Město Polička

Regulační plán Polička - lokalita Mánesova

Zastupitelstvo města Polička vydalo dne 11.9.2008 opatřením obecné povahy č. 1/2008 Regulační plán Polička - lokalita Mánesova. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 30.9.2008.
Regulační plán (RP) Polička – lokalita Mánesova obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou hlavní výkres, výkresy dopravní a technické infrastruktury, výkresy s podmínkami umístění a prostorového uspořádání dopravní a technické infrastruktury a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Odůvodnění RP Polička – lokalita Mánesova obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres, výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu.
 
Dne 22.4.2010 vydalo Zastupitelstvo města Polička opatřením obecné povahy č. 1/2010 Změnu  č. 1 RP Polička - lokalita Mánesova. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 12.5.2010.
Změna č. 1 RP Polička – lokalita Mánesova obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části je hlavní výkres a jeho legenda, v ostatních výkresech RP nedochází ke změně.
Odůvodnění Změny č. 1 RP Polička – lokalita Mánesova obsahuje textovou část, v grafické části odůvodnění RP nedochází ke změně.
 
Dne 24.9.2015 vydalo Zastupitelstvo města Polička opatřením obecné povahy č. 1/2015 Změnu č. 2 RP Polička - lokalita Mánesova. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 15.10.2015.
Změna č. 2 RP Polička – lokalita Mánesova obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části je hlavní výkres a jeho legenda, v ostatních výkresech RP nedochází ke změně.
Odůvodnění Změny č. 2 RP Polička – lokalita Mánesova obsahuje textovou část, v grafické části odůvodnění RP nedochází ke změně.
 
Dne 5.5.2016 vydalo Zastupitelstvo města Polička opatřením obecné povahy č. 1/2016 Změnu č. 3 RP Polička - lokalita Mánesova. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 24.5.2016.
Změna č. 3 RP Polička – lokalita Mánesova obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části je hlavní výkres a jeho legenda, v ostatních výkresech RP nedochází ke změně.
Odůvodnění Změny č. 3 RP Polička – lokalita Mánesova obsahuje textovou část, v grafické části odůvodnění RP nedochází ke změně.
 
Do dokumentací RP Polička – lokalita Mánesova a jeho Změn č. 1, č. 2 a č. 3 včetně jejich odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP a na Stavebním úřadu MěÚ Polička.

 
Dokumentace RP Polička - lokalita Mánesova je zveřejněna zde:
I. Dokumentace RP Polička - lokalita Mánesova:
B. Grafická část regulačního plánu:
II. Dokumentace odůvodnění RP Polička - lokalita Mánesova:
D. Grafická část odůvodnění regulačního plánu:
Dokumentace Změny č. 1 RP Polička - lokalita Mánesova je zveřejněna zde:
 
Dokumentace Změny č. 2 RP Polička - lokalita Mánesova je zveřejněna zde:
 
Dokumentace Změny č. 3 RP Polička - lokalita Mánesova je zveřejněna zde: