Město Polička

Voličský průkaz

U Městského úřadu Polička může o vydání voličského průkazu žádat volič s trvalým pobytem v Poličce. Použitelný vzor žádosti naleznete v příloze níže.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

 

Podání žádosti

Žádost je nutné podat v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin), a to

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče
  • prostřednictvím Portálu občana (pro tento způsob podání žádosti je nutné disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti).

Osobně lze žádost podat na podatelně nebo u vedoucí odboru vnitřních věcí (dveře č. 9) Městského úřadu Polička do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

 

Obdržení voličského průkazu

Městský úřad Polička vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby (29. prosince 2022).

Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Postup ve volební místnosti

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a případně i sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.