Město Polička

Oznámení veřejného projednání návrhu ÚP Hartmanice

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                   V Poličce, dne 5. 12. 2022

 

OZNÁMENÍ

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování a pořizovatel podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu a společného jednání zajistil v souladu s § 52 odst. 1 upravení návrhu Územního plánu Hartmanice.

Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1stavebního zákona oznamuje

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ÚZEMNÍ PLÁN HARTMANICE

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE 
SE BUDE KONAT VE STŘEDU

18. ledna 2023 v 15.00 hod.

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU HARTMANICE,
HARTMANICE Č. P. 109

 

Návrh Územního plánu Hartmanice (ÚP Hartmanice) je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadě  Hartmanice v době

od 5. 12. 2022 do 25. 1. 2023

V uvedené době je návrh ÚP Hartmanice rovněž k nahlédnutí na webových stránkách Města Poličky.

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 25. 1. 2023, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu územního plánu.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 25. 1. 2023, mohou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor dle ustanovení §23a stavebního zákona a zástupce veřejnosti podle ustanovení §23 stavebního zákona podat u pořizovatele písemně své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 25. 1. 2023 stanoviska k částem řešení návrhu územního plánu, které byly od společného jednání změněny.

 

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160 572 01 Polička. IDDS:  w87brph

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

 

Pozn.:

  1. Přehled úprav návrhu ÚP Hartmanice, které byly provedeny od společného jednání o návrhu ÚP, je patrný z textové části odůvodnění návrhu ÚP - kapitoly II.1.f).
  2. Návrh ÚP Hartmanice určený pro předchozí společné jednání o návrhu ÚP podle ustanovení § 50 stavebního zákona je dosud vystaven na adrese zde 

 

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí 
Městského úřadu Polička

 

Pozn.: V příloze je k nahlédnutí dokumentace návrhu ÚP Hartmanice pro veřejné projednání.