Město Polička

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. září 2023

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy interiéru Městského úřadu v Poličce, Palackého nám. 160“ se zhotovitelem Tojapa s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

Polička 27. 9. 2023

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.