Město Polička

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Oldřiš

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                           V Poličce, dne 19. 10. 2022

OZNÁMENÍ

 

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě Zprávy o uplatňování ÚP Oldřiš za období 12/2017 – 6/2021 zajistil v souladu s § 55a odst. 1 a § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Oldřiš, která je pořizována zkráceným postupem.

Pořizovatel v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona oznamuje

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ZMĚNA Č.  2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘIŠ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘIŠ
SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK

1. prosince 2022 v 15.00 hod.

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU OLDŘIŠ, Č. P. 132

 

Návrh změny č. 2 územního plánu  Oldřiš (ÚP Oldřiš) je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadě Oldřiš v době

od 20. 10. 2022 do 8. 12. 2022

V uvedené době je návrh Změny č. 2 ÚP Oldřiš rovněž k nahlédnutí na webových stránkách Města Polička.

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 8. 12. 2022, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu změny územního plánu.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 8. 12. 2022, mohou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor dle ustanovení §23a stavebního zákona a zástupce veřejnosti podle ustanovení §23 stavebního zákona podat u pořizovatele písemně své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány mohou uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 8. 12. 2022 stanoviska k návrhu změny územního plánu.

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160 572 01 Polička. IDDS:  w87brph

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

 

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička

 

Pozn.: v příloze je k nahlédnutí dokumentace návrhu Změny č. 2 ÚP Oldřiš k veřejnému projednání