Město Polička

Voličské průkazy krajské a senátní volby 2024

Vzhledem k souběhu voleb do krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu upozorňujeme, že voličské průkazy se vydávají pro každý druh voleb samostatně a v jiném režimu.

 

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

U Městského úřadu Polička může o vydání voličského průkazu žádat volič s trvalým pobytem v Poličce. Použitelný vzor žádosti naleznete v příloze níže.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů žádá o vydání voličského průkazu také pouze v obci svého trvalého pobytu (zastupitelské úřady pro krajské volby voličské průkazy nevydávají).

S vydaným voličským průkazem může volič hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, avšak pouze na území Pardubického kraje (NE v zahraničí u zastupitelského úřadu, tam hlasování neprobíhá)!

 

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR – volební obvod č. 50

U Městského úřadu Polička může o vydání voličského průkazu (i pro případné II. kolo) žádat volič s trvalým pobytem v Poličce. Použitelný vzor žádosti naleznete v příloze níže.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může o vydání požádat pouze příslušný zastupitelský úřad a následně hlasuje na území ČR v jím vybraném senátním volebním obvodu, v němž se volby konají.

S vydaným voličským průkazem může volič hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, avšak pouze na území volebního obvodu č. 50. Zde naleznete seznam obcí náležejících do tohoto volebního obvodu.

 

Podání žádosti/žádostí

Žádost/žádosti je nutné podat v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do pátku 13. září 2024 do 16.00 hodin, a to pouze

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (doručené např. poštou) nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně lze žádost/žádosti podat na podatelně nebo u vedoucí odboru vnitřních věcí (dveře č. 9) Městského úřadu Polička do středy 18. září 2024 do 16.00 hodin; volič prokáže svoji totožnost a úřad o podání žádosti učiní úřední záznam.

V době mezi I. a II. kolem senátních voleb lze o vydání voličského průkazu pro případné II. kolo senátních voleb požádat osobně, a to do středy 25. září 2024 do 16.00 hodin.

Doporučujeme podat souběžně žádosti o voličské průkazy k volbám do Zastupitelstva Pardubického kraje i obě kola voleb do Senátu Parlamentu ČR.

 

Obdržení voličského průkazu

Městský úřad Polička může vydat voličský průkaz pro senátní volby (obě kola) nejdříve 15 dnů přede dnem I. kola voleb, tj. od čtvrtka 5. září 2024. Z důvodu sjednocení postupu bude voličský průkaz pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje zpravidla vydáván také nejdříve od čtvrtka 5. září 2024.

Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo se prokáže plnou mocí k převzetí voličského průkazu s úředně ověřeným podpisem žádajícího voliče, anebo jej voliči zašle.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a případně i sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.