplného znění územního plánu Květná po změně č. 1 je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Květná, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování změny ÚP.

Dokumentace Změny č. 1 ÚP Květná a dokumentace Úplného znění územního plánu Květná po změně č. 1 jsou dále poskytnuty Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje – oddělení územního plánování.

Dokumentace Změny č. 1 ÚP Květná a dokumentace Úplného znění územního plánu Květná po změně č. 1 a údaje o nich a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část) jsou rovněž v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele. 

 

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička