Město Polička

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Jedlová

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                   V Poličce, dne 4. 11. 2022

 

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamuje

VYDÁNÍ
ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JEDLOVÁ
s prvky regulačního plánu

A současně oznamuje, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistil vyhotovení

ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JEDLOVÁ

PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1.

Změnu č. 1 územního plánu Jedlová vydalo Zastupitelstvo obce Jedlová jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 15. 9. 2022

opatřením obecné povahy č. 1/2022, které nabylo účinnosti dne 1. 10. 2022.

 

Opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Jedlová (dále jen Změna č. 1 ÚP Jedlová) obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkres základního členění území, hlavní výkres (výřezy) a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (výřez).

Odůvodnění změny obsahuje také textovou a grafickou část. Grafickou část odůvodnění tvoří koordinační výkres (výřezy) a výkres předpokládaných záborů ZPF (výřezy).

Do dokumentace Změny č. 1 ÚP Jedlová včetně odůvodnění a do dokumentace Úplného znění územního plánu Jedlová po změně č. 1 je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Jedlová, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování změny ÚP.

Dokumentace Změny č. 1 ÚP Jedlová a dokumentace Úplného znění územního plánu Jedlová po změně č. 1 jsou dále poskytnuty Stavebnímu úřadu Městského úřadu Bystré a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje – oddělení územního plánování.

 

Dokumentace Změny č. 1 ÚP Jedlová a dokumentace Úplného znění územního plánu Jedlová po změně č. 1 a údaje o nich a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část) jsou rovněž v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Města Polička. 

 

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička

 

Pozn.: V příloze je k nahlédnutí dokumentace Změny č. 1 ÚP Jedlová.