Město Polička

Oznámení veřejného projednání o návrhu zrušení RP MPZ Polička

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                        V Poličce, dne 27. 06. 2024

OZNÁMENÍ

 

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování a pořizovatel podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelného na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Poličky zpracoval návrh opatření obecné povahy ke zrušení Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička (dále jen „RP MPZ Polička“).

Pořizovatel v souladu s § 71 odst. 3 ve spojení s § 67 odst. 1 stavebního zákona oznamuje

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZRUŠENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY POLIČKA

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZRUŠENÍ RP MPZ POLIČKA 
SE BUDE KONAT VE STŘEDU

4. září 2024 ve 14.30 hod.

V MALÉM SÁLE TYLOVA DOMU,
VRCHLICKÉHO Č. P. 53, POLIČKA

Návrh opatření obecné povahy (OOP) je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) v době

od 28. 6. do 11. 9. 2024

Návrh OOP je rovněž v uvedené době k nahlédnutí na webových stránkách Města Poličky.

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 11. 9. 2024, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu zrušení regulačního plánu.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 11. 9. 2024, mohou osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona podat u pořizovatele písemně své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány mohou uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 11. 9. 2024 stanoviska.

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160 572 01 Polička. IDDS:  w87brph

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

 

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička

 

Pozn.: v příloze je k nahlédnutí návrh opatření obecné povahy ke zrušení RP MPZ Polička.