Město Polička

Nabytí účinnosti Územního plánu Nedvězí

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                             V Poličce, dne 26. 07. 2022

 

OZNÁMENÍ

O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamuje

VYDÁNÍ

ÚZEMNÍHO PLÁNU NEDVĚZÍ

Územní plán Nedvězí vydalo Zastupitelstvo obce Nedvězí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 29. 6. 2022

opatřením obecné povahy č. 1/2022, které nabylo účinnosti dne 16. 7. 2022.

Opatření obecné povahy Územní plán Nedvězí (dále jen ÚP Nedvězí) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

Odůvodnění ÚP Nedvězí obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres, výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Do dokumentace ÚP Nedvězí včetně odůvodnění je možné nahlížet na Odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úseku územního plánování, Městského úřadu Polička a na Obecním úřadě Nedvězí, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování ÚP.

Dokumentace ÚP Nedvězí je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Bystré a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje – oddělení územního plánování.

 

Pozn.. Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy pozbývá platnosti Územní plán obce Nedvězí a Obecně závazná vyhláška obce o závazných částech územního plánu obce Nedvězí, která nabyla účinnosti dne 29. 12. 2006.

 

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička