Město Polička

Závěrečný účet 2022

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Text 2022 31.12.2022 31.12.2022 UR 31.12.2021
1 Běžné příjmy 282 075,0 409 957,7 442 281,6 107,9 300 546,3
2 v tom: daňové příjmy 186 145,0 196 001,1 218 560,2 111,5 174 373,7
3            nedaňové příjmy 95 930,0 213 956,6 223 721,4 104,6 126 172,6
4 Běžné dotace  26 800,6 47 769,1 47 444,1 99,3 44 839,9
5 Kapitálové příjmy 26 882,5 1 612,5 1 611,9 100,0 3 404,2
6 Kapitálové dotace  9 245,8 7 403,6 6 842,1 92,4 30 647,3
7 Financování - čerpání fondů 738,7 738,7 738,7   254,0
8 Financování ze zdrojů minulých let 98 214,0 26 410,6 -39 133,8   -57 098,1
9 Celkem 443 956,6 493 892,2 459 784,6   322 593,6
10 Běžné výdaje 259 422,6 309 102,3 291 500,8 94,3 199 736,7
11 Běžné výdaje kryté dotacemi 26 800,6 47 172,2 46 847,2 99,3 44 774,0
12 Kapitálové výdaje 146 285,2 128 011,7 112 392,5 87,8 48 918,4
13 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 9 245,8 7 403,6 6 842,1 92,4 26 178,1
14 Financování - splátky jistin úvěrů 2 202,4 2 202,4 2 202,0 100,0 2 986,4
15 Celkem 443 956,6 493 892,2 459 784,6   322 593,6
             
             
  Mimorozpočtová rezerva  15 904,3 87 707,7     69 018,3

 

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2022 31.12.2022 31.12.2022 UR 31.12.2021
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 32 787,4 32 850,5 33 125,2 100,8 28 410,1
2 Požární ochrana a krizové řízení 0,0 0,0 56,4 0,0 154,8
3 Osadní výbory 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0
4 Lesní hospodářství 53 505,0 171 362,3 179 799,0 104,9 80 644,3
5 Školství 2 883,0 7 256,5 7 265,3 100,1 8 863,5
6 Kultura a sport 1 495,0 3 820,0 3 903,5 102,2 6 779,1
7 Doprava 2 900,0 2 900,0 3 172,2 109,4 3 377,8
8 Činnost místní správy 24 667,2 25 847,9 25 854,4 100,0 27 141,7
9 Městská policie  950,0 950,0 1 044,9 110,0 961,5
10 Sociální věci 2 135,0 8 001,5 8 003,1 100,0 7 122,3
11 Veřejné práce 180,0 484,0 475,0 98,1 1 029,1
12 Místní hospodářství 9 328,0 9 328,0 9 084,4 97,4 9 196,8
13 Komunální služby  205,0 1 230,0 1 293,3 105,1 358,0
14 Pokladní správa 177 840,0 193 696,1 216 644,5 111,8 171 347,2
15          daňové příjmy 177 650,0 187 379,0 209 170,2 111,6 165 907,3
16          nedaňové příjmy 140,0 5 670,2 6 837,4 0,0 3 334,1
17          transfery 50,0 646,9 636,9 98,5 2 105,8
18 Běžné příjmy celkem 308 875,6 457 726,8 489 725,7 107,0 345 386,2
19            
20 Financování          
21 čerpání zůstatku sociálního fondu 9,7 9,7 9,7 100,0 3,1
22 čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A, B 729,0 729,0 729,0 100,0 250,9

 

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2022 31.12.2022 31.12.2022 UR 31.12.2021
1 Kapitálové dotace, příspěvky  9 245,8 7 403,6 6 842,1 92,4 30 647,3
2    na park v lokalitě Bezručova 106,6 106,6 106,6 100,0 0,0
3    na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička 629,2 541,2 0,0 0,0 294,7
4    na požární cisternu 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5    na lesní techniku 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0
6    na školství 3 650,0 3 650,0 3 629,0 99,4 9 604,1
7    na hrad Svojanov 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0
8    na Městskou knihovnu 0,0 446,0 446,0 100,0 0,0
9    na DPS "Penzion" 0,0 1 072,3 1 072,4 100,0 0,0
10    na chodník T. Novákové 1 300,0 943,0 943,6 100,1 0,0
11    na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova  560,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12    na výměnu svítidel VO 0,0 544,5 544,5 100,0 2 000,0
13    na rekonstrukci domu ul.Hegerova 0,0 0,0 0,0 0,0 6 174,8
14    na cyklostezku k masokombinátu 0,0 0,0 0,0 0,0 10 781,9
15    na přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ 0,0 0,0 0,0 0,0 941,8
16 Životní prostředí a vodní hospodářství 0,0 0,0 0,0 0,0 530,0
17 Požární ochrana a krizové řízení 1 000,0 0,0 0,0 0,0 15,0
18 Lesní hospodářství 0,0 250,0 250,0 100,0 160,5
19 Místní hospodářství  25 600,0 1 080,0 1 089,2 100,9 2 322,9
20 Pokladní správa 282,5 282,5 272,7 96,5 375,8
21 Kapitálové příjmy celkem 36 128,3 9 016,1 8 454,0 93,8 34 051,5

 

    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2022 31.12.2022 31.12.2022 UR 31.12.2021
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 26 617,0 25 730,0 21 543,3 83,7 11 539,6
2 Požární ochrana a krizové řízení 2 193,0 2 193,0 1 177,7 53,7 1 410,4
3 Osadní výbory 2 299,0 2 364,0 2 296,4 97,1 2 328,9
4 Lesní hospodářství 35 647,0 69 321,0 67 661,3 97,6 40 621,6
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 553,0 1 546,0 1 492,3 96,5 1 168,6
6 Školství 23 003,0 28 373,8 28 070,6 98,9 22 251,2
7         MŠ Rozmarýnek Polička 915,0 1 470,8 1 470,8 100,0 861,0
8         MŠ Polička, Palackého nám.  1 294,0 1 324,0 1 324,0 100,0 811,6
9         MŠ Čtyřlístek Polička  1 522,0 2 141,0 2 140,8 100,0 1 389,0
10         MŠ Luční Polička  2 768,0 3 434,8 3 434,7 100,0 2 499,0
11         Masarykova ZŠ Polička  6 545,0 7 689,0 7 673,7 99,8 8 244,8
12         ZŠ Na Lukách Polička  5 798,0 5 888,0 5 888,0 100,0 5 053,0
13         Středisko volného času Mozaika Polička  984,0 3 065,2 3 065,2 100,0 936,0
14         Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička 1 010,0 1 032,0 1 035,1 100,3 681,0
15         Školní jídelna Polička, Rumunská  1 142,0 1 215,0 1 215,0 100,0 1 106,0
16         ostatní  1 025,0 1 114,0 823,3 73,9 669,8
17 Kultura a sport 47 797,0 48 792,0 46 527,4 95,4 39 393,1
18       Městská knihovna Polička  5 674,0 6 024,0 6 014,0 99,8 4 983,0
19       Tylův dům  8 692,0 9 366,0 9 366,0 100,0 7 722,0
20        v tom: na činnost 7 398,0 7 805,0 7 805,0 100,0 6 502,0
21                   na festivaly 1 294,0 1 561,0 1 561,0 100,0 1 220,0
22        Divadelní spolek Tyl  1 040,0 1 190,0 1 190,0 100,0 1 020,0
23        v tom: na činnost 940,0 1 090,0 1 090,0 100,0 920,0
24                   na koncerty 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
25       Městské muzeum a galerie Polička  6 530,0 6 597,0 6 597,0 100,0 5 772,0
26       Hrad Svojanov  3 442,0 2 244,0 2 244,0 100,0 4 262,2
27       T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby  11 796,0 12 948,0 12 947,5 100,0 10 850,1
28       regenerace památek 300,0 290,0 242,1 83,5 1 172,3
29       Jitřenka a Ročenka 1 218,0 1 298,0 1 232,4 94,9 1 022,7
30       ostatní 9 105,0 8 835,0 6 694,4 75,8 2 588,8
31 Doprava 1 074,0 1 175,0 920,8 78,4 849,8
32      městská doprava 550,0 625,0 550,0 88,0 500,0
33      ostatní  524,0 550,0 370,8 67,4 349,8
34 Činnost místní správy 57 586,5 59 233,7 55 980,9 94,5 53 345,3
35        místní zastupitelské orgány 4 621,0 4 621,0 4 361,4 94,4 3 695,0
36        činnost místní správy 52 965,5 54 612,7 51 619,5 94,5 49 650,3
37 Městská policie 2 616,0 2 646,8 2 321,8 87,7 2 503,0
38 Sociální věci 9 263,0 13 521,0 13 175,2 97,4 12 802,8
39           DPS "Penzion" Polička 7 082,0 11 366,0 11 365,6 100,0 11 433,3
40           ostatní  2 181,0 2 155,0 1 809,6 84,0 1 369,5
41 Veřejné práce 1 220,0 1 690,0 1 471,8 87,1 2 420,8
42 Místní hospodářství  5 989,0 5 179,0 3 749,5 72,4 3 146,8
43 Komunální služby 22 920,0 28 723,0 28 002,6 97,5 19 206,1
44        údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 19 550,0 21 028,0 20 618,4 98,1 17 316,3
45        opravy komunikací a ostatní služby 3 370,0 7 695,0 7 384,2 96,0 1 889,8
46 Pokladní správa 46 445,7 65 786,2 63 956,4 97,2 31 522,7
47       dotace, dary neziskovým organizacím 8 078,0 8 305,8 8 264,6 99,5 6 922,7
48       úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 38 367,7 57 480,4 55 691,8 96,9 24 600,0
49 Běžné výdaje celkem 286 223,2 356 274,5 338 348,0 95,0 244 510,7

 

    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2022 31.12.2022 31.12.2022 UR 31.12.2021
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 37 200,0 39 921,0 32 716,8 82,0 1 448,4
2 Požární ochrana a krizové řízení 8 990,0 127,0 121,3 95,5 190,4
3 Osadní výbory 416,0 971,0 636,2 65,5 0,0
4 Lesní hospodářství 1 250,0 2 500,0 1 564,7 62,6 2 631,9
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0 7,0 6,8 97,1 12,4
6 Školství 16 000,0 14 819,0 14 381,5 97,0 21 069,0
7 Kultura a sport 3 500,0 4 758,0 4 326,3 90,9 158,0
8 Doprava 0,0 99,0 99,2 100,2 0,0
9 Činnost místní správy 140,0 140,0 0,0 0,0 721,2
10 Městská policie 250,0 250,0 247,4 99,0 136,6
11 Sociální věci 1 215,0 2 787,3 2 287,3 82,1 0,0
12 Místní hospodářství  24 000,0 24 250,0 23 273,9 96,0 1 901,0
13 Komunální služby 61 750,0 44 111,0 38 898,2 88,2 46 496,6
14      rekonstrukce ulic 12 000,0 10 500,0 8 821,2 84,0 7 362,8
15      parkoviště, komunikace  a chodníky 13 700,0 17 970,0 17 112,7 95,2 110,9
16      lokalita dětského domova 2 800,0 2 700,0 2 679,6 99,2 3 890,6
17      lokalita Jih I. 10 000,0 2 420,0 1 415,5 58,5 0,0
18      plavecký bazén 900,0 750,0 665,5 88,7 969,2
19      náměstí B. Martinů 11 700,0 1 700,0 1 616,2 95,1 228,7
20      ostatní  10 650,0 8 047,0 6 563,5 81,6 8 658,2
21      cyklostezka 0,0 24,0 24,0 100,0 17 660,7
22      lokalita Bezručova 0,0 0,0 0,0 0,0 4 779,7
23      rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení 0,0 0,0 0,0 0,0 2 835,8
24 Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) 820,0 675,0 675,0 100,0 331,0
25 Kapitálové výdaje celkem 155 531,0 135 415,3 119 234,6 88,1 75 096,5
26            
27 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)          
28 Půjčka na kanalizaci 79,0 79,0 79,0 100,0 459,0
29 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 343,4 343,4 343,4 100,0 446,7
30 Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova 1 780,0 1 780,0 1 779,6 100,0 2 080,7
31 Celkem 2 202,4 2 202,4 2 202,0 100,0 2 986,4