Město Polička

Nabytí účinnosti Změny č. 4 ÚP Polička

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                     V Poličce, dne 27. 03. 2024

 

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelného na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamuje

VYDÁNÍ

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU POLIČKA

A současně oznamuje, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistil vyhotovení

ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POLIČKA

PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 4

Změnu č. 4 územního plánu Polička vydalo Zastupitelstvo města Polička jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 22. 2. 2024

opatřením obecné povahy č. 1/2024, které nabylo účinnosti dne 14. 3. 2024.

 

Opatření obecné povahy Změna č. 4 Územního plánu Polička (dále jen Změna č. 4 ÚP Polička) obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkres základního členění území, hlavní výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

Odůvodnění změny obsahuje také textovou a grafickou část. Grafickou část odůvodnění tvoří koordinační výkres.

Do dokumentace Změny č. 4 ÚP Polička včetně odůvodnění a do dokumentace Úplného znění územního plánu Polička po změně č. 4 je možné nahlížet na Městském úřadě Polička, odboru správy majetku a odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úseku územního plánování a rozvoje, kde jsou uloženy doklady o pořizování změny ÚP.

Dokumentace Změny č. 4 ÚP Polička a dokumentace Úplného znění územního plánu Polička po změně č. 4 jsou dále poskytnuty Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje – oddělení územního plánování.

Dokumentace Změny č. 4 ÚP Polička a dokumentace Úplného znění územního plánu Polička po změně č. 4 a údaje o nich a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část) jsou rovněž v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele.

 

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička

 

 

Pozn.: v příloze je k nahlédnutí dokumentace Změny č. 4 ÚP Polička