Město Polička

Zpráva o uplatňování ÚP Oldřiš za období 12/2017 - 6/2021

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu.

Zpráva o uplatňování ÚP Oldřiš za období 12/2017 - 6/2021 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána v souladu s příslušnými §§ stavebního zákona a následně byla předložena zastupitelstvu obce ke schválení. Zastupitelstvo obce Oldřiš schválilo zprávu na svém zasedání dne 20. 9. 2021 usnesením č. 22/2021.

Zpráva obsahuje pokyny pro pořízení Změny č. 2 ÚP Oldřiš.