Město Polička

Schválený rozpočet 2022

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Text 2022
1 Běžné příjmy 282 075,0
2      v tom: daňové příjmy 186 145,0
3                 nedaňové příjmy 95 930,0
4 Běžné dotace  26 800,6
5 Kapitálové příjmy 26 882,5
6 Kapitálové dotace  9 245,8
7 Financování - čerpání fondů 738,7
8 Financování ze zdrojů minulých let 98 214,0
9 Celkem 443 956,6
10 Běžné výdaje 259 422,6
11 Běžné výdaje kryté dotacemi 26 800,6
12 Kapitálové výdaje 146 285,2
13 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 9 245,8
14 Financování - splátky jistin úvěrů 2 202,4
15 Celkem 443 956,6
     
     
  Mimorozpočtová rezerva  15 904,3

Příjmy běžného rozpočtu

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2022
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 32 787,4
2 Lesní hospodářství 53 505,0
3 Školství 2 883,0
4 Kultura a sport 1 495,0
5 Doprava 2 900,0
6 Činnost místní správy 24 667,2
7 Městská policie  950,0
8 Sociální věci 2 135,0
9 Veřejné práce 180,0
10 Místní hospodářství 9 328,0
11 Komunální služby  205,0
12 Pokladní správa 177 840,0
13          daňové příjmy 177 650,0
14          nedaňové příjmy 140,0
15          transfery 50,0
16 Běžné příjmy celkem 308 875,6
17    
18 Financování  
19 čerpání zůstatku sociálního fondu 9,7
20 čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A, B 729,0

Příjmy kapitálového rozpočtu

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2022
1 Kapitálové dotace, příspěvky  9 245,8
2      na park v lokalitě Bezručova 106,6
3      na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička 629,2
4      na požární cisternu 3 000,0
5      ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku 3 650,0
6      na chodník T. Novákové 1 300,0
7      na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova  560,0
8 Požární ochrana a krizové řízení 1 000,0
9 Místní hospodářství  25 600,0
10 Pokladní správa 282,5
11 Kapitálové příjmy celkem 36 128,3

Výdaje běžného rozpočtu

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2022
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 26 617,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 2 193,0
3 Osadní výbory 2 299,0
4 Lesní hospodářství 35 647,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 553,0
6 Školství 23 003,0
7          MŠ Rozmarýnek Polička 915,0
8          MŠ Polička, Palackého nám.  1 294,0
9          MŠ Čtyřlístek Polička  1 522,0
10          MŠ Luční Polička  2 768,0
11          Masarykova ZŠ Polička  6 545,0
12          ZŠ Na Lukách Polička  5 798,0
13          Středisko volného času Mozaika Polička  984,0
14           Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička 1 010,0
15          Školní jídelna Polička, Rumunská  1 142,0
16          ostatní  1 025,0
17 Kultura a sport 47 797,0
18           Městská knihovna Polička  5 674,0
19          Tylův dům  8 692,0
20           v tom: na činnost 7 398,0
21                      na festivaly 1 294,0
22          Divadelní spolek Tyl  1 040,0
23           v tom: na činnost 940,0
24                      na koncerty 100,0
25          Městské muzeum a galerie Polička  6 530,0
26          Hrad Svojanov  3 442,0
27          T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby  11 796,0
28          regenerace památek 300,0
29          Jitřenka a Ročenka 1 218,0
30          ostatní 9 105,0
31 Doprava 1 074,0
32      městská doprava 550,0
33      ostatní  524,0
34 Činnost místní správy 57 586,5
35           místní zastupitelské orgány 4 621,0
36           činnost místní správy 52 965,5
37 Městská policie 2 616,0
38 Sociální věci 9 263,0
39           DPS "Penzion" Polička 7 082,0
40           ostatní  2 181,0
41 Veřejné práce 1 220,0
42 Místní hospodářství  5 989,0
43 Komunální služby 22 920,0
44          údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 19 550,0
45          opravy komunikací a ostatní služby 3 370,0
46 Pokladní správa 46 445,7
47       dotace neziskovým organizacím 8 078,0
48        úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 38 367,7
49 Běžné výdaje celkem 286 223,2

Výdaje kapitálového rozpočtu

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2022
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 37 200,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 8 990,0
3 Osadní výbory 416,0
4 Lesní hospodářství 1 250,0
5 Školství 16 000,0
6 Kultura a sport 3 500,0
7 Činnost místní správy 140,0
8 Městská policie 250,0
9 Sociální věci 1 215,0
10 Místní hospodářství  24 000,0
11 Komunální služby 61 750,0
12      rekonstrukce ulic 12 000,0
13      parkoviště, komunikace  a chodníky 13 700,0
14      přestavba dětského domova 2 800,0
15      lokalita Jih I. 10 000,0
16      plavecký bazén 900,0
17      náměstí B. Martinů 11 700,0
18      ostatní  10 650,0
19 Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) 820,0
20 Kapitálové výdaje celkem 155 531,0
21    
22 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)  
23 Půjčka na kanalizaci 79,0
24 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 343,4
25 Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova 1 780,0
26 Celkem 2 202,4

Přílohy